in English
 
 
Opiskelija tukipalvelut

Mistä tukea opiskelijalle?

​Opiskelujen alkuvaiheessa monet opiskeluun liittyvät käytännöt tuntuvat vielä vierailta ja olokin saattaa tuntua hieman epävarmalta. Yliopisto-opiskelu on melko vapaata, ja opiskelijalla on vastuu omien opintojensa etenemisestä. Apua opintojen suunnitteluun saa yleisen historian oppiaineesta ja esimerkiksi historia-aineiden järjestämistä infotilaisuuksista. Yleisissä asioissa, kuten opintojen suunnittelussa ja korvaavuuksissa sekä opintorekisteriasioissa, voi kääntyä joko opintosihteerin tai yleisen historian yliopisto-opettajan puoleen. Opintojaksojen ja kurssien vetäjät osaavat auttaa omiin kursseihinsa liittyvissä asioissa.

Opettajatuutorit ja HOPS

Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat opettajatuutorin, joka ohjaa ja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Alkusyksystä uusille historianopiskelijoille järjestetään tilaisuus, jossa oppiaineiden opettajatuutorit esittäytyvät ja jossa jakaudutaan tuutorryhmiin. Opettajatutor voi olla arkeologiasta, kulttuuri- Suomen tai yleisestä historiasta. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelija laatii kandidaatin tutkintoa koskevan, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka hän käy läpi yhdessä opettajatuutorinsa kanssa. HOPSiin kirjataan suunnitelma pääaineen sekä sivuaineiden ja pakollisten kieli- ja viestintäopintojen etenemisestä. HOPSiin laitetaan myös suunnitelmat mahdollisesta vaihto-opiskelusta ja työharjoittelusta. Suunnitelma tarkastetaan opettajatuutorin kanssa uudestaan esimerkiksi toisen opiskeluvuoden aikana, mutta vastuu suunnitelman päivittämisestä ja toteuttamisesta on opiskelijalla. Maisterivaiheen alussa opiskelija laatii vastaavanlaisen, maisterin tutkintoa koskevan HOPSin.

Infoa opintojen suunnittelusta ja työelämästä 

Historia-aineet järjestävät vuosittain yhteistyössä Kritiikki ry:n ja Turun akateemisten rekrytointipalvelujen kanssa tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin vaihtoehtoisiin ammatteihin ja auttaa heitä suunnittelemaan opintojaan siten, että niistä muodostuu työelämän kannalta mielekäs kokonaisuus. Esimerkiksi keväisin tai syksyisin järjestettävässä työelämäpäivässä muun muassa aiemmin valmistuneet maisterit kertovat omasta työurastaan, työnkuvastaan ja koulutusvalinnoistaan. Samassa yhteydessä keskustellaan historian ammattilaisten työmarkkinoista ja työllistymisestä. 

Rekrytointipalvelut opiskelijan apuna  

Turun akateemiset rekrytointipalvelut tarjoaa eri vaiheissa oleville opiskelijoille monenlaista urasuunnitteluun ja työnhakuun ohjaavaa koulutusta ja neuvontaa. Rekrytointipalveluissa on uraohjaajia, joiden kanssa opiskelija voi keskustella omista urasuunnitelmistaan ja -toiveistaan. Rekrytointipalvelut järjestää myös tietoiskuja työnhakuun liittyvistä asioista.  

Opintopsykologi  

Turun yliopiston opiskelijoiden käytettävissä on opintopsykologi, joka on erikoistunut opiskelussa ja oppimisessa ilmenevien ongelmien arviointiin, neuvontaan ja kuntoutukseen.  

Opiskelijoille tarjotaan apua tilanteissa, joissa opinnoissa on noussut esiin ongelmia muun muassa teknisessä luku- ja kirjoitustaidossa, luetun ja/tai kuullun ymmärtämisessä, oman oppimistoiminnan säätelyssä, opiskelu- ja oppimistaidoissa, opinnäytetöiden kirjoittamisessa sekä oppimismotivaatioon liittyvissä kysymyksissä. Mieltä askarruttavista asioista voi keskustella myös YTHS:n psykologien kanssa. 

Kritiikki ry. opiskelun apuna  

Kritiikki ry. on Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa, Suomen historiaa ja yleistä historiaa opiskelevien oma ainejärjestö. Virallisesti Kritiikki on opiskelijoiden edunvalvoja yliopistomaailmassa. Suhteet historian oppiaineisiin ovat erinomaiset, ja kritiikkiläiset osallistuvat tiiviisti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Kritiikin toimisto sijaitsee YO-talo A:n toisessa kerroksessa. Toimiston yhteydessä on myös laaja kirjasto, josta löytyy muun muassa tenttikirjoja. 

Paras tapa pysyä ajan tasalla Kritiikin toiminnasta on liittyä Kritiikin sähköpostilistalle sekä vierailla ainejärjestön verkkosivuilla.

Tiedekunta

Apua opiskelun eri vaiheisiin löydät myös tiedekunnan sivuilta. Tiedekunnan kansliassa perustutkintoon, opiskeluun ja esim. valmistumiseen liittyvissä asioissa ohjaavat opiskelijoita opintoneuvoja ja opintopäällikkö. Kansainväliseen vaihtoon liittyvissä asioissa ohjausta antavat kv-suunnittelijat kansainvälisten palveluiden yksikössä.

Asiasana:
Tagit: