in English
 
 
Opintojen suoritusmuodot

Kirjalliset Moodle-harjoitustehtävät

Kirjalliset harjoitustehtävät ovat yleisen historian aine- ja syventävien opintojen uusin suoritustapa ja ne koskevat opintokohtia A3, S2 ja S3. Niitä varten luetaan vaadittu kirjallisuuspaketti, perehdytään sitä koskeviin tehtäviin ja laaditaan niihin kirjalliset vastaukset. Tehtävänannot ja ohjeet ovat luettavissa Moodlessa ja myös vastaukset palautetaan sinne.

Kirjallisuuspakettien kysymykset vaihtelevat pakettikohtaisesti. Ne kohdistuvat teosten asiasisältöihin, niiden metodisiin ja teoreettisiin ratkaisuihin tai käsitteiden ja ilmiöiden määrittelyyn. Koska kysymykset ovat tiedossa jo lukupakettia läpikäytäessä, vastauksia voi pohtia ja rakentaa teoksia lukiessa. Kirjallisuuspaketteja koskevat kysymykset ja tehtävänannot löytyvät Moodlesta. Kukin paketti koostuu 3-6 erilaajuisesta tehtävästä. Vastausten yhteispituuden tulee olla 28 000-32 000 merkkiä välilyönteineen (hahmottamisen avuksi: n. 10 sivua). 5 opintopisteen suoritus merkitsee noin 135 tunnin työtä. On siis hyvä varata riittävästi aikaa lukemiseen, omaan pohdintaan ja kirjoittamiseen.

Harjoitustyön kaikki osiot palautetaan samalla kertaa ja yhdeksi tiedostoksi koottuna. Työt luetaan ja arvostellaan siten, että kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä palautetuista töistä annetaan tulokset seuraavan kuukauden 14. päivään mennessä. Kesä- ja heinäkuun osalta tulokset tulevat tenttikäytännön mukaisesti syyskuun alussa.

Tenttiminen

Tenttiakvaario

Useita yleisen historian opintosuorituksia on mahdollista tehdä sähköisenä ns. tenttiakvaariossa. Tenttiminen tapahtuu sähköistä tenttimistä varten rakennetussa videovalvotussa tenttitilassa, joita on yliopistolla useita. Yksi niistä sijaitsee Teutorissa, Sali 105 (Lemminkäisenkatu 3, ensimmäinen kerros). Opiskelija varaa itselleen sopivan tenttiajan opettajan määrittämän aikataulun puitteissa.

Teutoriin voi varata tenttiaikoja nettiopsun Tentit-linkin kautta. Tenttejä voi suorittaa arkipäivisin kello 8.00-22.00. Tenttitilaan johtavan oven sekä ilta-aikaan Teutorin ulko-oven saa avatuksi akvaarioon aktivoidulla opiskelijakortilla. Aktivoinnin voi teettää Turun yliopiston ylioppilaskunnan kansliassa. Tentissä opiskelija voi valita, käyttääkö hän suomen- vai englanninkielistä tenttikaavaketta. Palveluun kirjaudutaan yliopiston tunnuksilla. 

Tenttiakvaariossa suoritettavat yleisen historian opinnot löytyvät opinto-oppaasta.

 

Tenttipäivät

Useimmat tentit ovat tarjolla tenttiakvariossa, mutta joitakin tenttejä voi olla mahdollista suorittaa laitostenttipäivinä. Tenttipäiviä järjestetään lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa, tavallisesti perjantaisin kello 14-17 (tentti alkaa kello 14.00 ja kestää tasan kolme tuntia). Historia-aineilla on yhteinen laitostenttipäivä.  Yleisen historian tenttejä voi lisäksi suorittaa humanistisen tiedekunnan kahdessa kesätentissä, jotka järjestetään kesä- ja elokuussa. Muut tiedekunnan tenttipäivät on varattu HuK- ja pro gradu -kypsyyskokeita varten.

Tenttipäivien ajankohdat ilmoitetaan humanistisen tiedekunnan kotisivuilla ja Nettiopsussa, josta selviää myös kunkin kirjatentin vastaanottava oppiaine ja opettaja.

Sekä oppiaineiden että tiedekunnan tenttipäivät on tarkoitettu yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Avoimen yliopiston opiskelijat tenttivät omina tenttipäivinään.

 

Tenttiin ilmoittautuminen ja vastaaminen

Tietoa tentti-ilmoittautumisesta sekä tenttikysymyksiin vastaamisesta löydät historian oppiaineiden yhteisiltä sivuilta: Kuulustelut ja tenttiohjeet (intra).

 

Essee

Joihinkin kursseihin voi sisältyä itsenäisenä kirjallisena työnä essee-suoritus. Tarkempia ohjeita esseen kirjoittamiseen löytyy historia-aineiden intra-sivuilta.

Luento-/oppimispäiväkirja

Osa luentokursseista saatetaan suorittaa tentin sijaan kirjoittamalla luento- tai oppimispäiväkirja. Päiväkirjan kirjoittamiseen liittyvä ohjeistus on historia-aineiden intra-sivuilla.

Asiasana:
Tagit: