in English
 
 
ON-tutkinto
Oikeustieteellisissä tiedekunnissa kaksiportaisen tutkintorakenteen tutkintonimikkeet ovat oikeusnotaari (ON, alempi korkeakoulututkinto) ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM, ylempi korkeakoulututkinto).
 

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito

 •  Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia
  lähteitä
 • Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus

 • Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla
 • Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä
 • Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.

 

 
ON-tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää opetussuunnitelmien mukaisesti opiskeltuna kuusi lukukautta eli 3 vuotta.
 
ON-tutkinnon tutkintorakenne koostuu perusopinnoista, aineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Opintojen alussa suoritettavat perusopinnot antavat perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta. Aineopinnot jakautuvat oikeudenalojen perusteisiin, muihin opintoihin sekä seminaariin. Kieli- ja viestintäopintoja ovat suomen kielen, ruotsin kielen ja vieraan kielen opinnot.
 
 

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO
LAAJUUS 180 OPINTOPISTETTÄ / 3 VUOTTA
PERUSOPINNOT
AINEOPINNOT
Yht. 12 op
OIKEUDENALOJEN PERUSTEET
109 op
MUUT OPINNOT 20 op
ON-SEMINAARI
15 op

 

Oikeudellisen
ajattelun
lähtökohdat
12 op

Valtiosääntöoikeus 7 op
1. TIEDEKUNNAN TUOTTAMAT OPINTOJAKSOT
I ERIKOISTUMIS­JAKSO

Eurooppaoikeus
6 op
Kansainvälinen oikeus 6 op
Esim. harjoittelu, oikeustapauskilpailut
Hallinto-oikeus
7 op
Yleinen oikeustiede 6 op
 
Velvoiteoikeus 7 op
 
Esineoikeus 7 op
2. TURKU LAW SCHOOLIN OPINTOJAKSOT
Kauppaoikeus 7 op
 
Työoikeus 7 op
 
 
Perhe-
ja jäämistöoikeus
7 op
3. MONITIETEISET OPINNOT
              +
Finanssioikeus
7 op
 

ON-TUTKINNON  OPINNÄYTE       
Ympäristöoikeus
7 op
 


Oikeushistoria 6 op
4. MUUALLA SUORITETUT OPINNOT
 
Rikosoikeus 8 op
Esim. ylimääräiset kieliopinnot, vaihdossa suoritetut opinnot


Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op
 
Prosessioikeus
8 op


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 24 op
(ruotsin kielen opintoja 12 op; vieraan kielen ensimmäinen opintojakso 6 op; puheviestintä 2 op;Tieteellisen ja juridisen kirjoittamisen ohjaus 2 op ja suomen kieli: oikeustieteellinen kirjallinen viestintä 2 op)
 
Asiasana:
Tagit: