in English
 
 
Opiskelu

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot

Oppiaineen linjoilla on yhteiset perusopinnot.

Suomen kielen perusopintojen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.

 

 

Suomen kielen opintokokonaisuudet 

Suomen kielen aineopintojen opintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää tieteenalan perustietoja ja laajentaa osaamista myös erityisaloille. Aineopinnoista opiskelija saa pohjan syventäviin opintoihin, mutta kandidaattivaihe ja aineopinnot tähtäävät erityisesti tieteellisen tiedon käyttämisen ja hyödyntämisen opiskeluun. Aineopinnot ovat tärkeä pohja, josta opiskelija kasvaa suomen kielen asiantuntijaksi.

Aineopinnot sisältävät seuraavat sisältökokonaisuudet: rakenne ja käyttö, variaatio ja muutos, suomi kielikunnassaan, valinnaiset opinnot ja oma tutkimus.

Suomen kielen syventävien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista, valmiudet käyttää ja tulkita kriittisesti oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja muuta tutkimustietoa sekä kyky tuottaa ja esittää itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta.

Syventävät opinnot sisältävät seuraavat sisältökokonaisuudet: tutkimuksen historia, valinnaiset opinnot, pro gradu -tutkielmaa tukevat opinnot ja pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma.

 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintokokonaisuudet

Aineopintojen perustehtävänä on syventää tietämystä suomen ja sen sukukielten rakenteista, historiasta ja nykypäivästä sekä suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureista. Suomen kielen osalta tarkastelun kohteina ovat variaatio ja muutos sekä suomen kielen rakenne suhteessa sukukieliin. Lisäksi opiskelija kehittää unkarin kielitaitoaan sekä perehtyy muihin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ainakin teoreettisen kielitiedon mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön kielitaidon osalta. Tavoitteena on suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen ja historian sekä vertailevan uralistiikan menetelmien ja tulosten tuntemus. Lisäksi aineopinnoissa syvennetään tiedonhaun ja -käsittelyn osaamista; opiskelija perehtyy kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen käyttöön.

Aineopintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: suomalais-ugrilaisten kielten rakenne ja historia, suomalais-ugrilaisten kielten opintoja, suomen kielen variaatio ja muutos, valinnaisia opintoja sekä oma tutkimus.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa tieteenalasta niin vankka osaaminen, että opiskelija pystyy valmistuttuaan itsenäisesti hyödyntämään alan asiantuntijuuttaan työelämässä. Opiskelija perehtyy aikaisempaa syvällisemmin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja niitä koskeviin erillisongelmiin sekä harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityiskysymyksen pohjalta. Yleensä syventävissä opinnoissa erikoistutaan jonkin tietyn suomalais-ugrilaisen kansan tai kansaryhmän kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tieteenalan tutkimushistorian tuntemus sekä aikaisempaa syvällisempi perehtyminen tieteenalan metodeihin. 

Syventäviin opintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: etäsukukielten opintoja, kielentutkimuksen metodiikkaa, valinnaisia opintoja sekä oma tutkimus.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Hämeenkatu 1 A
Sijainti kampuskartalla (T58)

Postiosoite:
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO

(02) 333 5290
faksi: (02) 333 5312

Henkilökunnan yhteystiedot