in English
 
 
Tutkintovaatimukset

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, FM

Sisältö

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opinnot koostuvat 80 opintopisteen laajuisista suomen ja sen sukukielten opinnoista, Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurin opinnoista sekä 40 opintopisteen laajuisesta tutkielmasta, joka laaditaan suomeksi. Tutkielma on poikkeustapauksissa myös mahdollista laatia viroksi tai unkariksi; pääsääntönä on, että sitä ei laadita äidinkielellä. Opinnot jakautuvat seitsemään sisältökokonaisuuteen:

1. Suomen kielen käytännön taito (10 op)

2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus (20 op)

3. Fennougristiikka ja kielen teoria (20–22 op)

4. Kulttuuri ja yhteiskunta (10 op)

5. Valinnaisia opintojaksoja (8–15 op)    

6. Seminaari (5–10 op)

7. Pro gradu -tutkielma (40 op).

Opiskelija laatii suomen kielen yliopisto-opettajan Tanja Toropaisen kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa sisällöksi. Opinnoista vastaa ja loppumerkinnän antaa professori Sirkka Saarinen.

 

1. Suomen kielen käytännön taito 10 op


1.a. Tieteellisten viestintätaitojen syventäminen 4 op

Osaamistavoitteet

Tieteellisessä viestinnässä käytettävän kielen suullinen ja kirjallinen taito

Sisältö

Suomenkielisen kielitieteellisen diskurssin tuntemuksen syventäminen suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla, tarpeen mukaan osallistumista Suomen kielen ja kulttuurin aineopintojen kielitaitokursseihin

 

1.b. Käytännön kielitaidon pienryhmätyöskentely 4 op

Osaamistavoitteet

Suomen kielen käytännön kielitaidon parantaminen yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan

Sisältö

Kielellisten valmiuksien kartoittaminen, parantamista vaativien kielitaidon osa-alueiden kehittäminen harjoitusten avulla

 

1.c. Kulttuuri ja yhteiskunta -essee 2 op

Osaamistavoitteet

Kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisten yhteyksien hahmottaminen

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa esseen, jossa hän analysoi kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä kytkee ne näkemyksellisesti maisteriopinnoissa hankkimiinsa tietoihin, valmiuksiin ja omaan kielenoppimisprosessiinsa.

 

2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus 20 op

Opiskelija suorittaa 20 op suomen kielen oppiaineen tarjoamia aineopintoja ja syventäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Suomen kieleen perehtyminen teoreettisella tasolla

Sisältö

Opiskelija suorittaa suomen kielen oppiaineen tarjoamista aineopintojen ja syventävien opintojen suomen kielen teoriaa käsittelevistä opintojaksoista 20 opintopistettä.

Katso kurssien tarjontatiedot suomen kielen pääaineopintojen tutkintovaatimuksista.

 

3. Fennougristiikka ja kielen teoria 20–22 op

Opiskelija suorittaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Viron kielen ja kulttuurin tai Unkarin kielen ja kulttuurin opintojaksoja siten, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi tähän kohtaan voi sisällyttää fonetiikan opintoja sekä sopimuksen mukaan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tarjoamia teoria- ja metodiopintoja. 

Osaamistavoitteet

Syventävä tutustuminen suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kielitieteen teoreettisiin lähtökohtiin

Sisältö

Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat:


A1 Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin (3 op)

A2 Kielen kehitys (5 op)

A3 Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys (2–3 op)


Muita soveltuvia opintojaksoja ovat esimerkiksi:

A4c Saamen kieli (5 op)
S1b Valinnaisia etäsukukielten kursseja (5–10 op)
S3 Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikkaa (5 op)

S2 Fennougristiikan tutkimushistoriaa ja -näkymiä (5 op)

 

Viron kielen ja kulttuurin sekä Unkarin kielen ja kulttuurin opintojaksoista kiinnostuneiden tulee keskustella yliopisto-opettajan kanssa siitä, mitkä opintojaksot parhaiten vastaavat opiskelijan omaa tasoa ja tavoitteita. Sisältökokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös fonetiikan opintojaksoja sopimuksen mukaan (ks. fonetiikan oppiaine)

 

4. Kulttuuri ja yhteiskunta 10 op

Opiskelija suorittaa valintansa mukaan vähintään 10 opintopistettä kahden tai useamman oppiaineen opintojaksoina sopimuksen mukaan. Kurssit voivat olla perusopintoja.

Osaamistavoitteet

Kulttuurin ja yhteiskuntaelämän tuntemuksen laajentaminen

Sisältö

Opiskelija suorittaa valintansa mukaan vähintään 10 opintopistettä kahden tai useamman alla olevan oppiaineen opintojaksoina sopimuksen mukaan. Soveltuvia opintojaksoja tarjoavat seuraavat oppiaineet:

- arkeologia

- folkloristiikka

- kansatiede

- kotimainen kirjallisuus

- kulttuurihistoria

- poliittinen historia

- sosiologia

- Suomen historia

- taidehistoria

- uskontotiede.

 

5. Valinnaisia opintojaksoja 5–15 op

Valinnaisina opintojaksoina suoritetaan opintojaksoja, joita opiskelija ei ole suorittanut sisältökokonaisuuksien 2 - 4 osana.

Osaamistavoitteet

Syventävä tutustuminen suomen kieleen, muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin, kielitieteen teoreettisiin lähtökohtiin, kulttuuriin ja/tai yhteiskuntaelämään

Sisältö

Luentokursseja, kirjatenttipaketteja ja esseitä suomen kielen, sen sukukielten tai teoreettisen kielitieteen aloilta, alaan liittyvää harjoittelua, suomen kielen ja sen sukukielten käytännön taidon harjoittamista, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän tuntemuksen syventämistä

Valinnaisina opintojaksoina suoritetaan opintojaksoja, joita opiskelija ei ole suorittanut sisältökokonaisuuksien 2 - 4 osana. Kohtaan voi valita

 - sisältökokonaisuuksien 2 - 3 yhteydessä mainittuja opintojaksoja   

 - sisältökokonaisuuden 4 yhteydessä mainittujen oppiaineiden opintojaksoja

 - viron, unkarin ja fonetiikan opintoja

Valinnoista tulee neuvotella suomen kielen yliopisto-opettajan Tanja Toropaisen kanssa. Suomen kielen seminaariin osallistuvilla valinnaisten opintojaksojen kokonaispistemäärä on 5–7 op ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen seminaariin osallistuvilla 13–15 op (ks. kohta 6)

 

 

6. Seminaari 5–10 op

Suomen kieli 10 op, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Kyky tieteellisen kirjallisuuden kriittiseen arviointiin ja hyödyntämiseen sekä itsenäisen tutkimustyön tekemiseen

Sisältö

Perehtyminen oman tutkimusaiheen mukaisen erikoisalan teorioihin, metodeihin ja aiempaan tutkimukseen, tieteellisen ongelmanasettelun ja ratkaisun yleisiin konventioihin sekä oman alan tieteelliseen keskusteluun; tieteen yleisten normien mukaisen tutkimustiedon ja tekstin tuottaminen itsenäisesti, muiden tuottaman tutkimuksen arvioiminen sekä tekstuaalisin että sisällöllisin kriteerein7. Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen. Pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkityksellisiä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset selkeässä muodossa.

Sisältö

Tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja. Pro gradu -tutkielmaan liittyy tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan suoritettava kypsyysnäyte, josta ei anneta erillisiä opintopisteitä. (Mikäli opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä kandidaatin tutkinnon yhteydessä, kypsyysnäytteeksi maisterin tutkinnossa riittää pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu yhden sivun mittainen tiivistelmä. Tiivistelmä on toimitettava työn ohjaajalle tutkielman esitarkastusvaiheessa.)

Asiasana:
Tagit: