in English
 
 
Esineoikeus
​Kuva: Minna Salonen
Esineoikeuden omaperäisintä ainesta ovat erityyppisten varallisuusoikeuksien subjektinvaihdokset ja insolvenssimenettelyjen vaikutukset varallisuusoikeuden haltijoiden asemaan. Selvin erottava piirre esimerkiksi velvoiteoikeuteen nähden on sivullissuhteiden keskeinen asema: siinä missä velvoiteoikeudessa käsitellään tyypillisesti sopimusosapuolten keskinäisiä välejä, esineoikeudessa on usein kyse sopijapuolen suhteesta toisen osapuolen velkojiin ja seuraajiin. Myyjän mahdollisuudet saada suojaa ostajan velkojia vastaan kauppahinnan ollessa maksamatta taikka päinvastoin ostajan suoja myyjän velkojia vastaan ovat esimerkkejä esineoikeuden tämän osa-alueen tyypillisistä ongelmista. Tiedekunnan tutkimustyössä on keskitytty erityisesti vakuusoikeuksiin ja aineelliseen insolvenssioikeuteen.
 
Sivullissuhdetutkimus edellyttää erityispiirteidensä vuoksi myös omaperäistä teoriapohjaa, joka kuuluu tiedekunnassa harjoitetun esineoikeustutkimuksen ydinalueisiin. Tällä sektorilla tiedekunnassa on tutkittu esimerkiksi sivullissuhteissa syntyvien ristiriitatilanteitten – ns. kollisioiden – yleisiä ratkaisuperiaatteita.
 
Esineoikeudessa ei ole kysymys pelkästään sivullissuhteista. Esimerkiksi omistusoikeutta, pantti- ja muita arvo-oikeuksia sekä vuokra- ja muita käyttöoikeuksia tutkitaan esineoikeudessa siitä riippumatta, onko kysymys sopijapuolten keskinäisestä suhteesta vai suhteesta ulkopuolisiin. Tiedekunnassa on tutkittu erityisesti kiinteistön kaupan oikeudellisia ongelmia.
Asiasana:
Tagit: