in English
 
 
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan tutkintorakenne

Tavoitteet

 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintojen tarkoituksena on antaa teoreettinen tietämyspohja suomen kielen rakenteesta sekä tutustuttaa fennougristiikan luonteeseen ja tutkimusalaan. Tavoitteena on, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen teoreettisen tarkastelun perusteet erityisesti suomen kielen kannalta, on saanut yleiskuvan suomalais-ugrilaisista kielistä sekä hallitsee unkarin kielen perusteet. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta sekä kyrillisen kirjaimiston osaaminen.

Aineopintojen perustehtävänä on syventää tietämystä suomen ja sen sukukielten rakenteista, historiasta ja nykypäivästä sekä suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureista. Suomen kielen osalta tarkastelun kohteina ovat variaatio ja muutos sekä suomen kielen rakenne suhteessa sukukieliin. Lisäksi opiskelija kehittää unkarin kielitaitoaan sekä perehtyy muihin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ainakin teoreettisen kielitiedon mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön kielitaidon osalta. Tavoitteena on suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen ja historian sekä vertailevan uralistiikan menetelmien ja tulosten tuntemus. Lisäksi aineopinnoissa syvennetään tiedonhaun ja -käsittelyn osaamista; opiskelija perehtyy kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen käyttöön. 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa tieteenalasta niin vankka osaaminen, että opiskelija pystyy valmistuttuaan itsenäisesti hyödyntämään alan asiantuntijuuttaan työelämässä. Opiskelija perehtyy aikaisempaa syvällisemmin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja niitä koskeviin erillisongelmiin sekä harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityiskysymyksen pohjalta. Yleensä syventävissä opinnoissa erikoistutaan jonkin tietyn suomalais-ugrilaisen kansan tai kansaryhmän kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tieteenalan tutkimushistorian tuntemus sekä aikaisempaa syvällisempi perehtyminen tieteenalan metodeihin.


 

 


 

 


 


 

 


 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: