in English
 
 
Maisteriopinnot

Filosofian maisterin tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista (80 op) sekä muista opinnoista (40 op), joiksi suositellaan esimerkiksi sivuaineiden opintokokonaisuuksia tai kieliopintoja. Tarkempia tietoja tutkinnosta humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Opintojen suunnittelun apuna voit käyttää apuna oheista opintojen etenemiskaaviota.

Yleisen historian syventävät opinnot 80 op

Yleisen historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen prosessin luonteen. Hän pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua.

S1. Yleinen historia tieteenä 5 op

S2. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 10 op

S3. Näkökulmia yleiseen historiaan 5 tai 10 op

S3.1. Historiakulttuuri ja ajallisuus 5 op

S3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus 5 op

S3.3. Luonto, ympäristö ja eläimet 5 op

S3.4. Talous ja kulutus 5 op

S3.5. Tiede ja tieto 5 op

S3.6. Valta, politiikka ja rajat 5 op

S4. Historian työpaja 0 tai 5 op

S5. Maisteritutoriaali ja -seminaari 15 op

S5.1. Maisteritutoriaali 5 op

S5.2. Maisteriseminaari 10 op

S6. Pro gradu -tutkielma 40 op

Tarkemmat tiedot kursseista ja kirjallisuudesta löytyvät viimeisimmästä opinto-oppaasta.

Sivuaineen syventävät opinnot ovat muutoin yhteneväiset pääaineen syventävien opintojen kanssa, mutta tutkielma on suppeampi, 20 op.

Suositeltu suoritusjärjestys

Syventävien opintojen suorittamisen voi aloittaa aineopintojen ollessa vielä jonkin verran kesken. Syventävät opinnot kannattaa suorittaa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla tutkielman tekoa:

Opintosuoritus​

Edeltävät opinnot​

Ajoitus​

S1 Yleinen historian tieteenä

A5​

Maisteriopintojen 1. vuosi, SL1​

S2 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot​

Maisteriopintojen 1. vuoden syksy

S3 Näkökulmia​ yleiseen historiaan

Maisteriopintojen 1. -2. vuosi​

S4 Historian työpaja​

Maisteriopintojen 1.- 2. vuosi​

S5 Maisteritutoriaali ja -seminaari​

A5

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi​

S6 Pro gradu -tutkielma​

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi​

Kokonaisuuden arvostelu ja loppumerkintä

Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy painotettuna keskiarvona eli jokaisen suorituksen arvosana (1-5) kerrotaan sen opintopistemäärällä. Saadut pistemäärät lasketaan yhteen ja lopputulos jaetaan opintojen yhteenlasketulla laajuudella. Merkintää haetaan opintokokonaisuuslomakkeella, jonka voi ladata, täyttää ja tulostaa historia-aineiden intranet-sivuilta. Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona historia-aineiden toimistoon: his-toimisto@lists.utu.fi.

Vastuuopettaja

Syventävien opintojen jokaiselle osiolle on oma vastuuopettajansa, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Kokonaisuuden vastuuopettajana ja loppumerkintöjen antajana toimii professori Leila Koivunen.

Asiasana:
Tagit: