in English
 
 
Hakuilmoitus 3.9.-21.9.2018

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN AJALLA 3.9.-21.9.2018

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa oikeustieteellisestä tohtorikoulutuksesta osana Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS). Tohtoriohjelman tavoitteena on edistää Turun yliopiston strategiassa vahvistetuista tutkimuksen temaattisista painopistealueista erityisesti digitaalisia tulevaisuuksia, kulttuurista muistia ja yhteiskunnan muutosta sekä merta ja merenkulkua koskevaa tutkimusta. Ohjelmassa ovat edustettuina kaikki oikeudenalat. Ohjelma luo edellytykset myös perinteiset oppiainerajat ylittävälle monioikeustieteelliselle ja monitieteelliselle väitöskirjatutkimukselle.

Hakuaika ja mitä voi hakea

Ajanjaksolla 3.9.-21.9.2018 Oikeustieteen tohtoriohjelmasta voi hakea:

a) oikeutta suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

b) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää

Tehtävä voi alkaa aikaisintaan 1.1.2019 ja se täytetään enintään neljäksi vuodeksi. Määräajan kestossa huomioidaan hakijan tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja jatko-opintojen vaihe.

Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti kokopäiväisen väitöstutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu opetusta enintään 5 % (80 h) kokonaistyöajasta sekä opetusta tukevia ja hallinnollisia tehtäviä. Tohtorikoulutettavan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 005,71 – 2 500,06 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan tyypillisesti tasolle 2. Tehtävässä on pääsääntöisesti kuuden kuukauden koeaika.

c) molempia yllämainittuja samanaikaisesti (a ja b).

Hakukelpoisuus

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot ja oikeustieteellisen tiedekunnan valintaperusteet jatko-opintoihin:

Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteista tehtävää voivat hakea:

a) Tohtorikoulutettavat, joilla on jo aktiivinen tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet neljän vuoden täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamista varten.

b) Henkilöt, joilla ei ole tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, mutta jotka täyttävät tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot. Koska tohtorintutkinnon opinto-oikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiselle, henkilön tulee hakea tässä haussa myös opinto-oikeutta tohtorintutkintoon Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto suomalaisesta yliopistosta.

Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Hakeminen

Tohtorikoulutettavan tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake liitteineen Turun yliopiston tutkijankoulutuspaikkojen sähköisessä hakujärjestelmässä määräaikaan mennessä. Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa. Hakijoiden mahdollisista haastatteluista tiedotetaan erikseen.
 
Hakijan on etsittävä väitöstutkimukselleen ohjaaja ennen jatko-opinto-oikeushakemuksen jättämistä . Hakijan on itse otettava yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan ja sovittava ohjauksesta. Hakijan kannattaa tutustua tiedekunnan opetushenkilökunnan tutkimusprofiileihin ja miettiä, sopiiko oma suunnitelma jonkun opetushenkilökuntaan kuuluvan tutkimusprofiiliin riittävästi. Tiedekunnan henkilökunnan yhteystiedot löytyvät tiedekunnan kotisivulta
 
Hakemus ja liitteet laaditaan suomeksi tai englanniksi. Hakuasiakirjoja ei palauteta. Hakijan on huolehdittava siitä, että alkuperäiset tutkintotodistukset ja muut opintotodistukset ovat hänen saatavillaan hakuprosessin aikana.
 
Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet aikaisemmat opintonsa ulkomaisessa korkeakoulussa ja joille myönnetään opiskeluoikeus, pitää toimittaa alkuperäiset tutkintotodistukset tai niiden viralliset kopiot sekä muut opintotodistukset ja niiden viralliset käännökset Turun yliopistoon 14.12.2018 klo 15:00 mennessä. Siihen saakka opiskeluoikeus on ehdollinen. Hakijan tulee huomioida, että alkuperäiset todistukset pitää toimittaa hyvin tiukalla aikataululla sen jälkeen, kun opiskeluoikeuden myöntöpäätöksistä on tiedotettu.
 
Lisätietoja toimitettavista todistuksista löytyy erillisestä ohjeesta.
 
Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/hakujulistukset/Sivut/home.aspx. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 3.9.2018 ja sulkeutuu 21.9.2018 klo 23.59 (Suomen aikaa), eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen jälkeen mahdollista.

Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi yleisen hakukelpoisuuden kriteerit täyttävät hakemukset. Tohtoriohjelman johtoryhmä voi kutsua ansioituneimmat tohtorikoulutettavan työsopimussuhteisen tehtävän hakijat haastatteluun.

Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteisen tehtävän valinnan keskeisinä kriteereinä ovat:

 1. Hakijan jatkokoulutuskelpoisuus (mm. opintomenestys, mahdolliset tieteelliset ansiot, opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus)
 2. Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus

Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa väitöskirjaprosessiaan. Hakijan muu väitöskirjatyöhön saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta määritettäessä.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisessä huomioidaan yllä mainittujen arviointiperusteiden lisäksi hakijan kelpoisuusehtojen täyttyminen sekä oikeustieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen valintaperusteissa mainitut valintakriteerit. Hakijan tulee osoittaa vähintään yksi suostumuksensa antanut ja tiedekunnan pätevyysvaatimukset täyttävä ohjaaja väitöstutkimukselleen. Lisäksi hakijan tutkimusaiheen tulee sopia tohtoriohjelman profiiliin.

Valintapäätökset

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani päättää tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä ja/tai hakijan ottamisesta tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Tohtorikoulutettavan työsopimussuhteiseen tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan oikeustieteellisen tiedekunnan www-sivulla joulukuun 2018 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Opiskeluoikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2019.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 14.12.2018 klo 15.00 mennessä (Suomen aikaa). Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua oikeustieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoja tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalta (oik-tutkimus@utu.fi).

HAKUASIAKIRJOJEN KUVAUS

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköiseen hakemukseensa hakulomakkeen täyttöä koskevan ohjeen mukaisesti.
 
Lisätietoja toimitettavista todistuksista löytyy erillisestä ohjeesta.
 
a) Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisestä tiedekunnasta hakevat
 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan. Ohjeissa annettua enimmäispituutta ei tule ylittää.
 2. Ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan 
 3. Väitöskirjan ohjaajiksi esitettävien henkilöiden suostumus 
 4. Ohjaussuunnitelma 
 5. Jatko-opintosuunnitelma 
 6. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista
  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aikaisemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haetaan.
  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.
 7. Lupa ulkomailla suoritetun pohjatutkinnon tarkistamiseen
 8. Mahdollinen kopio kielitestituloksesta. Katso tarkemmat oikeustieteen tohtoriohjelman kielitaitoa koskevat vaatimukset ja ohjeet kielitaidon osoittamisesta.  
b) Palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää hakevat
 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
 2. Ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
 3. Julkaisuluettelo tiedekunnan antaman ohjeen mukaan
c) Sekä palkallista tehtävää että tutkinnon suoritusoikeutta hakevat
Kaikki kohdissa a) ja b) luetellut liitteet.
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja

Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija (oik-tutkimus@utu.fi).  

Asiasana:
Tagit:
utugs-hae-tasta.png