in English
 
 
Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla

Vastuullinen johtaja: Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurinen terveys ja hyvinvointi, Turun yliopisto

Tutkija: Jenny Paananen, tohtorikoulutettava, suomen kieli, Turun yliopisto
väitöskirjatyö: Yhteisymmärryksen rakentuminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Muut jäsenet:

Maisa Kuusela, LT
terveyspalveluyksikön johtaja, yleisterveyden ylilääkäri,
YTHS, Turku

Valentina Oroza, LL
terveyskeskuslääkäri, Turun Ulkomaalaistoimisto

Camilla Lindholm, FT, dosentti
akatemiatutkija, pohjoismaiset kielet, Helsingin yliopisto

Taru Auranne
pro gradu -tutkielma hankkeen aineistosta, tekeillä, suomen kieli, Helsingin yliopisto

Elisa Leppänen
pro gradu -tutkielma hankkeen aineistosta, tekeillä, suomen kieli, Turun yliopisto

Karoliina Salo
Suomea toisena kielenä puhuvan lääkärin direktiivit ja potilaan responssit monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla
pro gradu -tutkielma hankkeen aineistosta, valmistunut joulukuussa 2017, suomen kieli, Turun yliopisto
 
Fanni Keskikiikonen
Miten lääkäri mukauttaa kieltään suomea toisena kielenä puhuvan potilaan taitotasoon sopivammaksi? Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla.
Kandidaatintutkielma aineistosta, valmistunut helmikuussa 2016, suomen kieli, Turun


Miten lääkäri mukauttaa kieltään suomea toisena kielenä puhuvan potilaan taitotasoon sopivammaksi?

pro gradu -tutkielma hankkeen aineistosta, valmistunut tammikuussa 2018, suomen kieli, Turun yliopisto.

Aino-Liina Isoniemi
pro gradu -tutkielma hankkeen aineistosta, tekeillä, suomen kieli, Turun yliopisto.

 

Hanke

Tutkimushanke tarkastelee yleislääkärin vastaanottoja, joiden toinen osapuoli – joko potilas tai lääkäri – on ulkomaalaistaustainen ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyviin, millaisia mahdollisia haasteita erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat tuovat lääkäri–potilas-vuorovaikutuksen jäsentymiseen, ja millä keinoilla näistä haasteista vastaanotoilla selvitään.

Hankkeen aineisto koostuu 52 videoidusta ja äänitetystä lääkärin vastaanotosta, ja se on kerätty seitsemällä terveysasemalla Varsinais-Suomen alueella. Tutkimusaineistossa on yhdentoisra eri lääkärin vastaanottoja. Potilaat ovat taustaltaan hyvin heterogeeninen joukko: he ovat eri-ikäisiä pakolaisia, turvapaikanhakijoita sekä muista syistä Suomeen muuttaneita. Heidän äidinkielensä ovat albania, dari, italia, kurdi, liettua, paštu, persia, somalia, venäjä, vietnam ja viro. Vastaanotot on käyty suomen kielellä; 11 vastaanotolla on mukana tulkki. Tutkimuksen metodina on etnometodologinen keskustelunanalyysi, ja aineisto on litteroitu keskustelunanalyyttisesti.

Hanke kerää vertailuaineistoa keväällä 2018. Vertailuaineistossa sekä lääkäri että potilas puhuvat suomea äidinkielenään.

 

Tausta

Vieraskielisten osuus Suomen väestöstä kasvaa jatkuvasti. Kansainvälistyminen näkyy terveydenhuollossa entistä monikulttuurisempana potilasjoukkona ja henkilökuntana; ulkomaalaistaustaisten lääkärien osuus on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Tilanne tuo mukanaan monenlaisia haasteita. Kielellinen epäsymmetria voi aiheuttaa turhautumisen ja avuttomuuden tunnetta, ja vuorovaikutuksen ongelmat voivat heijastua siihen, kuinka luotettavina tai osaavina osallistujat toisiaan pitävät. Aiempien tutkimusten mukaan osa terveysalan ammattilaisista kokeekin maahanmuuttajien kanssa kommunikoimisen raskaaksi. Maahanmuuttajien taas on havaittu käyttävän terveyspalveluja valtaväestöä vähemmän, vaikka heidän terveytensä on usein huonompi. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit puolestaan kokevat työssään jonkin verran syrjintää, ja heillä on suurempi työuupumuksen riski kuin valtaväestöön kuuluvilla.

Kielellisten ymmärrysongelmien lisäksi tilannetta hankaloittavat monet muutkin seikat – mm. sukupuolen ja etnisyyden kysymykset saattavat korostua. Monilla pakolaisilla on taustalla hyvin traumaattisia kokemuksia mm. kidutuksesta, ja myös nämä traumat voivat vaikuttaa lääkärin konsultaatioihin orientoitumisessa. Lisäksi merkityksellisiä seikkoja voivat olla mm. toiminnan institutionaalinen konteksti, tilajärjestelyt sekä materiaaliset esineet ja teknologiset laitteet. Etnometodologisesti ajatellen ihmiset lukevat aina tilanteiden merkitystä siitä kulttuurisesta kompetenssista käsin, mikä heille on oman sosialisaatioprosessin myötä syntynyt. Tämän tutkimuksen lähestymistavassa korostetaankin, että yksittäiset, paikallisen tason vuorovaikutustilanteet ovat aina eräänlainen solmukohta, jossa kielellisen jäsentymisen ohessa risteävät myös useat makrotason sosiaalisen toiminnan ja organisaatioiden kehät.
  

Tavoite

Tutkimuksen tavoite on tuottaa perustavanlaatuista ja yksityiskohtaista tietoa monikulttuuristen kohtaamisten erilaisista aspekteista. Tätä tietoa on mahdollista muokata myös konkreettisiksi toimintasuosituksiksi ja -ohjeistuksiksi, ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa perusterveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös kehitettäessä asiakaslähtöisiä palveluita, jotka samalla ovat kustannustehokkaita ja potilasturvallisuutta lisääviä.

 

Julkaisut

Paananen, Jenny (tulossa 2018): Tulkki yleislääkärin vastaanotolla: tavoitteena potilaskeskeinen, sujuva ja empaattinen keskustelu. Tulkin arkea instituutioissa (toim. Kaisa Koskinen, Jaana Vuori ja Anni-Kaisa Leminen).

Paananen, Jenny (2017):   Kun lääkäri ja potilas puhuvat eri kieltä. Sanaston selittäminen monikulttuurisilla yleislääkärin vastaanotoilla. Yleistajuinen katsaus. Yleislääkäri-lehti. 

Paananen, Jenny (2017): Kuinka lääkärit selittävät asiantuntijainformaatiota? Selittäminen vuorovaikutuksellisena, kielellisenä ja kehollisena toimintana monikulttuurisilla vastaanotoilla. Puhe ja kieli.

Paananen, Jenny (2017): Kuinka lääkärit korjaavat kysymyksiään? Kysymysten uudelleenmuotoilu monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Virittäjä 4/2016, 552–579.

Paananen, Jenny & Leminen, Anni-Kaisa (2016): Tulkattu vastaanotto vaatii tiimityötä. Yleislääkäri-lehti 8/2016, s. 24-27.

Paananen, Jenny 2015: Kysyminen on taitolaji. Kielestä kiinni -kolumni, Turun Sanomat 19.7.2015.

Paananen, Jenny 2015: Kuinka eleet helpottavat yhteisymmärrystä? Ikoniset ja deiktiset eleet monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Puhe ja kieli, 35 (2). Luettavissa verkossa.

Haastattelu: Kohtelias lääkäri voi olla kiusallinen. Mediuutiset 14.11.2014, nro 40, s. 2425.

Paananen, Jenny 2012: Mitä (se sulle) kuuluu? Kielestä kiinni -kolumni, Turun Sanomat, 2.12.2012, s. 16.

Esitelmät

Oroza, Valentina 2012: Henkien kätkemä – kulttuuri ja sairaus vastaanotolla. Turun  XXIX  Lääketiedepäivät  8.11.2012.

Paananen, Jenny 2012: Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla
– fokuksessa vuorovaikutus. Turun  XXIX  Lääketiedepäivät  8.11.2012.

Paananen, Jenny 2013: Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla. Keskusteluntutkimuksen päivät 18.1.2013, Tampere.

Paananen, Jenny 2013: Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla. Kuinka vuorovaikutus sujuu? Kieli- ja käännöstieteiden laitos & Utuling, Tiedepäivä  22.3.2013, Turku.

Honkasalo, Marja-Liisa 2014: Monikulttuurisuuden ja terveyden tutkimuksesta Suomessa. Debates on Multiculturalism VI, 23.4.2014, Turku.

Oroza, Valentina 2014: Pakolainen suomalaisessa perusterveydenhuollossa. Debates on Multiculturalism VI, 23.4.2014, Turku.

Paananen, Jenny 2014: Väitöstutkimus: Vuorovaikutus monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Debates on Multiculturalism VI, 23.4.2014, Turku.

Paananen, Jenny 2014: Constructing mutual understanding in multicultural general practice consultations. Part one: Gestures. Langnet summer school, 19.8.2014, Turku.

Paananen, Jenny 2014: Vuorovaikutus lähtee käsistä. AFinLAn syyssymposium, Jyväskylä.

Paananen, Jenny 2015: Ihminen ihmisen peilinä. Keskusteluntutkimuksen päivät 30.1.2015, Vaasa.

Paananen, Jenny 2015: Yhteisymmärrystä helpottavat kielelliset ja keholliset resurssit monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä, 14.3.2015, Turku.

Oroza, Valentina 2015: Terveys ja monikulttuuriset kohtaamiset. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä, 14.3.2015, Turku.

Paananen, Jenny 2015: Lääkärin kysymysten uudelleenmuotoilu monikulttuurisilla vastaanotoilla. Suomen kielen ja suomalais-urgilaisen kielentutkimuksen oppiaineen tiedepäivä 22.4.2015, Fennicum, Turun yliopisto.

Paananen, Jenny 2015: Tutkimuskohteena monikulttuurinen lääkäri–potilas-vuorovaikutus. Kontaktit ja yhteistyömahdollisuudet. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tiedepäivä, 11.5.2015, Turun yliopisto.
 
Paananen, Jenny 2015: Yhteisymmärryksen rakentuminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten seksuaalikasvatus-tapaaminen, Väestöliitto, 19.5.2015.
 
Oroza, Valentina & Paananen, Jenny 2015: Eri kulttuurista tulevan ohjaus. Satakunnan ja Vaasan yleislääketieteen ohjaajakoulutus, Noormarkku, 5.6.2015.
 
Paananen, Jenny 2015 : How do gestures facilitate interaction in multicultural primary care consultations? 5th International Conference on Conversation Analysis & Clinical Encounters (CACE), Loughborough University, UK, 4.7.2015
 
Paananen, Jenny 2015: Vuorovaikutuksesta yleislääkärin vastaanotolla. Salon terveyskeskuksen koulutuspäivä, Tuohilampi, 4.9.2015.
 

Paananen, Jenny 2015: Interaction in multicultural primary care consultationsMultilingualism and multiculturalism in health care encounters - course for Faculty of Social Sciences in the University of Turku and for students of logopedics and psychology at the Åbo Akademi University, 1.10.2015. 

Paananen, Jenny 2015: Vuorovaikutusta helpottavat kielelliset ja keholliset resurssit monikulttuurisissa keskusteluissa. Valentina Orozan Kapua-hankkeen hyväntekeväisyysiltapäivä, 23.10.2015. 

Paananen, Jenny 2015: Physicians’ reformulated questions in multicultural primary care consultations. Second Language Resources at Work: Transnational Migration in Finland -colloquium. Discussant: Alexandre Duchêne. AFinLA Autumn Symposium 2015, 13.11.2015.Paananen, Jenny: Vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Monikulttuurinen terveydenhuolto  -kurssi, Asklepios-ohjelma, Turun yliopisto, 7.3.2016.
 
Paananen, Jenny & Leminen, Anni-Kaisa 2016: Tulkin läsnäolo yleislääkärin vastaanotolla. XV Keskusteluntutkimuksen päivät - Läsnäolo vuorovaikutuksessa, Turun yliopisto, 18.3.2016.
 
Paananen, Jenny 2016:  Hyvät vuorovaikutustaidot ja monikulttuurista vuorovaikutusta helpottavat keinot. KRKA: proviisorien koulutusristeily. Helsinki, 26.5.2016.
 
Paananen, Jenny & Majlesi, Ali Reza 2016: Co-constructing patient-centeredness in interpreted primary care consultations. Presentation & datasession. Interpreted interaction -workshop, University of Helsinki, 13.6.2016.
 
Paananen, Jenny 2016: Vuorovaikutus lähtee käsistä – kehonkieli ja yhteisymmärrys monikulttuurisissa neuvontatilanteissa Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät, RTY, Helsinki, 12.10.2016. 
 
Paananen, Jenny 2016: Maahanmuuttaja yleislääkärin vastaanotolla: vuorovaikutusta helpottavia keinoja. Yleislääkäripäivät, Helsinki, 24.11.2016.
 

 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: