in English
 
 
Yleisen historian piirissä julkaistuja teoksia

  >> Yleisen historian julkaisut Turun yliopiston tutkimusportaalissa

c24.jpgParticipation, Integration, and Recognition: Changing Pathways to Immigrant Incorporation

Toimittaneet: Elli Heikkilä, Auvo Kostiainen, Johanna Leinonen and Ismo Söderling

These conference proceedings gather expert articles about different ways of understanding immigrant incorporation, both historically and in contemporary society. It is important to examine critically what is meant by the term "integration". Who are targeted with integration policies and who are left out? In which domains of society (e.g. education, labor market and families) is integration expected to take place and at what speed? What is the desired outcome of integration, both for immigrants and for members of the receiving society? How is this outcome measured and best achieved?

The articles included in this publication show that there is no single pathway to successful immigrant integration. Immigrants – just like anyone else – have multiple roles in their lives (for example, as family members, workers, students, and political and cultural actors), engage in activities in different social fields, and form relationships along these dimensions, different factors can create obstacles or opportunities for immigrants' integration process. As scholars examine these multiple pathways to immigrant integration, it is important to keep in mind the power relationships embedded in the integration process. Ideally, integration is a two-way process which results in changes in both immigrant communities and the receiving society. The publication shows how crucial it is to examine integration as a process, and study it both at the group and individual level. 

    Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä  
    historiaa? 

 

    Toimittaneet Pertti Grönholm ja Anna Sivula
 
    Kirja on kahdeksan suomalaisen historian-, kirjallisuuden- ja  
    kulttuurintutkijan kokoelma artikkeleita, joissa paneudutaan
    historian esittämisen ja esitysten historiallisuuden  
    problematiikkaan. Artikkeleissa pohditaan historiallisen  
    tiedon suhdetta kollektiiviseen muistiin ja yhteisöjen  
identiteettiin, menneen muistamiseen ja siitä muistuttamiseen liittyviin eettisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä myyttisten ja fiktiivisten esitysten merkitykseen meenneen ymmärtämisessä. Teos jäsentyy keskusteluksi historian jäljistä, menneen ymmärtämisestä ja niiden pohjalta syntyvistä esityksistä. Kenen historiat ja muistot hyväksytään tällaisiksi esityksiksi ja millä ehdoilla? Historiat ovat paitsi osa jokapäiväistä kulttuuriamme, myös politiikan ja vallankäytön välineitä ja siksi jatkuvasti alttiita uusille tulkinnoille, keskusteluille ja kiistoille. 
Historioita syntyy ja katoaa. Menneisyyttä koskevaa tietoa tuotetaan, käytetään ja esitetään moni tavoin. Historiasta tulee tärkeää etenkin silloin, kun yhteisöt ja yksilöt joutuvat kriiseihin ja pyrkivät eheyttämään ja rakentamaan identitettiiään. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat toiseen maailmansotaan, sen perintöön ja traumoihin liittyvät keskustelut niin Suomessa, Baltian maissa, Saksassa kuin Venäjälläkin. 
Historia Mirabilis 6, Turun historiallinen yhdistys ry, 2010. 
ISBN: 978-952-99637-5-1   

    Samanaikaisuuksia. Kansainvälisiä näköaloja
    vuoden 1911 maailmaan 

    Toimittaneet Leila Koivunen ja Taina 
    Syrjämaa
 

    Menneisyyden tutkimuksessa seurataan
    usein ajassa tapahtuvaa muutosta. Ilmiöitä  
    erotetaan toisistaan tutkimuskohteita määri- 
    teltäessä eikä sinänsä olennaisena pidetty 
    kontekstualisointi aikaan ja rinnakkaisiin
    tapahtumiin muuta sitä seikkaa muuksi, että ajassa liikutaan enemmänvertikaalisesti (diakronisesti) kuin horisontaalisesti (syn-kronisesti). Ihmisten elämässä monet ilmiöt kietoutuvat kuitenkin yhteen. Tässä teoksessa tutkitaan horisontaalista, yhden vuoden tasosta avautuvasta näkökul-masta erikestoisten ja eritahtisten prosessien kietoutumista ja läsnäoloa. Kiinto-pisteenä on vuosi 1911. Näin avautuu historiaan uudenlainen näkökulma, joka nostaa näkyville samanaikaisuudet. 

Vuosi on keinotekoinen ajan määre. Se ei ole luonnollinen tai itsestään selvä kokonaisuus, mutta yksi sellainen pitää sisällään lukemattomia yksilöllisesti koettuja aikoja. Vuonna 1911 maailma oli kansainvälisesti verkottumassa, mikä lisäsi ilmiöiden ja tapahtumien leikkauspisteitä sekä tietoisuutta niistä. Kokonaisuudessaan vuosi ei kuitenkaan ollut erityinen. Sitä ei leimannut yksittäinen tapahtuma tai ilmiö. Ja juuri siksi se on mielenkiintoinen. 

Teoksen artikkeleissa pohditaan amerikkalaisen tieteisromaanin uhkaukuvia vedenpaisumuksesta, valokuvan merkitystä valtameren erottamissa siirtolaisperheissä sekä kalentereita siirtolaisten linkkinä uuteen ja vanhaan kotimaahan. Artikkeleissa tutkitaan myös sitä, miten luonnonparantolan kylvyin ja ruokavaliolla pyrittiin rakentamaan parempaa yhteiskuntaa Karajalassa ja miten tanskalainen melodraama hurmasi suomalaisen elokuvayleisön. muita teemoja ovat kuvataide Rooman kansainvälisessä näyttelyssä, eksoottisten esineiden kiertävä näyttely Suomen maaseudulla sekä turkulaisten päivälehtien lukijoilleen tarjoamat välähdykset maailmalta. 

Histories 2, Yleinen historia, Turun yliopisto, 2010 
ISBN 978-951-29-4388-3
ISSN 1798-6508 

    Nordic Perspectives on Encountering  
    Foreignness. 

    Edited by Anne Folke-Henningsen, Leila  
    Koivunen and Taina Syrjämaa
 

    The foreign can be revered, produced, re- 
    produced, submerged, feared or suppressed, 
    but it has never failed to engage one way or 
    the other. In this volume, amultidisciplinary
    research network Enfore (Encountering
     Foreignness – Nordic Perspectives since the Eighteenth Century)  focuses on the cultural dynamics of "foreignness". The authors explore the continuous negotiation between "ours" and "theirs" and the making of "our" place in the context of the wider world. They are using the concept of foreign-ness as an analytical tool for making visible this heterogeneous, variable and diverse phenomenon. Drawing on the findings within the Nordic context, the group will contribute to an understanding of the general processional and dynamic character of foreignness and of the relationship between metropolitan centers and peripheral areas elsewhere in Europe and in the wider world. 

Histories 1, Department of General History, University of Turku, 2009.
ISBN 978-951-29-4161-2
ISBN 978-951-29-4162-9 (pdf)
ISSN 1798-6508
 
 

    Visualizing Africa in Nineteenth-Century British  
    Travel Accounts

    Leila Koivunen  

    This study examines and explains how British 
    explorers visualized the African interior in the latter part
    of the nineteenth century, providing the first sustained 
    analysis of the process by which this visual material 
    was transformed into the illustrations in popular travel
    books. At that time, central Africa was, effectively, a
    blank canvas for Europeans, unknown and devoid of
    visual representations. While previous works have
    concentrated on exploring the stereotyped nature of printed imagery of Africa, this study examines the actual production process of images and the books in which they were published in order to demonstrate how, why, and by whom the images were manipulated. Thus, the main focus of the work is not on the aesthetic value of pictures, but in the activities, interaction, and situations that gave birth to them in both Africa and Europe. 

Routledge 2009, ISBN: 978-0-415-99001-1

    ANTISEMITISMIN MUSTA KIRJA. Juutalaisvainojen 
    pitkä historia

    Eero Kuparinen  

    Marraskuussa 1938 Hitlerin Saksan avoin  juutalais-
    vastaisuus huipentui kristalliyön ryöstöihin ja tuho-
    polttoihin, mistä alkoi Kolmannen valtakunnan väki-
    valtaisen juutalaisvastaisuuden tie. Antisemitismin 
    juuret ovat kuitenkin paljon kauempana: muinaisessa
    Aleksandriassa kristalliyön tapahtumat oli koettu jo
    vuonna 38. Miksi ja miten juutalaisia on vainottu kautta
    vuosisatojen, myös Suomessa? Millaista oli
    perinteinen juutalaisviha, miten syntyi holokaustiin johtanut "tieteellinen" antisemitismi? Entä miksi antisemitismi on ollut elinvoimaista Auschwitzin jälkeen ja on edelleen ajankohtainen ongelma? Runsaasti kuvitettu ja yleistajuinen kirja on alansa kattavin suomenkielinen esitys aiheesta. Kirja on uudistettu laitos 1990-luvulla ilmestyneestä Aleksandriasta Auschwitziin -teoksesta. 

Atena 2008, ISBN 978-951-494-4 

    PAPYRUKSESTA PDF:ÄÄN. Tutkielmia kirjan 
    historiasta 

    Toim. Leila Koivunen ja Janne Tunturi  

    Teos sai alkunsa Turun yliopiston historian laitoksella
    pidetystä kirjahistorian kurssista, joka sai jatkokseen 
    kirjahistorian kirjoittamispiirin. Julkaisu dokumentoi 
    kurssin tuloksia ja esittelee samalla Suomessa
    vähemmän tunnettua historiantutkimuksen
    suuntausta. Teoksen artikkelit esittelevät monia
    kirjahistorian keskeisiä kysymyksiä käsitellessään
    kirjastojen merkitystä, lukutaitoa, populaarikirjal-
    lisuutta, kuvitusta, käsikirjoitustentulkintaa, lukemisen
                                                       asemaa ja kirjamarkkinoiden kehitystä. 

Turun yliopisto 2008, 167 s., ISBN 978-951-29-3620-5 

Teos on myös luettavissa elektronisesti Turun yliopiston julkaisuarkistossa

    EDISTYKSEN LUVATTU MAAILMA. Edistysusko        
    maailmannäyttelyissä 1851-1915 

    Taina Syrjämaa  

    1800-luvun puolivälistä ensimmäiseen maailman-
    sotaan ulottuvana aikana maailmannäyttelyt esittivät 
    ja tuottivat edistyksen ilosanomaa, jonka mukaan 
    ihmisen kyvyillä ei juuri ole rajoja. Suurimmissa
    maailmannäyttelyissä kymmenet miljoonat ihmiset 
    kävivät todistamassa, miten teknologia kehittyi
    ja ihminen vaurastui. Oma aikamme on yhä monin
    tavoin sidoksissa 1800-luvun ajatusmaailmaan: 
    odotamme tulevaisuudelta teknologista kehitystä,
                                                      aineellista vaurautta ja yhä suurempaa hyvinvointia. 

Teoksessa tutkitaan yhtä keskeistä vaihetta arkisen, populaarin edistysuskon rakentumisessa maailmannäyttelyiden kautta. Ilmiötä tarkastellaan perehtymällä ensinnäkin maailmannäyttelyarkkitehtuuriin sekä katsomisen ja havaitsemisen tapoihin. 

Toinen merkittävä teema on kansallisen ja kansainvälisen kohtaaminen nopeasti globalisoituvassa maailmassa. Lisäksi keskitytään siihen, miten koneita, teollisuustuotteita ja taideteollisuutta esiteltiin suurelle yleisölle. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007, Historiallisia Tutkimuksia 234
ISBN 978-951-746-942-5 

    CONSTRUCTING UNITY, LIVING IN DIVERSITY.
    A Roman Decade 

    Taina Syrjämaa  

    A city is made from bricks, stone and wood, but it is
    also much more: experiences, emotions, dreams,
    daily practices, itineraries and images. This book
    studies the plurality of urbal life by focusing on one
    decade in Rome - the 1870's - when the city was
    transformed into the national capital. By emphasizing 
    the interrelatedness of time and space it makes visible the co-existence, tension and confrantation faced by the onset of national unity and living in diversity. The city is shown to be a place in which numerous worlds are simultaneously entangled. 

Finnish Academy of Science and Letters 2006, Humaniora.
ISBN 951-41-0996-1

    TURISTIN TILAT. Tilallisuus modernin matkustajan
    kokemuksena.  

    Toimittaneet Leila Koivunen, Taina Syrjämaa, Ilse-
    Mari Söderholm  
 

    Teos seuraa matkailijaa kotoa matkalle ja takaisin 
    kotiin. Jo kotona matkalle lähtijä on voinut tehdä nojatuolimatkoja sekä luoda mielikuvia ja ennakkokäsityksiä erilaisten viestien perusteella. Kodista matkakohteeseen on kuljettu niin  junilla, autoilla kuin laivoillakin. Kaikki liikennevälineet ovat merkinneet turistille uudenlaisia tiloja matkustaa ja havainnoida ympäröivää todellisuutta. Määränpäässä matkailijalla on ollut vastassa uudenlaisia tiloja: hotelleja, metsästysmajoja ja parantoloita. Hänellä on ollut täytettävänään monia matkailijan velvollisuuksia, kuten nähtävyyksien katselua ja maisemien ihailua, jotka ovat vieneet hänet museoihin, näköalapaikoille ja hiekkarannoille. Kun loma on vietetty, jäljellä ovat kokemukset ja muistot, jotka viedään kotiin. Valokuvien lisäksi muistoja on palautettu mieleen matkamuistojen tai vaikkapa matkalla tutuksi tulleiden ruokalajien muodossa. Muistikuvien kautta matkailija on ulottanut turistin tilan myös kotiin. 

Ajallisesti teos keskittyy 1800-luvun puolivälistä toiseen maailmansotaan. Tuolloin syntyneet asenteet ja käytännöt vaikuttivat moderniin turismiin ja loivat monia niistä turistin tiloista, jotka ovat nähtävissä vielä tänäkin päivänä.  

Turun Historiallinen Arkisto 58, Turku 2006, 228 s.
ISBN 952-99637-1-8

    MAAILMANKULTTUURIN SYNTY

    Toimittanut Eero Kuparinen  

    Coca-cola, Music TV, Internet. Maailmamme on   
    kutistunut viime vuosikymmeninä ennennäkemät- 
    tömällä nopeudella. Alueelliset ja kansalliset kult-
    tuurit ovat saaneet yhteisiä piirteitä ja yhden-
    mukaistuneet dramaattisemmin kuin koskaan
    aikaisemmin maapallomme historiassa. Tätä
    kehitystä kuvataan termillä maailmankulttuuri. 

    Maailmankulttuuri on tämän päivän ilmiö, mutta sen  
    juuret ovat kaukana menneisyydessä. Kulttuurien kirjo ei ole syntynyt yhdessä suuressa alkuräjähdyksessä, vaan se voidaan nähdä halki ihmiskunnan historian jatkuneena pitkänä ja hitaana prosessina. Maailman-kulttuurin synty tarkastelee tämän kehityksen vaiheita. Kuinka kaukana ovat tämän päivän maailmankulttuurin juuret? Miten korkeakulttuureita on syntynyt eri puolilla maapalloa, onko näillä ollut yhteisiä piirteitä ja miten ne ovat vaikuttaneet toistensa kehitykseen? Miksi juuri eurooppalaisperäisestä, länsimaisesta kulttuurista tuli hallitseva?

Maailmankulttuurin synty tarjoaa napakan esityksen maailmanhistorian tapahtumista Afrikan savanneilta Mesopotamiaan ja Euroopan mammuttiaroilta mayakyliin. Se tarkastelee paitsi historian mahtikulttuurien erityispiirteitä, mutta osoittaa samalla, kuinka paljon yhteistä meillä kaikilla maapallon asukeilla lopulta on.

Kirja-Aurora 2004, ISBN 951-29-2602-4, nidottu, 400 s. 

    MATKAILIJAN IHMEELLINEN MAAILMA. Matkailun 
    historia vanhalta ajalta omaan aikaamme 

    Toimittaneet Auvo Kostiainen, Janne Ahtola, Leila 
    Koivunen, Katariina Korpela, Taina Syrjämaa 
 
    Matkailusta on tullut kiinteä osa elämäämme. Lentokent-    tien ja lomakohteiden lisäksi kohtaamme matkailun
    kaikkialla: lehtien sivuilla, elokuvissa ja ruokakaupoissa.
    Sillä on myös monipuolinen ja mielenkiintoinen historia.
    Esimerkiksi kahdensadan vuoden takaisesta roman-  
    tiikan ajan matkailusta löytyvät kulttuuri- matkailun,
    elämysmatkailun ja luontomatkailun esikuvat.  
 

Teos tarkastelee kansainvälisen matkailun muotojen muuttumista vanhalta ajalta nyky-päivään ja myös tulevaisuuteen, kotimaan matkailua unohtamatta. Kirjan keskeisiä aiheita ovat matkailun erilaiset käytännöt - miten matkaa on taitettu matkasauva kä-dessä, purjelaivoilla, luotijunalla tai ilmojen työjuhdalla DC 3:lla. Mitä eri aikojen mat-kailijat ja turistit ovat hakeneet? Onko matkustaminen ollut uteliaisuuden tyydyttämistä, seikkailua vai muodin perässä jouksemista? Matkailu on myös muuttanut yhteiskuntaa luomalla uusia haasteita, tarjoamalla uusia työnteon mahdollisuuksia ja muokannut populaarikulttuuria. Toisaalta turismia myös syytetään yhdeksi suurimmista luonnon pilaajista ja kulttuurin tuhoajista.  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 977, Helsinki 2004, 349 s. ISBN 951-746-564-5. ISSN 0355-1768.

    KULD LÕWI JA KULTASE AJAL. Tallinna
    restoranikultuuri ajalugu 1918-1940

    Kalervo Hovi 

    Turu ülikooli ajalooprofessori põhjalik ülevaade
    Tallinna restorani- ja kohvikukultuurist kahe
    maailmasõja vahelises Eestis. Autor on kasutanud
    laialdast allikmaterjali: arhiividokumente,
    ajakirjandust, kaasaegsete sageli värvikaid detaile
    sisaldavaid mälestusi. Nii annab uurimus esimest
    korda sedavõrd põhjaliku pildi meie joomis- ja
    söömiskultuurist ning olulisematest restoranidest,
    kabareedest ja kohvikutest enne Teist maailmasõda. Raamat laseb mõista Eesti toonase restoranikultuuri kõrget taset ja kirevust, mis tegi Tallinnast soomlaste ja mitte ainult soomlaste paradiisi juba 1920. aastatel. Teose eestikeelne väljaanne on kaunilt kujundatud ja rikkalikult illustreeritud omaaegsete fotodega. 

Kirjastus Varrak, Talinn, 2003 

    PAHAN TIEDON PUU. Väärä tieto ja väärin tietäminen
    sydänkeskiajalta valistukseen 

    Toimittaneet Meri Heinonen ja Janne Tunturi 
 

    Pahan tiedon puu tarkastelee oikean ja väärän tiedon
    ongelmaa sydänkeskiajalta 1700-luvun lopulle.
    Tällöin alettiin asettaa kyseenalaiseksi katolisen
    kirkon yksinoikeus tiedon rajojen määrittämiseen.
    Samalla kehittyi uusi näkemys tiedon ja yhteiskunnan
    suhteesta ja omaksuttiin modernin luonnontieteen  
    käsitys tiedon rajoista.  

 Pahan tiedon puu tarkastelee tätä muutosta, siihen osallistuneita uudistajia ja sen vastustajia. Teoksessa käsitellään uskonnollista harhaoppisuutta, tieteellisiä kiistoja sekä niiden merkitystä niin omana aikanaan kuin myöhemminkin. Miksi Aristoteles on vaarallista luettavaa? Mitä on räävit-tömyyden poetiikka? Mikä oli mustan magian osuus arkkipiispa Eberhardin salaperäisessä kuolemassa? Voiko lääketiedettä mitata? Missä ovat tieteellisen tiedon rajat? Teos tarjoaa värikkään historiallisen taustan nykyisille kiistoille tiedon ja tieteen rikkaudesta ja ongelmista.

Sisällys: 

 • Meri Heinonen & Janne Tunturi: Johdanto: hyvän ja pahan tiedon ongelma
 • Tuomas Heikkilä: Juutalaiset ja musta magia sydänkeskiajalla: Trierin arkkipiispa Eberhardin salaperäinen kuolema vuonna 1066
 • Meri Heinonen: Mystinen kokemus ja väärä tieto: myöhäiskeskiajan vaaralliset sananjulistajat
 • Tarja-Liisa Luukkanen: Baabelin eksytykset ja tiedon puu: Jakob Böhme oikeasta ja väärästä tiedosta
 • Taneli Kukkonen: Vahingollista viisautta? Arabialainen ajattelu ja Aristoteleen vaarat
 • Pauliina Pekkarinen: Tietämättömiä lääkäreitä, harhaanjohtavia auktoriteetteja: Niccolò Leonicenon tieteenkritiikki
 • Timo Joutsivuo: Aurinkokeskisen maailmankuvan puolustamisen vaikeus: Galileo Galilei ja tieteellisen tiedon rajat
 • Heikki Mikkeli: Mittaamisen metodia metsästämässä: pyrkimys lääketieteen matematisoimiseksi 1600-1700-lukujen vaihteen Britanniassa
 • Päivi Mehtonen: Moriuht ja räävittömyyden poetiikka: runous ja rivous keskiajalla
 • Timo Kaitaro: Kielletyn retoriikat: kristilliset harhaopit ja uskontokritiikki uuden ajan alussa
 • Janne Tunturi: Runoiltua historiaa: Thomas Chattertonin tapaus 1700-luvun lopun Englannissa

Gaudeamus, Helsinki 2003, 319 s.
ISBN 951-662-877-X 

    MILITES PACIS. Military and Peace Services in the 
    History of Chivalric Orders 

    Edited by Luigi G. de Anna, Pauliina de Anna and
    Eero Kuparinen  

    Milites Pacis. Proceedings of the Conference: The 
    Monks of War, Monks of Peace. Military and Peace
    Services in the History of Chivalric Orders is focusing
    on a dialogue between the Chivalric Orders and those
    medical and charity organisations which are active in
    providing aid to crisis areas. Traditionally chivalric
    studies have been limited mainly to the Middle Ages.  
    However, this book is focusing also on later centuries, and especially contemporary periods when Chivalry, once connected to the militia in warfare, is instead interpreted as the expression of engagement in the assistance to the poor and sick, brilliantly expressend in the principle which leads the Order of Malta: tuitio Fidei et obsequium pauperum. 

Publication of the Institute of History, General History Nr 18 and of the Department of Italian Language and Culture Nr 15.2003.
ISBN 951-29-2425-0 

    VIINASODASTA KYNTTILÄILTOIHIN. Tallinnan   
    ravintolakulttuurin historia 1918-1940

    Kalervo Hovi   

    Äkkirikastumisia, samppanjaa, ylellisiä illallisia,  
    vararikkoja, alkoholin salakauppaa, prostituutiota.
    Tallinnan ravintolakulttuuri eli myrskyisää kulta-
    kauttaan maailmansotien välisenä aikana. Kau-
    pungissa kukoisti elävä kabaree- ja katukahviperinne,
    ja ravintolat saivat vaikutteita sekä idästä että län-
    nestä. Viinasodasta kynttiläiltoihin vie lukijan kiehto-
    valle matkalle sellaisiin nostalgisiin ravintoloihin kuin
    Kuld Lôvi, St. Petersburg ja Du Nord, kevyemmän huvittelun keskuksiin Estoniaan, Dancing Palace Gloriaan, Lindeniin ja Must Kassiin, Kadriorgin ja Piritan ravintoloihin sekä Raatihuoneentorin ja Kalamajan kansanomaisiin kapakoihin. 

Kirja-Aurora, Turku 2002, 268 s.
ISBN 9651-29-2273-8
(painos loppuunmyyty) 

    ELETTY JA MUISTETTU TILA

    Toim. Taina Syrjämaa & Janne Tunturi  

    Tässä mielenkiintoisessa uutuudessa usean
    tieteenalan edustajat tarkastelevat tilan ja ajan
    yhteyttä. Millaiset perinteet, käsitykset ja diskurssit
    ohjaavat meitä muuttamaan ympäristöämme?
    Millaisista lähtökohdista tilan kokemista ja raken-
    tamista voidaan tulkita? Teoksen artikkeleissa pohdi-
    taan havaitsemisen ja tilan suhdetta, tilan rajaamista
    ja siten muotoutuvia identiteettejä sekä tilaa suun-
    nittelun ja kaupungin näkökulmasta. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002, Historiallinen arkisto 115. 351 s.
ISBN 951-746-374-X 

    OSUUSTOIMINTALIIKEKASVATUS USA:N 
    KESKILÄNNESSÄ 1917-1963 

    Hannu Heinilä  

    Amerikansuomalaisen Keskusosuuskunnan synty
    vuonna 1917 osui ajankohtaan, jolloin suomalais-
    siirtolaisten määrä alkoi olla huipussaan. Sen vaiheet
    olivat monessa suhteessa kuin suomalaisyhteisöjen
    kehitys yleensäkin, mutta Keskusosuuskunta oli myös
    hyvin erikoinen yhteisö Keskilännen pohjoisosien
    taloudellisena ja aatteellisena toimijana. Sen toimin-
    taan osallistui vuosikymmenten aikana kymmeniä- 
    tuhansia suomalaissiirtolaisia, se oli kiihkeiden poliittissävyisten kiistojen keskipisteenä ja lopulta osuustoiminta-aatteen päästyä voitolle sen toimintamallia pidettiin esimerkkinä koko pohjoisamerikkalaiselle osuustoimintaliikkeelle. 

Siirtolaistutkimuksia A 25. Siirtolaisinstituutti, Turku, 2002, 238 s.
ISBN 951-9266-76-3

    DIALOGUS. Historian taito

    Toimittaneet Meri Heinonen, Leila Koivunen, Sakari
    Ollitervo, Heli Paalumäki, Hannu Salmi ja Janne
    Tunturi  

    Juhlakirja 65 vuotta täyttävälle Matti Männikölle.
    Teoksessa historioitsijat kirjoittavat tieteenalan
    perusteisiin kuuluvista teemoista. Keskeisinä aiheina
    ovat historiografia, kansainvälisyyden tutkiminen,
    käsitehistoria sekä ajallisuus ja aikakäsitykset.
    Dialogus. Historian taito on teos, jossa jäljitetään
    historiankirjoituksen suhdetta sen lähitieteisiin ja
 pohditaan sen oman perinteen merkitystä jatkuvasti uutuutta etsivässä maailmassa. 

Sisällys: 

 • Matti Männikkö: Historiografia opetuksen apuvälineenä. Kokemuksia historianopetuksesta Turun yliopistossa vuosina 1968-2000
 • Matti Männikkö: Itämeren piiri historiallisena käsitteenä. Ongelmia ja näkökohtia
 • Matti Männikkö: Tulevaisuudentutkimus ja historiankirjoitus
 • Markku Hyrkkänen: Historian merkityksen historia
 • Mikko Winberg: ...Jotta osaisimme elää menneisyytemme kanssa. Myytti ja historia
 • Christa Steinby: Polybios Rooman laivaston kuvaajana
 • Pauliina Pekkarinen: Leonardo Brunin Historiarum florentini populi: Humanistisen historiankirjoituksen tavoitteista 1400-luvun alussa
 • Sakari Ollitervo: Historiallinen ajatus Hans-Georg Gadamerin hermeneutiikassa
 • Kalle Pihlainen: Historiankirjoitus ja kerronta fakta-fiktio -keskustelun jälkeen
 • Anna Sivula: Kulttuuriperinnön tutkimus, mahdollisuus soveltavaan historiaan?
 • Kalervo Hovi: Mitä käytännön hyötyä on ollut ranskalaisesta koulukunnasta kansainvälisten suhteiden historian tutkimuksessa?
 • Esa Sundbäck: Itämeren alue ja brittiläisen ulkopolitiikan koulukunnat ensimmäisen maailmansodan jälkeen
 • Taina Syrjämaa: Napolilainen pannukakku - toisenlaiset kansainväliset suhteet
 • Petri Saarikoski: Täydellinen vihollinen. Näkökohtia Kuwaitin kriisin ja Persianlahden sodan mediakonfliktin historiaan
 • Janne Ahtola: Globalisaatio ja matkailu
 • Meri Heinonen: Kuvasta kasvamiseen ja itsensä tuntemiseen. Bild ja Bildung saksalaisessa mystiikassa ja Hans-Georg Gadamerin ajattelussa
 • Janne Tunturi: Retoriikan ja objektiivisuuden kamppailu - Näkökulman ja katseen metaforat uuden ajan alun historiankirjoituksessa
 • Pasi Ihalainen: Retoriikka ja tahaton semanttinen muutos politiikkaa käsitteellistettäessä. Esimerkkigenrenä poliittiset saarnat 1700-luvun Englannista
 • Sisko Haikala: Valistus ja nimeämisen mahti. Saksalaisen poliittisen debatoinnin avainkäsitteitä 1700-luvun lopulla
 • Marko Lehti: Pohjoisen paluu. Uudet tarinat ja vanhat symbolit
 • Anu Jokela: Tulevaisuus kveekariprofeetta Georg Foxin (1642-1691) millenaristisessa ajattelussa
 • Marja Härmänmaa: Kun aika pysähtyi - F. T. Marinetti ja futuristinen käsitys ajasta
 • Hannu Salmi: Muutoksen mielikuva ja aikalaiskokemus
 • Heli Paalumäki: Menneisyys Bertrand de Jouvenelin tulevaisuusajattelussa
 • Pentti Malaska: Ihmiskunnan Tulevaisuus

Kirja-Aurora 2002, 444 s.
ISBN 951-29-2197-9 

    IKUISUUDEN ODOTUS. Uskonto keskiajan
    kulttuurissa 

    Toimittanut Meri Heinonen  

    Teos tarjoaa yleiskuvan sydänkeskiajan uskon-
    elämästä: siinä tarkastellaan kristillistä ikuisuuden
    odotusta sekä luostarissa että kaupungin kaduilla.
    Esille tulevat pyhimyskulttien käyttö maallisessa
    valtakamppailussa, pyhimysten esikuvallinen merkitys
    ja ihmekertomusten joskus epäilyttävätkin ainekset.
    Teos selvittää, miten naiset toimivat saadakseen
    äänensä kuuluville kirkon ja miesten määrittämässä kulttuurissa: kirjoituksissa pohditaan niin maallikkonaisten pyhittymistä kuin mystikoiden kokemuksiakin. Keskiajan kirjallista traditiota tarkastellaan uskon-nollisen liikkeen synnystä kertovan legendan ja sen tulkinnan valossa. Lisäksi pohditaan sisälukutaidon merkitystä - miten siirtyminen äänettömään lukemiseen vaikutti koko kirjalliseen kulttuuriin? 

Sisällys:  

 • Maiju Lehmijoki-Gardner: Johdanto: Uskonto keskiajan kulttuurissa
 • Tuomas Heikkilä: Pyhimyselämäkerrat hengenmiesten aseina
 • Päivi Salmesvuori: Hildegard Bingeniläinen miesten maailmassa
 • Janne Tunturi: Kun silmä unohti suun: Sisälukutaidon leviäminen ja merkitys
 • Meri Heinonen: Naismystikot ja sukupuolen ongelma
 • Pekka Tolonen: Väärin tulkittu esikuva ja harhaopin synty
 • Maiju Lehmijoki-Gardner: Maallikkonaisten kilvoittelu uskonnollisessa arjessa
 • Jussi Hanska: William Graghin hirttäjäiset: Erään ihmisen anatomia

Gaudeamus, Helsinki 2000, 262 s.
ISBN 951-662-788-9

    THE BALTIC AND THE NORTH SEAS

    David Kirby and Merja-Liisa Hinkkanen 
    With a preface by Geoffrey Scammell 

    The Baltic and the North Seas offers a new and
    exciting historical vista of the northern seas from the
    arrival of the first humans at the end of the Ice Age, to
    the modern era. The Baltic and North Seas are great
    seafaring regions with rich and varied histories,
    intricately linked by maritime trade for centuries. The
    lives and circumstances of the peoples who live on
    their shores have been profoundly affected by climatic
    change over time, which has shaped and reshaped
    the maritime environment. 

Exploring the themes of the human relationship with the marine environment and the ways in which the peoples of Northern Europe have experienced and exploited their seas, this book reveals how human perception of the northern seas has changed over time. 

Major aspects covered include the struggle to control the sea and keep it at bay; the ways in which the maritime worlds of Northern Europe have been imagined and portrayed; the vulnerability of the seas to human action; the seas as a vital source of livelihood - as tradeways for the pursuit of great power politics and as sources of health, leisure and pleasure - and the people's spiritual relationship with the seas. 

Routledge, 2000
ISBN/ISSN: 0-415-13282-7 

    ALEKSANDRIASTA AUSCHWITZIIN. Antisemitismin
    pitkä historia

    Eero Kuparinen  

    Marraskuussa 1938 Hitlerin Saksan avoin juutalais-
    vastaisuus huipentui kristalliyön ryöstöihin ja tuho-
    polttoihin. Siitä alkoi Kolmannen valtakunnan väki-
    valtaisen juutalaivastaisuuden tie, jonka lopussa
    savusivat Auschwitzin, Treblinkan, Maidanekin ja
    muiden tuhoamisleirien krematoriot. 

    Teolliseksi vietynä tuhoamisena Hitlerin holocaust oli uutta juutalaisten historiassa, mutta se oli vain yksi lenkki antisemitismin loput-tomassa ketjussa. Aleksandriassa kristalliyön tapahtumat oli koettu vuonna 38, 1900 vuotta aikaisemmin, ja juutalaisten poisraivaamista oli vaadittu jo tätä ennenkin. Juutalaisilla on ollut kautta aikojen poikkeuksellinen sijansa ihmisten mielissä: antiikissa juutalainen oli jumalten hylkäämä, keskiajalla rituaalimurhaaja ja kaivojen myrkyttäjä, uusimmalla ajalla ihmiskunnan basilli ja loinen. 

Miten ja miksi juutalaisia on vainottu kautta vuosisatojen, on keskeisenä sisältönä tässä uraauurtavassa teoksessa Aleksandriasta Auschwitziin, jossa käydään läpi antisemitismin historia antiikista nykypäiviin asti. Millaista oli perinteinen juutalaisviha, miten syntyi holocaustiin johtanut "tieteellinen" antisemitismi tai mikä on Hitlerin juutalaisvainojen tämänhetkinen kuva, kuuluvat mm. teoksen ongelmakenttään. Vastausta etsitään myös kysymykseen, miksi antisemitismi on ollut maailmalla elinvoimaista myös Auschwitzin jälkeen. 

Juutalaisvastaisuuden pitkästä iästä ja jatkuvasta ajankohtaisuudesta huolimatta Alexandriasta Auschwitziin on Suomen ensimmäinen kattava antisemitismin historia. 

Jyväskylä: Atena, 1999, 384 s.
ISBN 951-796-173-1
(painos loppuunmyyty)

    KAIKKOAVAT PARATIISIT. Suomalaisten siirto-
    kuntien aatteellinen tausta ja perustamisvaiheet
    Brasiliassa ja Dominkaanisessa tasavallassa
    n.1925-1932

    Eevaleena Melkas  

    Suomalaiset ovat aikojen kuluessa perustaneet
    ihannesiirtokuntia eri puolille maailmaa. Brasiliaan ja
    Dominikaaniseen tasavaltaan 1920-luvun lopulla
    perustetut suomalaiset siirtokunnat Fazenda Penedo
    ja Viljavakka ovat suomalaisten siirtolaisuushistorian
    erikoislaatuisimpia ilmiöitä. Ne saivat alkunsa 
    puutarhuri Toivo Uuskallion luonnonmukaisen elämän ihanteista ja paratiisihaaveista, joiden toteuttaminen Suomen ilmastol-lisissa oloissa koettiin mahdottomaksi. Kaikkoavat paratiisit tarkastelee Fazenda Penedon ja Viljavakan perustamiseen johtaneita aatteita ja selvittää, kuinka pohjoisen Suomen asukkaat päätyivät kaukaiseen Brasiliaan ja Dominikaaniseen tasavaltaan ja miten siirtokuntasuunnitelmia ryhdyttiin toteuttamaan käytännössä. Keitä Penedoon ja Viljavakkaan matkustaneet suomalaiset olivat ja millainen oli heidän arkipäivänsä? Kuinka suomalaisten paratiisihaaveet toteutuivat siirtokunnissa? 

Siirtolaisinstituutti. Siirtolaistutkimuksia A21, Turku 1999, 302 s.
ISBN 951-9266-64-X 

    ARJEN MUISTI JA UNOHDUS. Jokapäiväinen elämä
    historian valoissa ja varjoissa

    Toimittanut Taina Syrjämaa  

    Arki ei jätä itsestään selväpiirteisiä dokumentteja,
    vaan lipsuu pois käsistämme - ainakin näennäisesti -
    tavoittamattomiin. Tavallisten ihmisten tavallinen arki,
    eli menneisyyden elämän ehdoton valtaosa, tuntuu
    katoavan. Mitä arjesta jää jäljelle? Miten ja mitä
    voimme löytää menneestä arjesta? Arjen muisti ja
    unohdus pohtii mennyttä jokapäiväistä elämää  <
    muistin ja muistelemattomuuden problematiikasta käsin. Miten arki unohtuu, miten arki tallentuu muistiin? Työvälineenä tarkastelussa on populaarikulttuuri. Sen suhde arkeen on kahdenlainen. Toisaalta se heijastelee ympäröivän yhteisön elämää, toisaalta se voi toimia vastaanottajansa väylänä paeta rutiinejaan hetkeksi. Täten myös tämän teoksen artikkelit jakautuvat kahteen ryhmään: arjen muistiin ja arjen unohdukseen. Arjen muisti -osuudessa tarkastel-laan sitä, mitä populaarikulttuuri taltioi arjesta, miten populaarikulttuuri toimii arjen representaationa. Mitä esimerkiksi iskelmämusiikki tai sarjakuvat kertovat aikansa jokapäiväisestä elämästä? Ovatko ne ikkunoita menneeseen arkeen? Toisessa puoliskossa pohditaan unohtamista. Virkistys, arkisen aherruksen unohtaminen hetkeksi on tuttu haave ja tarve jokaiselle. Urbaanissa teollisessa yhteiskunnassa työ- ja vapaa-aika erottautuivat toisistaan entistä selvemmin. Populaarikulttuuri tar-josi väylän irrottautua hetkeksi työaskareista ja -huolista. Ilta ravintolassa, urheilu-stadionin lehterillä tai kotinojatuolissa dekkariin uppoutuneena oli tärkeä osa elämää. Se oli pyrkimystä irtautua arjesta, unohtaa arki - ja samalla se oli keskeinen osa laajemmin ymmärrettyä jokapäiväistä elämää, sitä tavallisen elämän sykliä, jossa työ ja lepo vuorottelivat tietyn tutun rytmin mukaisesti. 

Turun yliopisto, Yleinen historia. Historian laitos, Julkaisuja n:o 53, Turku 1999, 244 s. ISBN 951-29-1530-8. Hinta 12 euroa. 

Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232.

    KUN AIKA LOPPUU. Kuolema historiassa 

    Toimittanut Eero Kuparinen  

    Kuolema on elävien ongelma. Kuolleilla ei ole ongel-
    mia. Näin kirjoittaa tunnettu saksalainen sosiologi ja
    sivilisaatiohistorian tutkija Norbert Elias teoksessaan
    Kuolevien yksinäisyys. Eliaksen mukaan kaikista
    maailman elävistä ja kuolevista olioista ihminen on
    ainoa, jolle kuolema on ongelma. Näin on siksi, että
    ihminen on tietoinen kuolevaisuudestaan. Se, että
    ihminen tietää kuolevansa, tekee kuolemasta
    ihmiselle ongelman. Kuoleman ongelmallisuudesta huolimatta - tai ehkä juuri siksi - kuoleman merkityksestä historiassa ei ole ilmes-tynyt Suomessa aiemmin tutkimusta. Tässä mielessä teos Kun aika loppuu - kuolema historiassa on lajissaan uranuurtaja. Nyky-yhteiskunnan ja kuoleman välinen suhde on hyvin ristiriitainen. Toisaalta kuolema halutaan torjua ja piilottaa, toisaalta kuolemaa nostetaan entistä enemmän ja suorasukaisemmin esiin julkisuudessa. Kuolema on mukana terveyskasvatuksessa ja elintapojen ohjailussa, kuolemaa käytetään kansallisen kehityksen ja hyvinvoinnin mittana, kuolema soveltuu yhteiskunnallisten ongelmien mittariksi. Kuoleman yhteisöllinen merkitys on keskeinen, kuolema edellyttää yhteisössä aina jonkinasteista uudelleenorganisoitumista.  

Kuoleman ja yhteiskunnan suhde on yksi näkökulma teoksen Kun aika loppuu - kuolema historiassa kolmentoista, seitsemää eri tieteenalaa edustavan tutkijan välittämiin visioihin kuoleman ja historian suhteesta. Oman tieteellisen läpivalaisunsa saa myös kuolema eri uskonnoissa ja kulttuuriperinteessä, kuolema lääketieteen historiassa, kuolema oikeuslaitoksen toimesta eli kuolemanrangaistuksen historia, kuoleman ja sairauksien suhde, kuoleman ja katastrofien suhde, sankarikuoleman ja sodan suhde, kuoleman kuva kuvataiteissa, kuolema valkokankaalla, kuolemasta kertominen kuolinilmoituksisssa sekä myös kruunun ja kuoleman suhde - kuoleman keskeinen merkitys hallitsijahuoneiden elämässä. 

Turun yliopisto, Yleinen historia, Historian laitos. Julkaisuja n:o 52, Turku 1999, 312 s. ISBN 951-29-1529-4. Hinta 16 euroa. 

Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232. 

    PITKÄT JÄLJET. Historioita kahdelta mantereelta 

    Toimittanut Eero Kuparinen  

    Turun yliopiston yleisen historian professori Reino
    Keron 60-vuotisjuhlakirja koostuu kaikkiaan
    yhdeksästätoista artikkelista. Kirjoittajina on Keron
    työtovereita, oppilaita ja ystäviä.

 
 
 
 
 
Sisällys: 
 • Kalervo Hovi: Reino Kero 60 vuotta.
 • Kimmo Ahonen: Palkoihmisten ongelma historiantutkimuksessa - Don Siegelin tieteiselokuva Varastetut ihmiset (1956) oman aikakautensa pelkojen tulkkina.
 • Esko Heikkonen: Yhdysvaltojen teknologian historian ulottuvuuksia.
 • Hannu Heinilä: Kielen vaihtumisen vaiheista: suomalaisesta Keskusosuuskunnasta amerikkalainen The Central Co-operative Wholesale.
 • Melvin G. Holli & Joseph Ahne: Korean American immigrants in Chicago: The New Entrepreneurs.
 • Kari Immonen: Historiantutkimus ja nostalgia.
 • Michael G. Karni: Fnnish Americans in Soviet Karelia, 1931-1991: An Update.
 • Olavi Koivukangas: Aikansa kuuluisin amerikansuomalainen, vaalianalyytikko Emil Edward Hurja 1892-1953.
 • Leila Koivunen: Kivääri vai kamera? Valokuvaus ja muuttuva safari.
 • Auvo Kostiainen: Exploring Canada: Writing on Canadian History and Society in Finland.
 • Eero Kuparinen: "Ein richtiges Soldatenvolk..." - toisen maailmansodan Suomi propagandaministeri Goebbelsin valtapiiristä nähtynä.
 • Arto Latvakangas: Eurooppalainen Porthan.
 • Matti Männikkö: Saako historioitsija jossitella? Kontrafaktuaalisuus historiantutkimuksessa.
 • Heli Paalumäki: Kuviteltu ihme? -Babylonian riippuvat puutarhat.
 • Raimo Pohjola: Professorien rekrytointi Tarton yliopistoon Suomen lehdistössä syyskesällä 1919.
 • Seppo Rytkönen: Suomen ja Saksan kauppasuhteet maailmansotien välisenä aikana.
 • Hannu Salmi: "Metsässä syntyneet" ja silva Hercynia. Roomalaisen kirjallisuuden käsityksiä germaanisesta metsästä.
 • Taina Syrjämaa: Tursitin tunteet. Matkapäiväkirja tienä menneisyyden turistin kokemusmaailmaan.
 • J. Donald Wilson: Matti Kurikka and the Utopian Socialist Settlement of Sointula, British Columbia.
 • Keijo Virtanen: Urban America and the Finnish Communities of Detroit and Chicago. 
Turun yliopisto, Historian laitos, Julkaisuja n:o 48, Turku 1999. ISBN 951-29-1383-6. Hinta: 3,5 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232 

    VISITEZ L'ITALIE. Italian State Tourist Propaganda
    Abroad 1919-1943. Administrative Structure and
    Practical Realization

    Taina Syrjämaa

 

 

 

 

  

     

    AM RANDE DER OSTSEE

    Herausgegeben von Eero Kuparinen 
 
    Aufsätze vom IV. Symposium deutscher und finnisher
    Historiker in Turku 4.-7. September 1996
 
   
 
 

 

 
Inhalt: 
 • Kalervo Hovi: Vorwort
 • Heikki Ylikangas: Das zveigeteilte Finnland in historischer Betrachtung
 • Hain Rebas: Zur Wiederbelebung der Ostseeidentität. Neue übergreifende Möglichkeiten der Ostseehistoriker
 • Hermann Beyer-Thoma: Gelehrte Kontakte zwischen Deutschland und Finnland im Mittelalter
 • Ulrich Groenke: "Om Lapperne og Finderne" in Nordlands Trompet von Petter Dass. Ein vernachlässigtes lappenkundliches Zeugnis
 • Ralph Tuehtenhagen: "Eine bessere Ordnung mit Wahrnehmung Ew. Käyserlichen Majesté Interesse und des allgemeinen Wohles" - Die Engelhardtschen Reformvorschläge für das Gouvernement Viborg 1767-1775
 • Robert Schweitzer: Wie die finnische Autonomie funktionierte. New Einblicke aufgrund verwaltungsgeschichtlicher Untersuchungen
 • Lothar Machtan: Kultureller Nationalismus? Die Inszenierung und Präsentation nationaler Identitätsmuster in Finnland um die Jahrhundertwende
 • Hannu Salmi: Hat Richard Wagner Finnland besucht? *Marjatta Hietda: Kontakte zwischen deutschen und finnischen Wissenschaftlern
 • Kai Hendrik Patri: Bobrikovs langer Schatten. Das ensimmäinen sortokausi in der finnischen Innenpolitik der zwanziger und dreißiger Jahre
 • Karsten Brüggemann: Prolog einer Intervention? General Nikolaj Judenics Aufenthalt in Helsinki im Friühjahr 1919
 • Tuulikki Tuomainen: "Die freiwillige Unterzeichnung" - Die nationalsozialistische Propaganda gegen die Locamo-Verhlge (1925/26)
 • Eero Kuparinen: War Sibelius unersetzbar? Die Funktion der finnischen Musik im Dritten Reich
 • Antti Laine Das Bündnis mit Deutschland im zveiten Weltkrieg als Belastung Finnlands. Das sowjetische Weltkriegsbild und die neuen Nachbarbeziehungen
 • Erkki Teräväinen Die finnisch-deutschen Beziehungen 1945-49 - Aus der Sicht Finnlands
 • Ruth Büttner: Zeit der Krise - Finnland im Kalkül der Sowjetunion 1947/48
 • Dörte Putensen Deutsch-deutsche Rivalitäten und die politische Gunst Finnlands in den Jahren 1958 bis 1961
 • Manfred Menger Zu den Beziehungen zwischen der DDR und Finnland in den sechziger Jahren
 • Seppo Henttilä Finnland als Schwerpunkt der Auslandsarbeit der DDR "im nichtsozialistischen Wirtschaftsraum" - Ende da 60er / Anfang der 70er Jahre

Publikationen des Instituts für Geschichte, Nr 14. Universität Turku, 1998. 378 s. ISBN 951-29-1151-5
(painos loppuunmyyty)

    RELATION BETWEEN THE NORDIC COUNTRIES AND
    THE BALTIC NATIONS IN THE XX CENTURY

    Edited by Kalervo Hovi

 

 

 

 

 

 
 Contents: 
 • Kalervo Hovi: The Nordic Research on the Relations between the Nordic Countries and the Baltic States in the Twentieth Century
 • Marko Lehti: Baltoscandia as a National Construction
 • Anu-Mai Kõll: Marginal Markets and Friendly Peoples. Nordic-Baltic Economic Relations in the Twentieth Century
 • Heikki Roiko-Jokela: In the Light and Shadow. Turning-Points in Finnish-Estonian Relations between the Years 1860-1991
 • Kari Alenius: The Cultural Relations between the Baltic Countries and Finland 1917-1997
 • Kãrlis Kangeris: Sweden, the Soviet Union and the Baltic Question 1940-1964. A Survey
 • Peter Kyhn: Aspects of Reconition. Denmark's Relations to the Baltic States and Non-Recognition 1940-1991

Publications of the Institute of History Nr 15. General History, Turku 1998. 255 pages. ISBN 951-29-1167-1. Hinta: 16 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232

    TUITIO EUROPAE. Chivalric Orders on the Spiritual 
    Paths of Europe

    Edited by Luigi G. De Anna, Pauliina de Anna and
    Eero Kuparinen  

    Proceedings of the Conference: "The Spiritual Paths
    of Europe. Crusades, Pilgrimages and Chivalric
    Orders", Turku 28.-29.11.1997. 

    Chivalric Orders have been a relevant part of
    European History since the 11th century. Some of
    them are still active today. Their ancient history and
    the role of Chivalry in a modern society are some of the topics Tuitio Europae deals with. In particular, Tuitio Europae wants to cast light on the historical phases of Chivalric Orders in Scandinavia and Finland. Today Chivalry is still an important component of our common European civilization. The articles published in Tuitio Europae are written by Scandinavian, Finnish and Italian experts in the field of medieval and modern history.

Contents: 
 • Erik Sparre: Discours de Président de l'Association Scandinave du Souverain Militaire Ordre de Malte
 • Magnus von Bonsdorff: The Order of St. John in Finland - Johanniter Ridderskapet i Finland
 • Neri Capponi: The Sovereing and Military Order of St. John of Jerusalem, styled of Malta; its history, aims and problems
 • Neri Capporni: The Sacred Military Order of St. Stephen Pope and Martyr
 • Franco Cardini: Modelli de cultura. La formalizzazione dei "Modelli Cavallereschi" come risposta dell'Europa cristiana alla sfida dell'Islam
 • Luigi Giuliano de'Anna: Il Sovrano Militare Ordine di Malta. Una sintesi
 • Alhard Eckstein: The Order of the Holy Sepulchre in Finland Cosimo Damiano Fonseca. La Militia Sancti Sepulcri tra paradigmi e realtà istituzionali
 • Walburga von Habsburg Douglas: The Habsburgs as predecessors of Europeism: the case of the Order of the Golden Fleece
 • Marcus H. Korhonen: Conceptions of traditional chivalric Orders in the North
 • Eero Kuparinen: Sotaa vai sotaleikkejä - huomioita keskiajan ritarisodankäynnin kuolemasuhteesta. (Summary: War or wargames? Chivaric warfare and the risk of death)
 • Hannu Laaksonen: Few Knights are known from mediaeval Turku
 • Gustav Lagerbjelke: Den ridderliga traditionen i den gamla Sverige och dess inflytande på dagens aristokrati
 • Gustav Lagerbjelke: L'Ordine Giovannita di Svezia
 • Marina Montesano - Franco Cardini: Archetipi cavallereschi. - Gli angeli guerrieri
 • Adolfo Morganti: Chivalry and chivalric traditions in the Republic of San Marino today
 • Eric Rotkirch: The History of the Finnish Johanniter
 • Kari J. Sillanpää: Finnish chivalric Orders in modern times
 • Tuukka Talvio: The White Cross as a symbol of knighthood in the modern world
 • Luigi Giuliano de Anna: Chivalric Orders in yesterday's tomorrow's Europe
 • Publications of the Institute of History Nr 16. University of Turku 1998. 208 s. ISBN 951-29-1300-3. Hinta: 16 euroa.

Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232 

    TYÖKALUT RIVIIN. Näkökulmia yleisen historian
    tutkimusmenetelmiin  

    Toimittanut Eero Kuparinen.  

    Historianopetuksessa pitkään kaivattu, ensimmäinen
    suomalainen yleisen historian metodiopas tarjoaa
    näkökulmia moniin historian tutkimusmenetelmiin
    keskiajasta tulevaisuuteen, diplomatiantutkimuksesta
    ympäristöhistoriaan, hagiografiasta internetiin.

 
 
 Aiheina muun muassa:   
 • Kansainvälisten suhteiden historia
 • Matkailun tutkimus  
 • Siirtolaishistoria
 • Elämäkertojen käyttö
 • Ympäristöhistoria
 • Tilastot
 • Lukemisen historia
 • Kuva lähteenä
 • Elokuvatutkimus
 • Tietoverkot
 • Kuvatutkimus
 • Aatehistoria
 • Tulevaisuudentutkimus
 • Narratologia ja narratiivisuus

Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 43 Turku 1997, 295 s. ISBN 951-29-1091-8. Hinta: 13 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232

    LOPUN ALKU. Katastrofien historiaa ja nykypäivää 

    Toimittanut Hannu Salmi  

    Teos tarjoaa monitieteisen näkökulman suur-
    onnettomuuksiin Lissabonin maanjäristyksestä
    Estonian katastrofiin. Kirja katsoo sekä menneeseen
    että tulevaan ja nostaa esiin erityisesti katastrofien
    henkiset vaikutukset.

 

 

Sisällys: 

 • Kalervo Hovi: M/S Estonian tuho.
 • Hannu Salmi: Lissabonin maanjäristyksestä Estonian katastrofiin: Onnettomuusuutisointi ja "tulevan pahan pelko".
 • Pirjo-Liisa Niinimäki: Hartolan vaimosta jäi vain tuohivirsu: Lissabonin maanjäristyksen ajanmerkkejä Suomessa.
 • Liisa Eränen: Traumapsykologian lyhyt historia.
 • Martti Pärssinen: Trauman historiaa: valloitus ja väestökatastrofi koloniaalisen ajan Andeilla.
 • Kari Pitkänen: Nälänhädän mentaalihistoriaa.
 • Matti Männikkö: Onnen odotusta ja pahan pelkoa. Maailmanlopun idea länsimaisessa tulevaisuusajattelussa.
 • Matti Räsänen: Geologiset katastrofit.
 • Rauno Tenovuo: Ilmakehän muutokset ihmiskunnan uhkana.
 • Jorma K. Miettinen: Ydinkatastrofi.
 • Ilmo Massa: Riskiyhteiskunta ja sen teoria.

Turun yliopisto, Yleinen historia. Historian laitos, julkaisuja n:o 39 Turku 1996, 230 s. ISBN 951-29-0815-8 (painos loppuunmyyty).

    AAVAN MEREN TUOLLA PUOLEN. Tutkielmia
    siirtolaishistoriasta

    Toimittanut Eevaleena Melkas 
 

    Suuret siirtolaisaallot veivät 1800-luvulta alkaen 
    valtamerien taakse kymmeniä miljoonia euroop-
    palaisia Pohjois-Amerikkaan, Australiaan, Uuteen
    Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan tai
    Siperiaan. Osa heistä palasi takaisin, mutta suurin
    osa jäi pysyvästi uuteen kotimaahan. Tämä julkaisu
    sisältää artikkeleita, jotka käsittelevät suomalais-siirtolaisten enemmistöä - suomalaisia Pohjois-Amerikassa, mutta myös suomalaisten siirtolaisuutta eksoottisemmille alueille, Etelä-Amerikkaan ja Etelä-Afrikkaan. Tarkoituksena on antaa lukijalle tilaisuus tutustua suomalaissiirtolaisten elämän eri alueisiin "aavan meren tuolla puolen", 1800-luvun lopun Johannesburgista 1970-luvun Miamiin.

 Sisällys:  
 • Reino Kero: Irlantilainen siirtolainen amerikansuomalaisten ongelmana
 • Auvo Kostiainen: Neljäntenä heinäkuuta: Amerikansuomalaiset Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlijoina
 • Nina Östdahl: Tiedonkulku jatkosodan aikana Suomen ja Yhdysvaltojen välillä
 • Tea Holmberg: Amerikansuomalaisten järjestötoiminta Miamissa 1925 - n. 1970
 • Timo Mäkinen: Kannon-munittajat. Suomalaiset uudisraivaajat Yhdysvaltain Keskilännellä
 • Eevaleena Melkas: Virkamiehestä viininviljelijäksi Villaricaan. B.W. Heikel (1879-1954) ja Exotica Fruit Company Paraguayssa
 • Eero Kuparinen: Kirkot ulkoa, museot päältä, kapakat sisältä - pohjoismaalaiset siirtolaiset ja vapaa-aika 1890-luvun Johannesburgissa

Turun yliopisto, Yleinen historia Historian laitos, Julkaisuja n:o 36 Turku 1996, 142 s., ISBN 951-29-0665-1. Hinta 10 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232 

    MIKÄ MAA - MIKÄ VALUUTTA? Matkakirja turismin
    historiaan 

    Toimittaneet Auvo Kostiainen ja Katariina Korpela 
 

    Matkailu on tänään yksi nopeimmin kasvavia elin-
    keinoaloja, jonka laajentuminen jatkuu edelleen.
    Matkailun vaiheiden ja muotojen selvitteleminen
    historian näkökulmasta on ollut toistaiseksi melko
    vähäistä. Erityisesti massaturismin kehityslinjoista ja
    taustatekijöistä on ollut vähän tietoa. Teoksessa
    asiantuntijat käsittelevät matkailun tutkimusta ja
    historiaa ja tarkastelevat eri näkökulmista viimeisen sadan vuoden ajan kehitystä unohtamatta varhaisimpiakaan vaiheita. Miten mat-kailijat ovat kohdanneet vieraan kulttuurin tai minkälaista turismipolitiikkaa harjoitet-tiin diktatuurihallinnossa Saksassa ja Italiassa? Mitä erilaisia muotoja massa-turismi on saanut, miten esimerkiksi britit näkivät Niilin matkailun mahdollisuudet? Tarkastelun kohteena ovat myös suomalaisten aurinkorantalomien syntyvaiheet sekä niistä kertovat iskelmät ja elokuvat.

Sisällys:

 • Auvo Kostiainen: Moni-ilmeinen matkailun historia
 • Auvo Kostiainen: Massaturismin historiallinen syntymä
 • Martti Pärssinen: Mielikuvitusmatkoja ja todellisuutta - Eräistä keskiajan lopun ja uuden ajan alun matkoista ja matkakirjallisuudesta
 • Janne Ahtola: Britti-imperiumin siirtomaat matkakohteina 1800-1900-luvun vaihteessa
 • Kalervo Hovi: Historiallisen matkailijan Tallinna
 • Mirja Lampola: Floridan rannikko "Yhdysvaltain riviera" - Floridan matkailun synty ja kehitys vuosina 1874-1917
 • Taina Syrjämaa: Turismin selkäranka - Turismin organisatorinen kehitys Italiassa vuosina 1919-1943
 • Eero Kuparinen: Kolmannen valtakunnan sanansaattajat. Ulkomaalainen turisti Hitlerin Saksan matkailupolitiikassa
 • Katariina Korpela: "Missä ollaan, mikä maa?" - Suomalaisten matkailu aurinkorannoille 1960- ja 1970-luvulla
 • Hannu Salmi: Kanarian Kalle ja Palman mainingit - Turisti suomalaisen elokuvan ja iskelmän kuvaamana
 • Seppo Aho: Eri tieteenalojen asema matkailun tutkimuksessa

 

Turun yliopisto, Yleinen historia Historian laitos, Julkaisuja n:o 35 Turku 1995, 239 s., ISBN 951-29-0663-5. Hinta 11 euroa. 
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232 

     MATKAKUUMETTA. Matkailun ja turismin historiaa 

    Toimittanut Taina Syrjämaa
 

    Matkakuumetta on artikkelikokoelma, jossa annetaan
    lukijalle mahdollisuus kurkistaa matkailun historiaan 
    monelta eri puolelta. Siinä käsitellään sekä erityisesti
    suomalaisille läheisiä teemoja kuten suomalaisten
    Tallinnan-matkailun alkuvaihetta, Tallinnan hotellien ja
    ravintoloiden historiaa sekä amerikansuomalaisten
    kotimaanmatkoja että yleensä turismin historian
    kannalta keskeistä aihepiiriä. Jälkimmäistä edustavat
    mm. artikkelit metodologiasta sekä turismin organi-soimisesta, jossa esimerkkitapauksina käsitellään englantilaisen Thomas Cookin matkatoimiston ja Italian turismin vaiheita. Mukana on myös artikkeli yksilöllisestä matkailusta turismin aikakaudella eli Adolf Hitlerin matkustelusta ja hänen suun-nitelmistaan Saksan matkailun kehittämiseksi. 

Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 31. Turku 1994, 230 s. ISBN 951-290318-0. Hinta 11 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232

    MUUTTUVA MAAILMAMME. Ympäristöongelmia eilen
    ja tänään 

    Toimittanut Eero Kuparinen  

    Kirja kertoo ihmisen ja luonnon kaksinaisesta suh-
    teesta. Oman aikamme ihmisellä on voimakas halu
    esiintyä luomakunnan herrana ja orjuuttaa suurempia
    tunnontuskia tuntematta elinympäristöönsä. Tämä on
    kuitenkin vain ihminen ja elinympäristö -suhteen
    toinen puoli. Samaan aikaan kun moderni Iänsi-
    mainen ihminen alistaa luontoa omien pyrkimystensä
    palvelijaksi, samaan aikaan luonto alistaa edelleen 3. maailman ihmistä elämään tiukasti elinympäristönsä määräämien pelisääntöjen mukaisesti. Tämä on nykytilanne, mutta onko tässä ihminen ja elinympäristö -suhteen kaksijakoisuudessa kuitenkaan mitään uutta? Miten tämä ongelmallinen suhde on toiminut menneisyydessä? Mikä on historian vastaus kysymykseen ihmisen ja hänen elinympäristönsä suhteesta? 

Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 24. Turku 1992, 186 s. ISBN 951-880-726-4, ISSN 0357-2189. Hinta 3,5 euroa.
Tilaukset: Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, puh. (02) 333 5232

    KIVIKIRVEESTÄ TIETOTEKNIIKKAAN. Tekniikan
    sosiaalihistoriaa kivikaudesta nykypäivään

    Toimittaneet Reino Kero ja Hannu Kujanen   

    Ihmiskunnan kehitys kivikautisesta pyyntikulttuurista
    nykyaikaiseen tekniseen yhteiskuntaan on kulkenut
    lukuisten oivallusten viitoittamaa tietä. Teknistyminen
    on heittänyt ihmiskunnan kehityksen oravanpyörään,
    jossa aikaisemmat saavutukset jatkuvasti luovat
    pohjan uusille ideoille. Ihminen on suhtautunut
    ympäristöönsä kuin kuvan kertomaan luontoäitiin, 
    jonka runsauden rikastuttamasta olemuksesta on riittänyt ehtymättömästi voimavaroja uudelle tulemiselle. Suuret keksijät ja keksinnöt on aina korotettu jalustalle, mutta lähes yhtä usein on unohdettu kertoa näiden keksintöjen vaikutuksesta tavallisen ihmisen elämään. Kirjan pyrkimys on nähdä tekniikan historia kokonaisvaltaisena sosiaalihistoriallisena kehitysprosessina eikä pelkkänä keksintöjen juhlakulkueena. 

Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 21. Turku 1990, 300 s. ISBN 951-880-296-3, ISSN 0357-2129. (painos loppuunmyyty)

 

 

 

Asiasana:
Tagit: