in English
 
 
Pääsykoe

Yleisen historian pääaineopiskelijaksi?

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on mahdollista opiskella kolmea historia-ainetta: yleistä historiaa, kulttuurihistoriaa ja Suomen historiaa sekä lisäksi arkeologiaa. Pääsy sekä yleisen historian että muiden historia-aineiden tai arkeologian pääaine-opiskelijaksi edellyttää oppiaineiden yhteisen valintakokeen läpäisemistä. Vuosittain järjestettävässä kokeen suorittaneista opiskelijoista osa hyväksytään suoraan valintakokeen perusteella ja osa valintakokeen ja tausta-pisteiden perusteella. Näiden ohella valitaan opiskelijoita myös avoimen yliopiston kautta. 
Tiedot pääsykokeen ajankohdasta ja suorituspaikasta löytyvät humanistisen tiedekunnan sivuilta, valintaoppaasta. Kaikki päävalinnan hakijat (yo-tutkinnon suorittaneet ja heihin rinnastettavat) hakevat tiedekuntaan valtakunnallisessa sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu osoitteessa: http://www.opintopolku.fi

Millainen valintakoe on?

Valintakokeessa kirjoitetaan tilaisuudessa jaettavien aineistojen pohjalta kaksi esseevastausta. Erillistä valintakoekirjaa ei ole. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien historian kurssien hallintaa. Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitystapaan.

Millainen on hyvä vastaus?

Valintakoe on opiskelemaan haluavalle suuri ponnistus. Historia on luova ja tulkitseva tiede, joten kokeessakaan ei voi olla yhtä absoluuttisen oikeaa vastausta, vaan pisteytys pohjautuu sekä kysyttyihin faktoihin että niiden esitystapaan. Muutama yksinkertainen ohje kannattaa muistaa.
  • Valintakokeessa on kaksi tehtävää, ja käytettävissä oleva aika kannattaa jakaa viisaasti. Se, aloittaako helpoimmasta vai vaikeimmasta, on mielipidekysymys, joka tulee huomioida myös ajankäytössä. Pitkä vastaus ei välttämättä ole paras vastaus ja toistoa on hyvä välttää.
  • Loogisuus, jäsennelty kokonaisuus ja tekstin sujuva eteneminen ovat toivottavia ominaisuuksia. Vastaajan tulee pysytellä annetun kysymyksen puitteissa, määritellä sen rajat (ajallisesti, paikallisesti, temaattisesti) ja pitäytyä siinä.
  • Vastauksen tulee olla omaa tekstiä, tulkintaa ja analyysia. Kirjojen sanasta sanaan ulkoa opettelu ja toistaminen vastauksessa eivät osoita arvostelijalle muuta kuin hyvää muistia. Faktat tulee esittää omin sanoin ja käytettävät käsitteet on määriteltävä. Olennainen on erotettava epäolennaisesta, asiat on liitettävä yhteyksiinsä sekä ajallisesti että paikallisesti, ja vastaus on muotoiltava selkeällä käsialalla loogiseksi kokonaisuudeksi.
  • Erinomainen vastaus ulottuu myös tarvittaessa vaaditun materiaalin ulkopuolelle. Osuva lyhyt viittaus nykyhetkeen tai määritellyn aika-alueen ulkopuolelle osoittaa arvostelijalle, että hakija pystyy tekemään johtopäätöksiä ja osaa yhdistää historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä niiden laajempaan kokonaisuuteen. Vastauksessa voi myös esittää kritiikkiä sekä omaa analyysia, kunhan se on hyvin perusteltua sekä sisällön kannalta olennaista.
 
Asiasana:
Tagit: