in English
 
 
Hakuilmoitus tohtorikoulutettavien tehtäviin

HAUN TULOKSET

Tiedekunnan dekaani on päättänyt tehtävien jakamisesta seuraavasti:

UTUGS:n rahoittamat palkalliset tohtorikoulutettavan tehtävät
Mirka Kuisma 1.1.2017 – 31.12.2020
Hakija ei sallinut nimensä julkaisua 1.1.2017 – 31.12.2020
 
Tiedekunnan rahoittamat palkalliset tohtorikoulutettavan tehtävät
Felix Collin 1.1.2017 – 30.6.2020
Maija Helminen 1.1.2017 – 30.9.2017
Maria Macocinschi 1.1.2017 – 31.12.2019
Annika Rosin 1.1.2017 – 31.12.2017
 
Tehtävien varasijoille valitaan:
Johanna Sammalmaa
Gail Maunula
 
Varasijat ovat voimassa seuraavaan UTUGS-hakuun saakka, eli 31.12.2017.


 

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAN TEHTÄVÄÄN TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA

Oikeustieteen tohtoriohjelma on koko oikeustieteen alan kattava tohtoriohjelma, joka vastaa oikeustieteellisestä tohtorikoulutuksesta osana Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS). Tohtoriohjelmassa korostuvat yliopiston strategiaan kiinnittyvät oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimukselliset painopistealat: (1) konstitutionalismin sekä perus- ja ihmisoikeuksien tutkimus ja (2) talouden muutosten oikeustieteellinen tutkimus. Ohjelmassa ovat edustettuina kaikki oikeudenalat. Ohjelma luo edellytykset myös perinteiset oppiainerajat ylittävälle monioikeustieteelliselle ja monitieteelliselle väitöskirjatutkimukselle. 

 
Haettavana olevat tehtävät

 Haettavana on
a) 2-5 tohtorikoulutettavan määräaikaisia työsopimussuhteisia tehtäviä

Tehtävät voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2017 ja ne täytetään enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Määräajan kestossa huomioidaan hakijan tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja jatko-opintojen vaihe. Täytettävien tehtävien lukumäärä täsmentyy, kun tiedekunnalla on tiedossaan vuoden 2017 budjetti.

Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti kokopäiväisen väitöstutkimuksen tekemiseen, ja tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu opetusta enintään 5 % (80 h) kokonaistyöajasta sekä opetusta tukevia ja hallinnollisia tehtäviä. Tohtorikoulutettavan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan tyypillisesti tasolle 2. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

 b) opinto-oikeus suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto

c) molempia yllämainittuja samanaikaisesti (a ja b).
 

Hakuaika

1.–19.9.2016

Hakukelpoisuus

Palkallisia tohtorikoulutettavan tehtäviä voivat hakea:

a) Tohtorikoulutettavat, joilla on jo tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

b) Henkilöt, joilla ei ole vielä myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopistossa, mutta jotka sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot. Koska tohtorintutkinnon opinto-oikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiselle, henkilön tulee hakea tässä haussa (1.–19.9.2016) myös tohtorintutkinnon opinto-oikeutta. Turun yliopiston johtosäännön 40 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tohtorikoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto tai joka on saanut neljää vuotta kokopäiväistä tutkimustyötä vastaavan määrän rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamiseen.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta voivat hakea:

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot ja oikeustieteellisen tiedekunnan valintaperusteet jatko-opintoihin: http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/tohtoriohjelmat/law/hakeminen/Sivut/home.aspx

Hakemus

Tohtorikoulutettavan tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi hakea täyttämällä sähköisen hakulomakkeen liitteineen Turun yliopiston tutkijankoulutuspaikkojen sähköisessä hakujärjestelmässä määräaikaan mennessä.

 Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa (liite 1).
 
Linkit hakujärjestelmän hakulomakkeeseen sekä hakuohjeet ja ohjeet sähköisen lomakkeen täyttämiseen aktivoituvat hakuajan alkaessa 1.9.2016. Linkit julkaistaan oikeustieteen tohtoriohjelman www-sivuilla ja tällä sivulla 1.9.2016.
 
Hakemus tulee lähettää sähköisessä hakujärjestelmässä viimeistään maanantaina 19.9.2016. Hakulomake sulkeutuu klo 23:59, eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen jälkeen mahdollista. Hakemus ja liitteet laaditaan suomeksi tai englanniksi.
 

Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi yleisen hakukelpoisuuden kriteerit täyttävät hakemukset. Tohtoriohjelman johtoryhmä voi kutsua ansioituneimmat hakijat haastatteluun. Tohtorikoulutettavien valinnan keskeisinä kriteereinä ovat:

1. Hakijan jatkokoulutuskelpoisuus (mm. opetusmenestys, mahdolliset tieteelliset ansiot, opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus)
2. Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus
Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa väitöskirjaprosessiaan.

 

Valintapäätös

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee tohtorikoulutettavien valinnasta esityksen oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka päättää hakijan ottamisesta työsuhteeseen tohtorikoulutettavana ja/tai tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä hakijalle. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti marraskuun 2016 loppuun mennessä. Opinto-oikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2017.


Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 15.12.2016 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.


Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan (opinto-oikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua oikeustieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoja tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Mirkka Ruotsalaiselta (oik-tutkimus@utu.fi, 02 333 5535).
 

Lisätietoja

Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Mirkka Ruotsalainen (oik-tutkimus@utu.fi, 02 333 5535)  
 

LIITE 1. HAKUASIAKIRJOJEN KUVAUS

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköiseen hakemukseensa hakulomakkeen täyttöä koskevan ohjeen mukaisesti.
  
a) Palkallisia tohtorikoulutettavan tehtäviä hakevat 
2.  Ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
3. Julkaisuluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan

 b) Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta hakevat

1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
2. Ohjaajan tai ohjaajien suostumus tehtävään (tiedekunta pyytää suoraan ohjaajalta)
3. Jatko-opintosuunnitelma
4. Ohjaussuunnitelma
5. Mikäli hakija on suorittanut aikaisemman tutkintonsa jossain muualla kuin Turun yliopistossa: skannatut kopiot virallisista tai virallisesti oikeaksi todistetuista tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista ja tutkintotodistusten ja opintosuoritusotteiden virallisista käännöksistä, mikäli asiakirjat eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä*
6. Mahdollinen kopio kielitestituloksesta. Katso tarkemmat oikeustieteen tohtoriohjelman kielitaitoa koskevat vaatimukset ja ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä.  

c) Sekä palkallista tehtävää että tutkinnon suoritusoikeutta hakevat

Kaikki kohdissa a) ja b) luetellut liitteet.

 

 

*NB! If the applicant has completed his/her previous degrees outside Finland, they must deliver the copies of the degree certificates and transcript of study records also by post. In that case, the documents must be officially certified (attested) either by the awarding institution or by a notary public. There are also a country-specific requirements, please see http://universityadmissions.fi/?page_id=24. If the original educational documents are not written in English, Finnish or Swedish, an official translation to one of these languages is required. Translations of the educational documents must be issued by the awarding institution, officially certified copy of a translation issued by the awarding institution, translated by an official translator or an officially certified copy of a translation made by an official translator.

The required educational documents are returned to the following address:

Research and Postgraduate Education Officer
Faculty of Law
FI-20014 University of Turku
Finland

Asiasana:
Tagit: