in English
 
 
Suomen historian opinnot

Historia-aineiden opiskelu tarjoaa opiskelijalle runsaasti vaihtoehtoja ja valinnan vapautta. Jo perus­opinnot sisältävät pakollisten osien lisäksi vaihtoehtoisia opintoja. Varsinkin aineopin­noissa ja syventävissä opinnoissa opiskelija voi valita opiskeltavia sisältöjä paljolti oman kiinnostuksensa mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi suunnitella opintojensa sisältöä siten, että suoritetut jaksot muodostavat yhtenäisen temaattisen kokonaisuuden.

Opiskelijat suorittavat aluksi Historian perus­opinnot (25 op). Heillä ei tällöin ole vielä varsinaista pääainetta. Opintojen edetessä he kuitenkin valitsevat pääaineekseen yhden kolmesta historia-aineesta. Pääaine voi olla kulttuurihistoria, Suomen historia tai yleinen historia. Valinta tehdään aineopintovaiheessa ja ilmoitetaan opiskelijapalveluihin sähköpostitse (ilmoittautuminen@utu.fi).

Historian opinnot on suunniteltu etenemään kolmipor­taisesti laaja‑alaisesta koko historian kentän kattavasta koko­naiskuvasta yhden historia‑aineen ja siinä edelleen yhden ongelma­kokonaisuuden syvällisempää tuntemusta kohti. Samalla siirrytään metodisten opintojen avulla tiedon kriittiseen arviointiin, käyttöön ja itsenäiseen tuottami­seen.

Tätä periaatetta noudattaen historia-aineiden opinnot jäsentyvät kolmeksi opintoko­konai­suudeksi. Kandidaattitutkintoon kuuluvat perusopinnot ja Suomen historian aineopinnot (25 op + 45 op).  Maisteritut­kintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (80 op), joihin kuuluu aina  myös pro gradu-tutkielma.


Asiasana:
Tagit: