in English
 
 
TAINA SYRJÄMAA: VISITEZ L'ITALIE. ITALIAN STATE TOURIST PROPAGANDA ABROAD 1919-1943. ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND PRACTICAL REALIZATION

​Moderni turismi: kiinteä osa 1900-luvun elämää...

Maailmalla arvioidaan tänä vuonna liikkuvan yli 600 miljoonaa kansainvälistä turistia. Turismista on tullut luonnollinen osa yhä useampien ihmisten elämää. Samalla kun siitä on muodostunut kiinteä osa aikamme populaarikulttuuria, se on myös kehittynyt yhdeksi maailman tämän hetken suurimmista ja nopeimmin kasvavista elinkeinoista ellei sitten aivan johtavaksi.  

... mutta toistaiseksi historiantutkimuksen valkoinen läikkä

Turismin historiaa ei ole kuitenkaan tutkittu juuri lainkaan ilmiön merkittävyydestä huolimatta. Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa käynnissä oleva turismin historian -projekti on kansainvälisesti merkittävä pioneeri alan tutkimuksessa. Käsillä oleva väitöskirja on projektin ensimmäinen. 

Tässä väitöskirjassa tutkitaan sotien välisen Italian turismin historiaa keskittyen yhteen modernin turismin keskeiseen ominaispiirteeseen eli valtiolliseen turismipropagandaan. 

Sotien välinen aika oli monessa mielessä merkittävä turismin muotoutumiskausi, jolloin syntyivät monet niistä organisatorisista ja markkinointiin liittyvistä ratkaisuista, joiden varassa nykyinen turismi edelleen toimii. Italia puolestaan oli - ja on yhä - yksi maailman johtavista turismimaista, mutta siitä huolimatta tästä aiheesta ei ole olemassa aikaisempaa historiatieteellistä tutkimusta. Yhtenä syynä tutkimuksen vähäisyyteen voidaan pitää lähdeaineistotilanteen vaikeutta ja materiaalityypin aiheuttamia metodisia haasteita. 

Turismin kivijalka: markkinointi

Moderni turismi alkoi kehittyä 1800-luvulla teollistumisen luoman vaurauden ja liikennevälineiden kehityksen luomien edellytysten varassa. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen turismi voimistui ratkaisevasti. Tuolloin monet valtiot, joiden taloutta sota oli pahasti horjuttanut, kiinnostuivat vakavasti turismin tarjoamista mahdollisuuksista saada ulkomaista valuuttaa maahan. Kilpailu turisteista käynnistyi rajuna, kun monissa maissa luotiin valtiolliset turismiorganisaatiot ja valtiot investoivat hyvin suuria summia turisminedistämiseen. Yhdeksi turismielinkeinossa menestymisen perusedellytyksistä tuli systemaattinen ja laajamittainen markkinointi, josta voidaan käyttää nimitystä turismipropaganda, silloin kun kyseessä on valtiollisen instanssin tekemä "mainonta". 

Kulutus-, tieto- ja massayhteiskunnan arkipäivää

Sotien välisenä aikana turismipropaganda löi itsensä läpi. Julisteet valtasivat rautatieasemat ja kadunvarret, kirjasia jaettiin miljoonittain ilmaiseksi, ulkomaille perustettiin laajoja toimistoketjuja, elokuvia tehtiin, näyttelyitä järjestettiin, postikortteja painettiin... Mitään mahdollisuutta vaikuttaa potentiaalisiin turisteihin ei ylenkatsottu. Esimerkkinä voidaan mainita Italian julkaisseen vuonna 1933 yli 400 miljoonaa sivua turismipropagandakirjallisuutta ja että sillä oli saman vuosikymmenen lopulla 70 toimipistettä ulkomailla. Kyseessä oli siis todella suurimittainen ja näkyvä toiminta.  

Italian matkailulliset valttikortit

Italian valttikortit, joiden varassa turismipropagandaa tehtiin, olivat perinteisiä: suotuisa ilmasto, kaunis luonto, historialliset monumentit ja taideaarteet. Turisteille tarjotut kohteet pysyivät hyvin samankaltaisina, mutta toki joitakin uutuuksiakin mahtui mukaan. Niistä voidaan mainita rantaloma- ja talviurheilukohteet, joiden läpimurto sijoittuu juuri sotien väliseen aikaan.  

Mielenkiintoista on todeta, että tuona aikana Italiaa hallinnut fasismi ei juurikaan näy turismipropagandassa. Vasta 1930-luvun loppupuolen kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa turismiakin alettiin käyttää jossain määrin poliittisiin tarkoitusperiin. Turismin varsin laaja itsenäisyys kertookin elinkeinon suuresta merkityksestä Italialle. Samalla turismin historiaa tutkimalla paljastuu myös yksi Italian fasismin perusjuonteista: sen tietynlainen "joustavuus" ts. opportunismi: ideologia sai väistyä taka-alalle taloudellisten realiteettien edessä.

 
Asiasana:
Tagit: