in English
 
 
Oikeussosiologia ja kriminologia
Oikeussosiologia on oikeudellisten ilmiöiden tarkastelua yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja kriminologia puolestaan rikollisuuden ja rikoskontrollin monitieteistä tutkimusta. Koska oikeussosiologia ja kriminologia ovat osittain päällekkäisiä aloja ja jakavat samantyyppiset menetelmät, opetetaan niitä paljolti yhdessä.
 
Oikeussosiologiassa tarkastellaan yhteiskuntateorioiden kuvaa oikeudesta, perehdytään oikeussosiologisiin tiedonintresseihin sekä alalle tunnusomaisiin tutkimusasetelmiin ja aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin. Lisäksi tutustutaan ajankohtaisiin, etenkin kotimaisiin empiirisiin tutkimuksiin ja oikeussosiologisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin esimerkiksi lainsäädäntötyössä tai kun arvioidaan lakien vaikutuksia. Kriminologiassa lähestytään rikollisuutta ongelmakeskeisesti, monitieteisestä näkökulmasta. Kriminologisen tutkimuksen määrittää siis sen kohde, joka voidaan karkeasti jakaa rikollisuuden esiintyvyyteen, syihin ja kontrolliin.
 
Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka luetaan erikseen sovittavalla tavalla hyväksi oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa. Opiskelijat, jotka tähtäävät oikeussosiologian ja kriminologian syventäviin opintoihin, hyötyvät myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun tarjoamista laadullisten ja määrällisten menetelmien kursseista.
Asiasana:
Tagit: