in English
 
 
Jatko-opintojen tavoitteet ja rakenne


Hyväksytyt jatko-opiskelijat saavat oikeuden filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Yleisen historian jatko-opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee luomaan uutta tieteellistä tietoa. Jatko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamistaan ja ymmärrystään omalla tieteenalallaan ja kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi, mutta ne pätevöittävät myös monille muille aloille hakeutuvia.

Yleisen historian väitöskirjat ovat joko monografioita tai artikkeliväitöskirjoja. Väitöskirja edellyttää perehtymistä tutkittavaan aihepiiriin ja lähdemateriaaliin, jatkuvaa oman tekstin tuottamista ja luettamista sekä aktiivista keskustelua ja kiinteätä yhteydenpitoa muihin tutkijoihin.  

Yleisen historian jatko-opintojen tavoitteet

Yleisen historian jatko-opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti omaa tutkimus-alaansa. Hän pystyy tuottamaan uutta, omaperäistä ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tietoa hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä noudattaen. Hän on perehtynyt laajasti historiantutkimuksen kehitykseen, ongelmiin ja tutkimus-menetelmiin sekä osaa arvioida omaa tutkimustaan kriittisesti suhteessa kansain-väliseen tutkimuskenttään. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti laajoja ja haastavia tiedon etsintä- ja analysointiprojekteja ja pystyy esittämään tutkimustuloksensa johdonmukaisesti. Hän pystyy osallistumaan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun, mutta osaa myös tunnistaa, hyödyntää ja edelleen kehittää omaa historia-alan asiantuntijuuttaan muilla foorumeilla.

Jatko-opintojen yleiset tavoitteet on kerrottu Historian kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Junon sivuilla.

Jatkotutkinnon laajuus ja rakenne

Opiskelija hyväksytään suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa. Tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op, joka sisältää 200 op:n laajuisen väitöskirjan ja 40 op:n laajuiset muut opinnot. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 4 vuotta.

J1 Tutkijaseminaari (8 op)

Tavoitteet: Opiskelija pystyy rajaamaan ja perustelemaan jatko-tutkimusteemansa ja hallitsee tutkimustyössään tarvitsemansa metodit. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti ja rakentavasti tieteelliseen keskusteluun sekä arvioimaan ja kehittämään työtään sen pohjalta.

Sisältö: Tutkijaseminaarissa jatko-opiskelijoita ohjataan tutkimustyön tekemisessä ja keskustellaan tutkimusteemaan, rajaukseen, lähteisiin, tieteelliseen päättelyyn ja kirjoittamiseen sekä metodisiin ja teoreettisiin valintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Vaadittavat opintosuoritukset: Seminaarin suorittaminen vaatii vähintään kolmen oman työpaperin esittämistä sekä kolmen muun seminaarilaisen työpaperin kommentoimista. Esitettävät työpaperit voivat koostua tutkimussuunnitelmasta, johdannosta ja dispositiosuunnitelmasta, käsittelyluvuista tai lähdeaineistoa, tutkimusmenetelmää, tutkimustraditiota tai teoreettista keskustelua esittelevistä työpapereista. Kaikilta jatko-opiskelijoilta edellytetään aktiivista seminaariosallistumista opintojen ajan (vähintään 20 läsnäolokertaa).

Arviointi: HYL./HYV.

Vastuuhenkilö: Professorit

Toteutustavat: Seminaari

Suositeltu suoritusajankohta: Koko jatko-opintojen keston ajan

J2 Metodiset opinnot (6 op)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee syvällisesti historiantutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja monitieteisiä lähestymistapoja. Hän hallitsee jatkotutkimuksensa metodiset ja teoreettiset näkökulmat ja pystyy kehittelemään tutkimukseensa soveltuvia menetelmiä.

Sisältö: Osiossa syvennytään tutkimusteeman kannalta keskeisiin metodisiin ja/tai teoreettisiin keskusteluihin ja menetelmiin.

Arviointi: 0–5

Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa

Toteutustavat: Metodinen essee, luento- tai harjoituskurssi, kirjatentti

Suositeltu suoritusajankohta: Jatko-opintojen alkuvaihe

J3 Muut opinnot (6 op)

Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää historia-alan asiantuntijuuttaan. Hän osaa esittää tutkimustuloksiaan ja keskustella niistä erilaisilla foorumeilla kuten tieteelli-sissä julkaisuissa, konferensseissa ja opetuksessa.

Sisältö: Opintokohta koostuu omaan tutkimusalaan liittyvien tieteellisten julkaisujen kirjoittamisesta, seminaari- ja konferenssiesitelmistä, opetuksesta tai muusta jatkotutkimustyötä tukevasta tieteellisestä toiminnasta.

Arviointi: 0–5 tai HYV/HYL

Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa

Toteutustavat: Suoritukset voivat koostua alla mainituista tai erikseen sovittavista suoritusmuodoista. Suorituksista ja niiden laajuuksista sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa ja kaikista suorituksista tehdään kirjallinen raportti.

Suositeltu suoritusajankohta: Jatko-opintojen alkuvaihe

Tieteelliset julkaisut

 • kotimainen tai kansainvälinen referee-artikkeli
 • muut tieteelliset artikkelit tai oppikirja-artikkelit
 • tieteelliset katsaukset ja raportit
 • kirja-arviot tieteellisissä julkaisuissa
 • tieteellisen teoksen toimittaminen

Osallistuminen tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin kotimaassa tai ulkomailla

 • esitelmät
 • muu osallistuminen sopimuksen mukaan

Omaan tutkimusalaan liittyvä opetus

 • luennointi
 • harjoituskurssi, teemaseminaari tms.
 • jatkokoulutusseminaarin järjestäminen
 • tutkimusryhmän johtaminen
 • opinnäytteen ohjaus

Muut tutkintoa tukevat opinnot kotimaassa tai ulkomailla

 • tutkijakouluopinnot
 • humanistisen tiedekunnan järjestämät metodiset tai teoreettiset jatko-opintokurssit
 • Academic Writing Skills -kurssi tai muu tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu
 • aktiivinen toiminta tieteellisen lehden toimituskunnassa
 • aktiivinen toiminta yliopiston tutkimukseen tai jatkokoulutukseen liittyvässä työryhmässä
 • asiantuntija-arviointien tai referee-lausuntojen antaminen

J4 Pääainetta tukevat jatko-opinnot (40 op)

Tavoitteet: Opiskelijalla on tutkimuksen teossa tarpeellista tietopohjaa ja hän osaa kehittää tutkimusaiheeseensa liittyvää asiantuntemusta hankkimalla historiantutkimuksen ja muiden tieteenalojen erityistaitoja.

Sisältö: Nämä opinnot koostuvat pääaineen opinnoista, tutkimustyön kannalta relevantin sivuaineen opinnoista tai muista tieteellistä asiantuntijuutta kehittävistä opinnoista. Pääaineen opinnoiksi käyvät kohdassa J3 mainitut suoritukset. Sivuaineopinnot ovat pääsääntöisesti syventäviä opintoja tai aineopintoja. Opintoihin voidaan myös sisällyttää yliopistopedagogisia tai projektinhallintataitoja kehittäviä opintoja. Opintojen sisällöstä sovitaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi: 0–5 tai HYV/HYL

Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa

Toteutustavat: Suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Suositeltu suoritusajankohta: Jatko-opintojen alkuvaihe 

J5 Lisensiaatintutkimus (0/90 op)

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tutkimusalaansa hyvin sekä pystyy itsenäisesti ja kriittisesti soveltamaan historiantutkimuksen menetelmiä. Hän osaa rajata ja perustella tutkimustee-mansa suhteessa aikaisempaan tutkimukseen sekä etsiä ja soveltaa uusinta kansainvälistä tutkimustietoa. Hän pystyy etsimään aineistoa kattavasti ja analysoimaan sitä metodisesti haastavalla tavalla. Hän osaa laatia selkeän ja johdonmukaisen kirjallisen tutkielman, jota hän pystyy asiallisesti puolustamaan tarkastustilaisuudessa.

Sisältö: Lisensiaatintutkimus on joko monografia- tai artikkelimuotoinen tieteellinen tutkimus

Arviointi: Seitsenportainen sanallinen arvostelu

Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa

J6 Väitöskirja (180 op) 

Tavoitteet: Opiskelija pystyy haastavaan, itsenäiseen, uutta ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tietoa tuottavaan tutkimustyöhön. Hän tuntee syvällisesti tutkimusalaansa ja osaa arvioida omaa tutkimustaan kriittisesti suhteessa kansainväliseen tutkimuskenttään sekä aiempiin tutkimustraditioihin, menetelmiin ja teorioihin. Hän pystyy rajaamaan ja perustelemaan tutkimuskohteensa, etsimään ja analysoimaan laajoja lähdeaineistoja sekä uusinta kansainvälistä tutkimusta. Hän pystyy kehittelemään uusia ja omaperäisiä lähestymistapoja sekä soveltamaan tutkimusmenetelmiä omaan aineistoonsa. Hän kykenee johdonmukaiseen, aiemman tutkimuksen huomioonottavaan analyysiin ja pystyy siten osallistumaan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Hän osaa esittää tutkimustuloksensa selkeästi laajassa kirjallisessa tutkimuksessa ja osaa puolustaa ja perustella asiallisesti näkemyksiään julkisessa väitöstilaisuudessa.

Sisältö: Väitöskirja on joko monografia- tai artikkelimuotoinen tieteellinen tutkimus.

Arviointi: Seitsenportainen sanallinen arvostelu

Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa

 

Asiasana:
Tagit: