in English
 
 
Tutkimus ja julkaisut

Tässä esittelyssä muutamia nykyisiä ja aiempia tutkimushankkeitamme. Tutkimuksen painopisteet löytyvät kohdasta oppiaineen esittely.

Eläinten toimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890–2040 
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, joka toteutetaan Turun yliopiston yleisen historian ja kansatieteen oppiaineiden yhteistyönä vuosina 2014-2018. Tutkimuksemme keskittyy ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen suomalaisessa yhteiskunnassa teollisella ja jälkiteollisella ajalla. Tutkimuksen keskiössä on ennen kaikkea eläinten toimijuus yhteiskunnassa. Tarkastelukohteenamme ovat empiiriset tapaustutkimukset aina 1890-luvulta tulevaisuuteen 2040-luvulle saakka. Tutkimuksissamme nousevat erityisesti esille kaupunkilemmikit, avustajaeläinten merkitys tulevaisuudessa, suomalaisten ikonisten villieläinten toimijuus sekä susien, koirien ja porojen välinen vuorovaikutus.

Tiedepiiri. Tieteen ja tiedon historian tutkimuksen keskus
Tiedepiirin tavoitteena on edistää tiedon ja tieteen historian opetusta ja tutkimusta sekä paikallisesti että kansallisesti. Tiedepiiri järjestää perustutkinto-opiskelijoille suunnattua tiedon ja tieteen historian opetusta, kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita sekä tekee yhteistyötä useiden paikallisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.
http://www.utu.fi/tiedepiiri
http://tieteenhistoria.wordpress.com/

Turun kaupunginkirjaston vanhaa kokoelmaa koskeva tutkimushanke
Yleisen historian oppiaine on aktiivisesti mukana Turun kaupunginkirjaston 1800–1900-luvun taitteessa kootun vanhan kokoelman tutkimus- ja luettelointihankkeessa, joka on saanut Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston maakunnallisesti merkittävän hankkeen apurahan.  Kaupunginkirjaston kokoelma on kansainvälinen ja monikielinen kirjojen aarreaitta, josta on iloa vaikkapa graduntekijöille. Luettelointi valmistuu vuonna 2017, minkä jälkeen kokoelma on entistä paremmin käytettävissä.
 
Esille. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum
Oppiaineessa on monipuolista museoiden, näyttelyiden ja kokoelmien historiaan liittyvää tutkimus- ja opetustoimintaa. Olemme olleet myös aktiivisesti mukana perustamassa ja organisoimassa museo- ja näyttelytutkimuksen kansallista Esille-forumia, jonka tarkoituksena on yhdistää eri aloilla ja eri instituutioissa työskenteleviä tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita museoista, esineistä, näyttelyistä, keräilijöistä ja museoiden roolista yhteiskunnassa. Forum järjestää säännöllisesti seminaaripäiviä, joissa kuullaan ajankohtaisista tutkimushankkeista. Olemme lisäksi olleet mukana käynnistämässä pohjoismaisesta näyttelyalan tutkimusverkostoa.
 

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkosto / Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction

Yleisen historian tutkijat ovat olleet mukana verkostossa, joka on yhdistänyt monikulttuurisuuden teemasta kiinnostuneita Turun yliopiston tutkijoita. Verkosto on edistänyt mm. muuttoliikkeisiin, vähemmistökysymyksiin, kulttuurisiin kohtaamisiin ja monikielisyyteen liittyvää tutkimusta. Se on osallistunut seminaarien ja konferenssien järjestämiseen sekä julkaissut Diversity-nettilehteä.

http://mcnet.utu.fi/


Aiempia hankkeita

Encountering Foreignness - Nordic Perspectives since the Eighteenth Century (Enfore)
Yleisen historian tutkijat olivat aktiivisesti perustamassa ja johtamassa pohjoismaista Enfore-verkostoa, jonka piirissä pohdittiin erityisesti ulkomaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja kulttuuriseen identiteettiin nivoutuvaa foreignness-käsitettä. Verkosto on järjestänyt seminaareja, osallistunut kansainvälisiin konferensseihin ja julkaissut kaksi kirjaa.
http://www.utu.fi/en/units/hum/sites/enfore/Pages/home.aspx

Consuming Foreignness. Another side of the construction of Finnishness
Taina Syrjämaan tutkimushanke TIASin kollegiumtutkijana (2009-2011) keskittyi ulkomaisuuteen: miten ulkomaisuutta on koettu, määritelty ja arvotettu sekä miten se on ilmennyt ja muotoutunut osana kulutuskulttuuria. Empiirisesti tutkimus keskittyi 1800- ja 1900-luvun näyttelykonteksteihin ja Suomeen, jotka nivottiin tiiviisti osaksi kansainvälistä ja ylirajaista maailmaa.
 
The Exotic Worlds on Display in Finland (1870s-1930s). Exhibitions, Museums and the Construction of Knowledge concerning Non-Western Cultures
Leila Koivunen tutki Suomen Akatemian tutkijatohtorin hankkeessaan (2009–2011) Euroopan ulkopuolisten, usein eksoottisiksi miellettyjen ja nimitettyjen, esinekokoelmien näyttelyhistoriaa Suomessa. Aiheesta on ilmestynyt teos Eksotisoidut esineet ja avartuva maailma. Euroopan ulkopuoliset kulttuurit näytteillä Suomessa 1870–1910-luvuilla (SKS 2015).

Multiculturalism as a New Pathway to Incorporation
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa pohdittiin läntisten liberaalien demokratioiden tapoja suhtautua monikulttuurisuuteen. Monitieteinen hanke toteutettiin Turun yliopiston yleisen historian ja sosiologian oppiaineiden yhteistyönä. Peter Kivisto (Augustana College, USA) toimi hankkeen aikana FiDiPro-professorina Turun yliopistossa.
http://historia.utu.fi/fidipro/about/

Generations, Multiculturalism and Nordic Identity
Auvo Kostiaisen johtama yhteispohjoismainen hanke tarkasteli pohjoismaisia monikulttuurisuuspolitiikan muotoja sekä monikulttuurisuuden ja kansallisen identiteetin suhdetta Pohjoismaissa. Teemaa lähestyttiin erityisesti sukupolven käsitteen kautta. Hankkeen puitteissa rakennettiin tutkijaverkosto, joka järjesti seminaareja Pohjoismaissa ja Virossa.
http://historia.utu.fi/mcgen/


Asiasana:
Tagit: