in English
 
 
Oppiaineen esittely

Yleinen historia - vain maailma rajana

Yleinen historia on maailman historiaa. Tutkimuksen kenttä on ajallisesti ja maantieteellisesti rajaamaton, joten opiskelija voi keskittyä häntä kiinnostaviin aikakausiin ja alueisiin. Oppiaineen erityisosaaminen painottuu uuteen ja uusimpaan aikaan, ja samalla pyrimme ymmärtämään ja selittämään yhteiskunnallista muutosta tarkastelemalla pitkäkestoisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka usein ulottuvat nykyhetkeen asti. Tarkastelemme menneisyyttä lukuisista eri näkökulmista tehden näkyväksi ja ymmärrettäväksi menneisyyden moniäänisyyden ja risteävät historiat. Tutkimuksessamme korostuvat Turun yliopiston tutkimusprofiilin teemat kulttuurisesta muistista ja yhteiskunnallisesta muutoksesta sekä merestä ja merenkulusta.

Yleisen historian tutkimus on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja ylirajaista. Vahvuutemme on monipuolinen Euroopan ja muun maailman historian tuntemus, joka auttaa ymmärtämään eurooppalaisen maailman suhdetta muihin kulttuureihin ja globalisoitumiseen. Osallistumme aktiivisesti humanistisen tiedekunnan  Global South -tutkimusverkoston perustamiseen.
 

Liikkuvuus ja monikulttuurisuus

Yleinen historia tarkastelee liikkuvuutta ja kulttuurista vuorovaikutusta korostaen ilmiöiden, ideoiden ja instituutioiden ylirajaista eli transnationaalista luonnetta. Ylirajainen historiantutkimus tiedostaa kansallisten ja valtiollisten rajojen sopimuksenvaraisuuden ja asettaa yhteisöt osaksi laajempaa vuorovaikutusten verkostoa. Se ei sulje tarkastelusta pois valtioita, mutta nostaa esille niiden ohella myös muita toimijoita. Monikulttuurisuus on ajankohtainen esimerkki ilmiöstä, jolla on pitkät historialliset juuret. Eri aikojen ja alueiden yhteisöjen kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen, vierauden ja ulkomaisuuden kohtaaminen ovat yleisen historian tutkimuksen painopisteitä. Myös suomalaisten liikkuvuus maailmalla sekä heidän roolinsa kansainvälisissä ja ylirajaisissa prosesseissa ovat keskeisiä tutkimusteemojamme. Oppiaineessa on tutkittu pitkään liikkuvuuden historiaa tarkastelemalla esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan suuntautunutta kaukosiirtolaisuutta sekä matkailun muotoja tutkimusmatkailusta opintomatkoihin ja vapaa-ajan matkailuun.

Tieteen ja tietämisen historia

Yleinen historia tutkii tiedon tuottamisen sekä maailman hahmottamisen, selittämisen ja tulkitsemisen historiaa. Tutkimuksen kohteena ovat tiedon muodostumisen, välittymisen sekä tieteellisen toimijuuden laajat, tieteenalarajat ylittävät prosessit. Tieteen historia tekee näkyväksi tiedon suhteellisuuden ja aika- ja kulttuurisidonnaisuuden. Kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi eurooppalaisen ja muun maailman välinen vuorovaikutus ja sen yhteydessä muotoutuneet tulkinnat sekä tiedon rakentumisen globaalit prosessit yleisemminkin. Tieteen ja tietämisen historian lisäksi tarkastelemme arjen aatehistoriaa eli populaareja ajattelutapoja ja käsitteitä sekä tulevaisuutta koskevia odotuksia. Tutkimme muun muassa tiedolle eri aikoina asetettuja kriteerejä sekä tiedon tuottamisen ja esittämisen käytäntöjä tutkimusmatkoista ja kirjallisesta kulttuurista museoihin, näyttelyihin ja viihteeseen.

Ympäristösuhde ja toislajisuus - tutkimuskohteena eläimet ja meret

Ilmastonmuutoksen ja eliölajien joukkotuhon aikakautena historiantutkimus irtautuu puhtaasti ihmiskeskeisistä näkökulmista ja tutkimusteemoista. Näemme historiantutkimuksella olevan keskeinen merkitys ihmisen ympäristösuhteen muutospotentiaalin tunnistamisessa, mitä 2000-luvun ympäristöhaasteet edellyttävät. Tutkimuksemme lähtökohtana on ajatus ihmisen ja hänen ympäristönsä jatkuvasta vuorovaikutuksesta, jossa niin elollinen kuin eloton luonto ovat oleellinen osa historiaa. Tutkimuksemme painottuu kahteen teemakokonaisuuteen. Tutkimme ihmisten ja eläinten yhteistä historiaa tarkastelemalla erityisesti eläinten toimijuutta ja eläinten merkitystä yhteiskuntien kehityksessä. Tarkastelun kohteena ovat niin lemmikkieläimet kuin villit eläimet. Toisaalta tutkimme yhteiskuntien ja merten vuorovaikutusta, missä painopiste on Suomelle elintärkeän Itämeren ympäristömuutoksissa.

Yleisen historian opintojen kansainvälisyys

Yleisen historian opetus on suuntautunut vahvasti kansainvälisyyteen. Kannustamme opiskelijoita lähtemään opiskeluvaihtoon, sillä ulkomailla voi historian opiskelun lisäksi kartuttaa kielitaitoa sekä saada elämänkokemusta ja kulttuurista pääomaa. Ulkomailla suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon ennakkoon sovittavan opintosuunnitelman mukaisesti. Uramahdollisuuksien kannalta myös työharjoittelu ulkomailla tarjoaa erinomaisen tavan hankkia kansainvälisiä kokemuksia. 

Historioitsijoiden työllistyminen

Yleisen historian oppiaineessa on mahdollista suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin, filosofian maisterin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Yleisen historian opinnot avartavat maailmankuvaa ja auttavat ymmärtämään maailman moninaisuuden ja historian merkityksen nykypäivässä. Oppiaineesta valmistuneet ovat lisäksi oman erityisalansa asiantuntijoita, ja he työllistyvät sekä kotimaassa että kansainvälisesti, niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Opettajan, tutkijan, toimittajan ja tiedottajan työt vievät suurimman osan yleisen historian maistereista, mutta valmistuneet työllistyvät myös museo-, arkisto- ja kulttuurialan töihin, erilaisiin suunnittelijan ja kouluttajan tehtäviin, ulkoministeriöön sekä kansainvälisiin järjestöihin. Työelämään sijoittumista edesauttavat oma aktiivisuus, omaa osaamista täydentävät sivuaineet ja muu harrastuneisuus. Niiden ohella suunnitelmallinen työ- ja harjoittelukokemuksen, kontaktiverkoston sekä kieli- ja viestintätaitojen kartuttaminen helpottaa työllistymistä. Tärkeimmällä sijalla ovat silti pääaineopinnot ja päämäärätietoinen työskentely niissä.
 
Asiasana:
Tagit: