in English
 
 
Palvelut

Turun yliopiston kirjasto edistää tutkimusta, opetusta ja opiskelua laadukkailla ja yliopistoyhteisön tarpeisiin perustuvilla palveluilla. Se tukee yliopiston perustehtävää hankkimalla ja tarjoamalla käyttöön yliopistoyhteisön tarvitsemia tietoaineistoja, antamalla opetusta niiden hyödyntämiseksi tukemalla tutkimusjulkaisujen, tutkimusaineistojen ja opinnäytteiden avointa julkaisemista, vastaamalla julkaisu- ja tutkimusdatanhallinnasta tutkimustietojärjestelmässä sekä tutkimusjulkaisujen metriikka- ja arviointipalveluista. Kirjasto kehittää  tieteenalakohtaisia asiantuntijapalveluita.


Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, joka integroi perinteiset sekä verkkotiedonlähteet nykyaikaiseksi tietoympäristöksi. Kirjasto kehittää palveluitaan vuoropuhelussa tiedeyhteisön ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tiedontarpeita. Kirjaston uudet palvelut painottuvat asiantuntijapalveluihin ja tutkimuksen sekä opetuksen tuen palveluihin.


Kirjasto tukee ympäröivän yhteiskunnan tiedontarpeita toimimalla Varsinais-Suomen suurimpana kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona. Turun yliopiston kirjasto on kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007, SK 1433/2007) mukaisesti vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on säilyttää ja tarjota käyttöön kotimaisia aineistoja vuodesta 1919 lähtien. 

Suunnittelu

Kirjasto tuottaa palveluja tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Palveluja suunniteltaessa otetaan huomioon yliopiston ja kirjaston strategiset linjaukset ja toimintaperiaatteet. Tavoite on taata yliopistoyhteisön jäsenille laadukkaat kirjastopalvelut, kuten tutkimuksen tuen palvelut, tietoaineistopalvelut ja tiedonhankinnan koulutuspalvelut.
 
Kirjaston palveluja suunnitellaan yhdessä yliopistoyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaat vaikuttavat palvelujen suunnitteluun myös palautteellaan.
 
Kirjaston tietoaineistopolitiikka linjaa kirjaston toimintatavat sen varmistamiseksi, että yliopistoyhteisöllä on käytettävissään korkealaatuiset tietoaineistot. Kirjasto hankkii julkaisut ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
 

Kehittäminen

Kirjasto kehittää palvelujaan ensisijaisesti yliopiston tarpeisiin. Kirjastolla on myös yhteiskunnallinen palvelutehtävä.
 
Kirjaston palvelut ovat laadukkaita, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä.
Kirjasto ennakoi ja seuraa aktiivisesti asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja ottaa ne huomioon palvelujen, koulutuksen, tietoaineistojen, tilojen ja muun infrastruktuurin kehittämisessä. Kirjastolla on toimiva palautejärjestelmä, jonka avulla asiakkaiden antamaa kirjallista ja suullista asiakaspalautetta kerätään ja dokumentoidaan systemaattisesti. Kirjasto toteuttaa säännöllisesti myös kansainvälisen LibQUAL-asiakastyytyväisyyskyselyn ja kerää palautetta tiedeyhteisöltä mm. tieteenalakohtaisissa neuvottelukunnissa.
 
Kehittämistyötä tehdään johtoryhmässä, tiimeissä ja työryhmissä. Kirjasto toteuttaa omia kehityshankkeitaan ja osallistuu kansallisiin hankkeisiin. Kehittämishankkeista, uudistuksista ja uusista palvelumuodoista tiedotetaan kirjaston intrassa ja kirjaston www-sivuilla.
 
Kirjasto huolehtii henkilökunnan asiantuntemuksen ja ammattitaidon jatkuvasta ylläpidosta oikeilla henkilöstöpoliittisilla ratkaisuilla, verkostoitumisella ja täydennyskoulutuksella.
 
Tietoaineistojen vaikuttavuuden arviointimenetelmiä kehitetään. Kansallista ja kansainvälistä  kehitystä seurataan ja uusia  innovaatioita sovelletaan omaan toimintaan.
 
Kirjasto seuraa myös kulttuuriaineistojen tallettamista ja säilyttämistä koskevan lainsäädännön kansallista ja kansainvälistä kehitystä.
 
Kirjasto toimii osana kansallista ja kansainvälistä tieteellisten kirjastojen verkostoa.
 
 

 


Asiasana: kirjastopalvelut;laatu;toimintakäsikirjat;
Tagit: