in English
 
 
Kandidaattiopinnot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu pääaineen perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (45 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaineiden opintokokonaisuuksia, pakollisia kieliopintoja (15 op) sekä muita opintoja. Tarkempia tietoja tutkinnosta humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Opintojen suunnittelun apuna voit käyttää myös oheista opintojen etenemiskaaviota.

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

Arkeologian ja historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset perusvalmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Arkeoloigian ja historian perusopinnot toteutetaan neljän oppiaineen - arkeologian sekä kulttuuri-, Suomen ja yleisen historian - yhteistyönä.

P1. Historian taito, 5 op

P1.1. Johdatus opintoihin ja opiskelutaitoihin, 0 op

P2. Näkökulmia historiaan, 15 op

P2.1. Avauksia arkeologiaan

P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet, 5 op

P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset, 5 op

P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Perusopinnot olisi suositeltavaa suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Tarkemmat tiedot kursseista ja kirjallisuudesta löytyvät opinto-oppaasta.

Yleisen historian aineopinnot 45 / 35 op

Yleisen historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet. Hän osaa etsiä ja käyttää lähdeaineistoja. Opiskelija osaa laatia pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

A1. Kansainvälistä historiaa tutkimaan, 5 op

A2. Historian aineistot ja esitykset, 10 op

A2.1. Keskusteleva historia, 5 op

A2.2. Tiedon haku ja hallinta, 2 op

A2.3. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 3 op

A3. Monta historiaa, 15 tai 20 op

A3.1. Historiakulttuuri ja ajallisuus

Muistitieto ja identiteetti, 5 op
Historiapolitiikka, 5 op

A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus

Siirtolaisuus ja matkailu, 5 op
Monikulttuurisuus, 5 op

A3.3. Luonto, ympäristö ja eläimet

Luonto ja ympäristö, 5 op
Eläimet historiassa, 5 op

A3.4. Talous ja kulutus

Kulutus ja materia, 5 op
Markkinat ja pääoma, 5 op

A3.5. Tiede ja tieto

Tieteen ja tietämisen historia
Aatteet, ideologiat ja uskonnot

A3.6. Valta, politiikka ja rajat

Globaalit järjestelmät
Nationalismi ja transnationalismi

A3.7. Valinnaiset, 5 op

A4. Historian työpaja, 0 tai 5 op

A5. Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 op

Tarkemmat tiedot kursseista ja kirjallisuudesta löytyvät Nettiopsun viimeisimmästä opetusohjelmasta.

Sivuaineopiskelijat eivät pääsääntöisesti suorita kandidaattiseminaaria, joten heidän aine­opintojensa laajuus on 35 op. Kandidaattiseminaari on pakollinen myös niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat suorittaa yleisen historian syventävät opinnot.

Suositeltu suoritusjärjestys

Opintosuoritus​

Edeltävät opinnot​

Ajoitus​

A1 Kansainvälistä historiaa tutkimaan

 

1. vuoden kevät

A2.1 Keskusteleva historia​

 P1 (Historian taito)

2. vuoden syksy

A2.2 Tiedon haku ja hallinta

P1

2. vuoden syksy

A2.3 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin

P1

2. vuoden kevät ​

A3 Monta historiaa​

A1 ennen tai samaan aikaan​

1.-3. vuosi​

A4 Historian työpaja​

1.-3. vuosi​

A5 Kandidaattiseminaari

A2, Suomen kieli ja viestintä​

3. vuosi

Korvaavat suoritusmuodot

Mikäli opiskelija tekee myös kulttuuri- ja/tai Suomen historian aineopintoja, seuraavat yleisen historian aineopintojen osiot voi suorittaa korvaavalla tavalla:

Tiedon haku ja hallinta (A2.2.): Mikäli kyseinen verkkokurssi on jo suoritettu kulttuuri- tai Suomen historian aineopintoihin, tämä osio sekä A2.3. korvataan 5 op:n suorituksella joko osiossa A3 Monta historiaa tai A4 Historian työpaja.

Keskusteleva historia (A2.1.): mikäli sivuaineopiskelija on suorittanut vastaavanlaisen Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin osana kulttuurihistorian aineopintoja, tämän osion voi halutessaan korvata suorittamalla A3 Monta historiaa 5 op:tä laajempana.

Kokonaisuuksien arvostelu ja loppumerkintä

Kunkin opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy painotettuna keskiarvona eli jokaisen suorituksen arvosana (1–5) kerrotaan sen opintopistemäärällä. Saadut pistemäärät lasketaan yhteen, ja lopputulos jaetaan opintojen yhteenlasketulla laajuudella (normaalitapauksessa perusopinnoissa 25, aineopinnoissa pääaineopiskelijoilla 45 ja sivuaineopiskelijoilla 35). Opintokokonaisuudet voivat olla minimilaajuutta suurempia.

Merkintää haetaan opintokokonaisuuslomakkeella, jonka voi ladata, täyttää ja tulostaa historia-aineiden intranet-sivuilta. Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona historia-aineiden toimistoon.

Vastuuopettajat

Jokaiselle opintojen osiolle on oma vastuuopettajansa, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Kullakin oppiaineella on oma historian perusopintojen vastuuopettaja. Yleisessä historiassa vastuuopettajana on yliopistonlehtori.

Aineopintojen vastuuopettaja ja loppumerkintöjen antajana toimii yliopistonlehtori Janne Tunturi.

Asiasana:
Tagit: