in English
 
 
Ympäristöoikeus

​Ympäristöoikeus on maa- ja vesioikeudesta kehittynyt ja viime vuosikymmeninä nopeasti laajentunut ja kansainvälistynyt oikeudenala, jonka normeilla säännellään ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Ympäristöoikeus kattaa moninaisia sääntelykokonaisuuksia, joiden yhteinen nimittäjä on se, että normeilla ohjataan ympäristön tilaan vaikuttavaa toimintaa ja käyttäytymistä.

Ympäristöoikeus muodostaa laaja-alaisen ja monitasoisen kokonaisuuden. Tätä kuvaa hyvin se, että oikeudenalan piiriin kuuluvat maan- ja vesienkäytön suunnittelun ja rakentamisen, luonnonsuojelun, luonnonvarojen hallinnan sekä ympäristön pilaamisen torjunnan ohella myös esimerkiksi geeniteknologian ja kemikaalien sääntely, ympäristövastuu sekä ilmasto- ja energiaoikeudelliset kysymykset.  Ympäristöoikeus on myös monitieteistä, sillä ympäristöoikeudellinen sääntely ja tutkimus edellyttävät esimerkiksi luonnontieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten näkökulmien hyödyntämistä.

Globaalit ympäristöongelmat, ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen väheneminen ovat osaltaan merkinneet ympäristöoikeudellisen sääntelyn laajentumista. Ympäristöoikeuden on aiemmin katsottu kuuluvan siviilioikeuden piiriin, mutta modernin ympäristöoikeuden kehityksen myötä julkisoikeudelliset painotukset ovat merkittävästi vahvistuneet.

Ympäristöoikeuden opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet ympäristöoikeudellisten kysymysten ymmärtämiseen luomalla yleiskuva oikeudenalan perusteista, oikeudenalan ohjauskeinoista sekä keskeisen sääntelyn sisällöstä. Opetettavia asiakokonaisuuksia ovat erityisesti ympäristölliset periaatteet ja ohjauskeinot, alueiden käytön suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät, ympäristön pilaantumisen torjunta, luonnonvarojen käytön ohjaus sekä luonnonsuojelu sekä maa- ja vesirakentaminen.  Erikoistumisjaksoilla ja syventävissä opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus perehtyä syvällisemmin ympäristöoikeuden osa-alueisiin ja niiden keskinäissuhteisiin. Tällöin opetuksessa ja tutkimuksessa painotetaan myös ympäristöoikeuden suhdetta muuhun ympäristötutkimukseen.

Ympäristöoikeuden tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat EU:n ympäristösääntelyn vaikutus kansallisen ympäristöoikeuden kehitykseen, luonnon monimuotoisuuden sääntelyyn liittyvä tutkimus ja energiaoikeus.

Asiasana:
Tagit: