in English
 
 
Kirjaston tavoitteet ja tehtävät

Visio, missio, strategiat, arvot  

Visio

Kirjasto toimii osana yliopistoyhteisöä edistäen korkealaatuista tutkimusta, opetusta ja oppimista. Kirjasto on innovatiivinen ja dynaaminen palvelunkehittäjä. Kansainvälisyys palveluissa ja ratkaisuissa on luonteva osa kirjaston toimintaa.  Sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneitten kanssa tehtävä yhteistyö ohjaa omalta osaltaan kirjaston toimintaa.

Missio

Turun yliopiston kirjasto on asiantuntijayhteisö, joka tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat tietopalvelut osaavasti ja tehokkaasti, ottaen huomioon ja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia.
 
Kirjasto kehittää palveluitaan proaktiivisesti vastaamaan asiakkaittensa muuttuvia tiedontarpeita. Se tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuiset tietoaineistot yliopistoyhteisön käyttöön ja monipuolisia tiloja eri oppimistarpeisiin. Palveluja ja tiloja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Kirjasto toimii aktiivisesti alansa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen jäsenenä ja hyödyntää soveltuvilta osin verkostojen palveluita kehittämistyössään ja palveluissaan.

Strategiat

 • Yliopiston ja samalla kirjaston toiminnan suunnittelujärjestelmän osia ovat usean vuoden kattava strateginen toiminnan ja talouden suunnittelu, vuosisuunnittelu sekä sovittujen suunnitelmien ja tulostavoitteiden toteutumisen seuranta (asiasta tarkemmin Turun yliopiston strategiassa).
 • Kirjaston strategista johtamista, toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Turun yliopiston johtosääntö ja Turun yliopiston strategia. Kirjasto tarkistaa omat tavoitteensa yliopiston strategiaa uudistettaessa.
  • Kirjaston johtamista ja toimintaa ohjaavat myös lainsäädäntö sekä  opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet ja linjaukset.
 • Kirjasto ottaa toiminnassaan huomioon kirjastoalan sopimukset, linjaukset ja standardit. Se osallistuu alansa kansalliseen yhteistyöhön ja verkostoihin  ja kansainvälisten järjestöjen, kuten LIBERin IFLAn, EAHILin EBSLG:n ja ARLISin toimintaan.

Arvot ja toimintaperiaatteet

 • Turun yliopiston toiminnan perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys.
 • Turun yliopiston kirjaston toiminta rakentuu lisäksi seuraaville toimintaperiaatteille:
  • muutosmyönteisyys: tunnistamme muutostarpeet ja katsomme jatkuvasti eteenpäin
  • palvelulähtöisyys: palvelutarjontamme pohjautuu asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja ennakoimiseen sekä asiakkaiden odotusten saavuttamiseen ja ylittämiseen
  • yhdessä tekeminen ja innostavan ilmapiirin luominen: 
   • panostamme yhteistyöhön ja näemme tiimityön olennaisena toimintatapana
   • teemme työmme positiivisella asenteella, arvostamme jokaista työyhteisön jäsentä sekä huomioimme onnistumisemme
   • teemme työmme ammattitaitoisesti, haluamme oppia uutta ja kehittyä työssämme
   •  luotamme itseemme, työtovereihimme ja yhteistyökumppaneihimme sekä toimimme itse tavalla, joka synnyttää muissa luottamusta meitä kohtaan.

 

Kirjaston perustehtävät  

Asiantuntijaorganisaatio tukee tiedeyhteisön toimintaa

Turun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Kirjasto mahdollistaa osaltaan Turun yliopiston korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tuottamalla yliopiston tarvitsemat palvelut kuten tietopalvelut, avoimen tieteen palvelut, julkaisutiedonhallinnan palvelut sekä metriikka- ja arviointipalvelut  laadukkaasti ja tehokkaasti.
 
Kirjasto edistää tutkimusta, opetusta ja oppimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa tietoaineistojen valinnassa, neuvottelemalla kustannustehokkaat sopimukset, hankkimalla aineistot ja perehdyttämällä käyttäjät tietoaineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
 

Kaikille avoin tieteellinen kirjasto tarjoaa tietoaineistoja

Kirjasto hankkii tietoaineistoja ensisijaisesti tiedeyhteisön tarpeisiin. Kirjasto vastaa myös ympäröivän yhteiskunnan tiedontarpeisiin toimimalla kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona.
 
Turun yliopiston kirjasto on kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukaisesti vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on kotimaisten aineistojen säilyttäminen vuodesta 1919 lähtien ja niiden tarjoaminen tutkimuksen käyttöön.
 

Kirjaston tavoitteet  

 • Kirjasto edistää tutkimusta, oppimista ja opetusta valitsemalla yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa yliopistoyhteisön käyttöön tieteellisesti korkealaatuiset ja kilpailukykyiset tietoaineistot. Kirjaston monipuolinen hankinta-asiantuntemus ja -osaaminen mahdollistavat kustannustehokkaisiin ratkaisuihin pääsemisen tietoaineistolisenssineuvotteluissa.
 • Kirjasto tuottaa laadukkaita palveluja tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen  nykyisiin ja ennakoitaviin tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeet ovat lähtökohtana kaikessa palvelutoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Kirjaston tarjoamat palvelut ovat monipuolisia, ajanmukaisia ja helposti saavutettavia sekä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioonottavia.
  • Palveluja kehitetään proaktiivisesti yhdessä tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden, yliopiston palveluyksiköiden ja muiden asiakkaiden kanssa.
   • Yhteistyössä hyödynnetään joustavasti erilaisia vuoropuhelukanavia, esimerkiksi neuvottelukuntia, projektikohtaisia yhteistyöryhmiä sekä muita kontakteja.
 • Kirjasto seuraa ja ennakoi jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii reagoimaan niihin nopeasti kehittämällä uusia palveluja tiedeyhteisön muuttuviin tarpeisiin. 
 • Kirjasto räätälöi informaatiolukutaito- ja tietopalveluja tieteenalojen tarpeisiin osaksi opetussuunnitelmia, toistuviksi tietoiskuiksi ja yksiköiden pyyntöjen mukaan.
 • Kirjaston uudistuvat ja monimuotoiset tilat luovat houkuttelevan toimintaympäristön tieteenalakohtaisine asiantuntijapalveluineen ja aineistoineen.
 • Kirjasto luo edellytyksiä laadukkaalle ja vaikuttavalle tutkimustoiminnalle luomalla ja ylläpitämällä julkaisutiedonhallinnan, tutkimusdatan hallinnan, avoimen julkaisemisen sekä metriikan ja arvioinnin palveluja yhdessä yliopiston muiden palveluyksiköiden kanssa.
 • Kirjasto edistää palveluillaan yliopiston kaikkien tieteenalojen toimintaa.

 

Kirjaston kehittäminen

 • Kirjaston tavoitteena on muuttuviin asiakastarpeisiin vastaava, verkostoituva ja korkealaatuinen palvelu. Laadunvarmistusjärjestelmä huolehtii osaltaan sen toteutumisesta.
 • Kirjasto kehittää henkilökuntansa osaamista ja toimintatapoja rohkeasti uusiin haasteisiin tarttuen.
 • Toimintatapojen kehittäminen on kirjastossa jatkuva prosessi. Toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutosten asettamat haasteet nostavat esiin uusia palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeita. Uudenlainen toimintaympäristö edellyttää myös kirjaston henkilökunnan toimenkuvien tarkistamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.
 • Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja tiedeyhteisöstä tulleet ehdotukset käynnistävät tarvittaessa uusia kehittämishankkeita ja pilotointeja.
 • Kirjasto toimii kansallisissa ja kansainvälisissä kirjasto- ja yhteistyöverkostoissa.

 

Organisaatiokaavio ja yhteistyöverkostot

Kirjasto on uudistanut organisaatiotaan vuoden 2015 alusta.

Organisaatiokaavio 

Yliopiston kirjastolla on yhteiskunnallinen tehtävä tieteellisen tiedon välittäjänä. Kirjasto on aktiivinen vaikuttaja ja yhteistyökumppani eri yhteistyöelimissä. Yhteistyöstä, sidosryhmistä ja verkostoista ylläpidetään omaa internet-sivua:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/toiminta/yhteistyo/Sivut/home.aspx.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasana: visiot;strategiat;arvot;toiminta;
Tagit: