in English
 
 
Oppiaineessa tehtävä tutkimus: kielen perimmäistä olemusta etsimässä

Kielen rakenteen tutkimus


Valtaosa oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta kohdistuu kielen ytimeen eli sen rakenteeseen: sanamuotojen, lauseiden, tekstien ja sanaston ominaisuuksiin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Miten toiminnan suorittajaa, kohdetta tai vastaanottajaa ilmaistaan? Miten tilanteiden ja toimintojen paikallisia, ajallisia tai syy–seuraus-suhteita kuvataan? Miten ympäröivä teksti vaikuttaa näiden suhteiden hahmottumiseen? Miten kieltä käytetään erilaisissa vuorovaikutustehtävissä, esimerkiksi vastauksissa? Miten kielen sanasto rakentuu? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään oppiaineessa tehtävässä tutkimuksessa. Merkitys on erottamaton osa kielen rakennetta, joten myös semantiikan tutkimus on oppiaineessa keskeistä. Kielen rakennetta voidaan tutkia monenlaisten aineistojen, menetelmien ja teoriakehysten avulla.


Kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimus

Kielen perimmäistä olemusta selvitettäessä on kiinnostavaa myös se, että tutkittava kieli ei koskaan ole yhtenäinen kokonaisuus vaan koostuu monenlaisista varianteista. Kieltä käytetään eri tavoin eri alueilla ja eri tilanteissa, ja iältään ja sosiaaliselta ja kielelliseltä taustaltaan erilaiset puhujat käyttävät kieltä eri tavoin. Kieli ei ole ajallisesti pysyvä vaan vaihtelun myötä muuttuva, ja myös historiallisen kehityksen tutkimus on keskeistä oppiaineessamme. Vaihtelua ja muutosta esiintyy kaikilla kielen osa-alueilla. Vaihtelun ja muutoksen tutkimus voi kohdistua eri-ikäisiin puhuttua ja kirjoitettua kieltä edustaviin aineistoihin, ja tutkimus voidaan toteuttaa eri menetelmin ja erilaisista teoreettisista lähtökohdista.


Kielen oppimisen tutkimus

Kielentutkimus ei aina kohdistu vain äidinkielisten aikuisten käyttämään kieleen vaan myös kielen oppimiseen. Tällöin tutkitaan, miten yksilöiden kieli ja kielitaito kehittyvät. Myös pienten lasten, koululaisten ja ei-äidinkielisten puhujien kielen tutkimus eli suomi toisena kielenä  tutkimus onkin tärkeä osa oppiaineen tutkimusta. Tällaisen tutkimuksen tulokset ovat usein sovellettavissa kielen opettamiseen. Pienten lasten, koululaisten ja ei-äidinkielisten tuottamaa kieltä voidaan tutkia eri menetelmin ja teoreettisin apuneuvoin erilaisista aineistoista, ja tutkimus voi kohdistua mihin tahansa kielen osa-alueeseen.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Hämeenkatu 1 A
Sijainti kampuskartalla (T58)

Postiosoite:
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO

(02) 333 5290
faksi: (02) 333 5312

Henkilökunnan yhteystiedot