in English
 
 
Suomi toisena kielenä -erikoistumisopinnot

Kun opiskelija valmistuu, hän voi anoa erillistä todistusta suomi toisena kielenä
-opinnoistaan.  Professori Tuomas Huumo ja dosentti Kirsti Siitonen allekirjoittavat todistuksen. Kokonaisuuteen sisällytettävistä opintosuorituksista voi ennen anomista keskustella dos. Siitosen kanssa.

Eri vuosina on tarjolla erilaisia suomi toisena kielenä -opintoja kirjatenttien lisäksi. Tavallisesti joka toinen syksy on suomi toisena kielenä -kurssi aineopintojen opiskelijoille ja joka toinen syksy syventävien opintojen opiskelijoille. Usein järjestetään vielä jokin erikoiskurssi aineopintojen opiskelijoille. ERASMUS-, FINNPLUS- tai muun vaihdon myötä saamme toisinaan ulkomailta opettajia pitämään intensiivisiä kursseja suomen kielestä toisena tai vieraana kielenä esimerkiksi viikoksi. Tällaisia kursseja ovat olleet muun muassa lehtori Katri Wesselin kurssi siitä, miten musiikkia käytetään kielenopetuksessa, ja professori Pia Päiviön kurssi funktionaalisesta kielenopetuksesta. Alan erikoistumisopintoihin kuuluvat myös proseminaarit ja tutkielmaseminaarit, joissa omana aiheena on toisen kielen tutkimukseen liittyvä aihe, sekä kotikansainvälistymiseen liittyvät moninaiset S2-harjoittelut. Lopulta myös pro gradu -tutkielma voi olla tältä alalta.

Suomen kielen perusopinnot ovat suomi toisena kielenä -alan ydinainesta ja välttämättömät alalle erikoistuville. Niitä ei kuitenkaan voida pitää S2-alan erikoistumisopintoina.

Seuraavassa on luettelo, josta voi nähdä hahmotelman erikoistumisopintojen kokonaisuudesta, jossa S2-erikoistumisopintoja on 100 op.


SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS
S2-erikoistumisopintoja, 100 op

AINEOPINNOT
S2-perusteet, aineopinnot, 5 op
S2-kirjatentti, aineopinnot, 5 op
S2-vuorovaikutus, 5 op
Vierailevan luennoitsijan erikoiskurssi, 5 op
Proseminaari, 10 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT
S2-kurssi, syventävät opinnot, 5 op
S2-kirjatentti, syventävät opinnot, 5 op
Toisen kielen tutkimus -kirjatentti, 5 op
S2-harjoittelu, 10 op
Tutkielmaseminaari, 5 op
Pro gradu -tutkielma, 40 op

Yhteensä 100 op

 

Lisäopintojakin on mahdollista saada ainakin n. 10 opintopisteen verran:

SUOMI TOISENA KIELENÄ -LISÄOPINTOJA
Esimerkkejä:
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen muita L2-opintoja
Tuutorointi kielikeskuksessa

 

 

 

Asiasana:
Tagit: