in English
 
 
Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeuden oppiaineessa tarkastellaan, miten varallisuusoikeudellisten toimijoiden – ihmisten, yritysten ja julkisoikeudellisten yhteisöjen – väliset oikeussuhteet syntyvät, mikä niiden sisältö on ja miten ne lakkaavat. Perinteisesti velvoiteoikeudessa oikeussuhteita on hahmotettu suoritusvelvollisen (velallisen) ja suorituksen saajan (velkojan) näkökulmista. Suoritusvelvollisuus voi syntyä esimerkiksi oikeustoimen, kuten sopimuksen, perusteella, vahingon aiheuttamisen seurauksena tai kun joku on saanut perusteetonta etua toisen kustannuksella. Velvoiteoikeus oikeudenalana on keskeinen peruskivi muiden yksityisoikeudellisten oppiaineiden ymmärtämiseen.

Velvoiteoikeudelliset instituutiot kuten sopimus ja vahingonkorvaus ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksen tilassa. Edellyttääkö esimerkiksi sopimuksen syntyminen jokaisen osapuolen nimenomaista tahtoa, vai voiko sopimussuhde syntyä myös irrallaan osapuolten tahdonilmaisuista? Miten tähän vaikuttavat uudet taloudellisen yhteistoiminnan mallit, kuten sopimusverkostot, joissa useaa sopimusta pyritään tarkastelemaan toisiinsa liittyneinä kokonaisuuksina yksittäisiin sopimuksiin keskittymisen sijaan? Mikä on sopimus, jos se voi syntyä ilman osapuolten yhteistä tahtoa, ja tarjoaisiko esimerkiksi vahingonkorvausoikeus kuitenkin luontevamman pohjan verkostomuotoisen taloudellisen yhteistoiminnan oikeudelliseen arviointiin?

Velvoiteoikeuden oppiaine pyrkii olemaan alansa kärkeä sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisessa tutkimuksessa. Perustutkimuksen lisäksi oppiaineessa harjoitetaan vireää soveltavaa tutkimusta TEKES:in rahoittamissa REBUS, AAWA ja TOPNETS-hankkeissa. Hankkeissa pyritään tarkastelemaan yhdessä liike-elämän ja taloustieteellisten tutkijoiden kanssa, minkälaisia oikeudellisia ratkaisuja yritykset tarvitsevat menestyäkseen verkostoituvan yhteiskunnan kilpailupaineissa paitsi Suomessa, Pohjoismaissa että globaalisti.

Oppiaineen tutkimus perustuu tutkimuksessa tuotettuun tietoon niin perus- ja jatkotutkintotasolla kuin ammatillisessa jatkokoulutuksessakin. Oppiaineen opetuksessa painottuvat myös käytännölliset tiedot ja taidot. Oppinaine järjestää Yrityksen sopimukset käytännössä -kurssin yhteistyössä Asianajotoimisto Castren & Snellmanin kanssa. Lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden haastaa itsensä ja oppia käytännön lakimiestaitoja Willem C. Vis Moot -kilpailussa.

Asiasana:
Tagit: