in English
 
 
Lisensiaatin tutkinto

Siirtymäsäännös

Siirtymäsäännösten mukaan ennen 1.8.2011 oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita opiskelijoita koskevat v. 2010-2011 voimassa olevat yleiset määräykset. Koska kyseisiä opintojaksoja ei enää järjestetä, niiden suorittamisesta tulee sopia erikseen. Opintojen suorittamisesta tulee olla yhteydessä tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijaan.

Lisensiaatin tutkimus

Opiskelija kirjoittaa lisensiaatintutkimuksen pääaineensa alalta. Tutkimuksen ohjepituus on 100-150 sivua (sivun koko A4, pistekoko 12, riviväli 1,5-2). Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä omaan tieteenalaan sekä syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan. Tutkimuksesta tulee ilmetä kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.
 
Lisensiaatintutkimus voidaan tehdä paitsi monografiatutkimuksena, myös artikkelitutkimuksena.
 
Artikkelimuotoisen lisensiaatintutkimuksen tulee muodostaa kokonaisuus ja vastata tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan yhtenäistä lisensiaatintutkimusta.
 
 • artikkelimuotoinen lisensiaatintutkimus sisältää 3 – 4 artikkelia
 • artikkeleiden tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä
 • suosituksena on, että artikkelit ovat referee-julkaisuja
 • tutkimukseen ei voi sisällyttää artikkeleita, jotka ovat sisältyneet jatko-opiskelijan alempaan tutkintoon tai muuhun tutkintoon
 • yhteisartikkeleissa tekijän osuus on osoitettava selvästi
 • erillisjulkaisut arvioidaan julkaisuajankohtansa mukaisesti
 • lainsäädännön muuttuminen ei estä julkaisun ottamista lisensiaatintyön osaksi
 • tutkimukseen tulee sisältyä artikkeleiden johdanto- tai yhteenveto-jakso, jossa johdatetaan aiheeseen, esitellään miten artikkelit liittyvät toisiinsa ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat, määritellään kokonaisuuden tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja menetelmät sekä arvio julkaisujen tulosten merkityksestä ja käytettävyydestä yhteenvedon julkaisemisen aikaan
 • kun artikkelilisensiaatintyö jätetään tarkastettavaksi, on tutkimuksen tekijän esitettävä luettelo siitä, missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi.

Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä kirjallinen selvitys siitä, mikä jatko-opiskelijan itsenäinen osuus niissä on.

Henkilökohtaiselta työnohjaajalta saamansa palautteen jälkeen opiskelija pyytää dekaanilta kahden tarkastajan määräämistä lisensiaatintutkimukselleen. Työnohjaaja voidaan määrätä toiseksi tarkastajaksi. Dekaanilla tulee olla lisensiaatintutkimus käytettävissään hänen käsitellessään hakemusta tarkastajien määräämiseksi.

Opiskelijan tulee puolustaa valmista tutkimustaan lisensiaatinseminaarissa. Tilaisuus alkaa tutkimuksen tekijän alustuksella tutkimuksensa kysymyksenasettelusta, metodista ja keskeisistä tutkimustuloksista, jonka jälkeen tutkimuksen tarkastajat arvioivat lyhyesti tutkimuksen merkitystä, ansioita ja puutteita. Sen jälkeen seminaari jatkuu tarkastajien kysymysten ja jatko-opiskelijan vastusten merkeissä noin kaksi tuntia. Myös yleisön kysymyksille varataan aikaa.

Arvostelu

Hyväksytyn lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.
 
Lisensiaatintutkimuksen arvosanaa määrättäessä otetaan erityisesti huomioon seuraavat seikat:
 • tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla suoritettuun ja meneillään olevaan tutkimukseen
 • valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys ja uusien menetelmien kehittäminen
 • saatujen tulosten teoreettinen tai käytännöllinen merkitys
 • työn osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan, kyky tarkastella omaa ja muuta tutkimusta kriittisesti ja tehdä johtopäätökset saavutetuista tuloksista
 • esityksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä muut tyyliseikat
 • lisensiaatintutkimuksen tekijän kyky puolustaa tutkimustaan lisensiaatinseminaarissa
Laudatur-arvosana edellyttää sitä, että tutkimuksella on erittäin huomattava tieteellinen arvo. Non sine laude approbatur -arvosana edellyttää sitä, että lisensiaatintutkimus voidaan epäröimättä hyväksyä. Approbatur-arvosana edellyttää sitä, että tutkimus täyttää vähimmäisvaatimukset.
 
Lisensiaatintutkimus annetaan tiedekunnalle kolmena sidottuna kappaleena tarkastajia ja tiedekuntakirjastoa varten. Lisensiaatintutkimus sidotaan mustiin kansiin. Selkämykseen kirjoitetaan tekijän nimi ja vuosiluku. Lisensiaatintutkimukseen on liitettävä nimiölehden jälkeiseksi sivuksi tiivistelmä, jonka malli löytyy tiedekunnan www-sivuilta ja Calonian II-kerroksen aulan hyllyköstä.
 
Viimeistään lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijan on toimitettava lisensiaatintutkimuksestaan kolme sidottua lisäkappaletta tiedekunnan kansliaan toimitettavaksi muiden oikeustieteellisten koulutusyksiköiden kirjastoihin ja Eduskunnan kirjastoon. Mikäli kyseessä on julkaisu, on julkaisu toimitettava em. paikkoihin.

 

Asiasana:
Tagit: