in English
 
 
Erikoisalakohtainen teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus on syventävää ja erikoisalalla toimimisen kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia käsittelevää opetusta. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa erikoistumisen kannalta mielekäs kokonaisuus. Suunnitelma teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen eri osa-alueista tehdään henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy suunnitelman. Osallistuminen osoitetaan erillisillä todistuksilla. Kurssitodistuksen tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta, tuntimäärä ja ohjelma.

Matka-apurahat

Lääketieteellisen tiedekunnan ammatilliseen jatkokoulutukseen tarkoitettu matka-apurahan ja matkakulukorvauksen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn haussa haetaan matka-apurahoja tai matkakulukorvausta ajalle 1.1. – 31.8. ja keväällä ajalle 1.6. – 31.12. Syksyn hakuaika on loka-marraskuussa ja kevään huhti-toukokuussa. 
 
Hakeminen
Matka-apurahaa/matkakulukorvausta voivat hakea erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta suorittavat opiskelijat.
 • Hakijalla tulee olla opinto-oikeus erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutukseen
 • Matka on tehtävä kokonaisuudessaan hakemusta koskevana aikana eli matkan on sekä alettava että päätyttävä kyseisenä aikana (1.1. – 31.8. tai 1.6. – 31.12.)

Matka-apurahaa/matkakulukorvausta haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla, kun hakuaika alkaa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulutuksen, kongressin tai vastaavan ohjelma sekä lyhyt selvitys opiskelun tämänhetkisestä vaiheesta sekä perustelu sille, miksi hakija katsoo olevansa oikeutettu matka-apurahan/matkakulukorvauksen saaja. Lomaketta ei voi täyttää hakuajan ulkopuolella.

Matka-apuraha/matkakulukorvauksen käyttäminen:
Ammatillisen jatkokoulutuksen matka-apuraha/matkakulukorvaus voidaan myöntää vain Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kirjoilla oleville ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijoille ja sen käytön tulee perustua todellisiin kustannuksiin, joista on esitettävä tositteet.

 • Matka-apurahaa/matkakulukorvausta voidaan käyttää ammatilliseen jatkokoulutukseen
 • Matka-apurahasta/matkakulukorvauksesta ei makseta päivärahoja (koulutettavan on siis itse vastattava ravinto- yms. kustannuksista kurssin aikana tai hankittava niitä varten rahoitus muualta)
 • Yliopiston palveluksessa oleville myönnetään matkakulukorvaus; myönnetty matkakulukorvaus jatko-opiskeluun liittyvästä matkasta laskutetaan matkalaskulla Travel-järjestelmässä. Matka-apuraha myönnetään muille kuin yliopiston palveluksessa oleville, tällöin maksatusta varten toimitetaan tiedekunnalle AR-lomake liitteineen.
 • Matkalasku tai AR-lomake tehdään kahden kuukauden kuluessa matkan jälkeen. Liitteeksi kuitit matka- ja majoituskustannuksista sekä mahdollisista osallistumiskustannuksista ja muista kuluista; yhteenveto kaikista kuluista yhteensä on sisällytettävä mukaan maksatusta haettaessa. Lentoliput on myös liitettävä mukaan. Osallistumismaksun osalta on kongressiesitteen tai vastaavan asiakirjan avulla selvitettävä, mitä se sisältää. (Osallistumismaksuun mahdollisesti sisältyviä aterioita ei korvata.)
 • Matka-apuraha tai matkakulukorvaus voidaan myöntää myös niin, että se kattaa vain osittain matkan kustannukset
 • Turun yliopiston matkustusohjeet (esim. koskien hotellivarauksia) tulee ottaa huomioon.

Hakemuksen hylkäämisperusteita ovat:

 • Hakemus on myöhästynyt
 • Vaadittavat liitteet puuttuvat
 • Aiemmin myönnetty PGE:n matka-apuraha / matkakulukorvaus (tänä ja/tai viime vuonna; kahtena edellisenä jakokertana)
 • Muualta saatu apuraha
 • Kokonaisuuden arvioinnissa hakemus ei saa riittävän hyvää sijoitusta
 • Matkan ajankohta on hakuajan ulkopuolella
 • Opinto-oikeus on muualla kuin lääketieteellisessä tiedekunnassa
 • Hakemus on mukana tohtorikoulutuksen hakemuksissa, joissa ovat mukana ne matkat, joihin liittyy oma tieteellinen esitys

Kurssimuotoisen koulutuksen järjestäjille

Koulutusyksikkö voi tarjota kurssimuotoista koulutusta itse tai yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa. Koulutusyksikkö voi hyväksyä myös kursseja, joiden järjestäjänä ovat mm. erikoisalayhdistys, lääkäriyhdistykset tai muu lääketieteellinen taho.  Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, koulutusoikeuden saanut klinikka tai erikoisalayhdistys. Yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa tulee aina raportoida selkeästi.
 
Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämistä koulutuksesta. Kaiken palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on auttaa kurssien järjestäjiä kehittämään jatkokoulutusta sekä samalla kehittää ja parantaa erikoislääkärikoulutuksen teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen laatua.

Hakemuksen täyttäminen
Hakemuksesta tulee käydä ilmi kurssin järjestäjä(t), tuntimäärä ja kurssin yhteyshenkilö. Lisäksi on ilmoitettava oppimistavoitteet, kohderyhmä ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja –valmistautumisesta sekä tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu. Hakemuksella ilmoitetaan myös, miten koulutuksesta on tarkoitus kerätä palautetta. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Hakemuksen allekirjoittaa aina kurssin vastuuhenkilö, vain allekirjoitetut lomakkeet käsitellään.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee hakea kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi etukäteen.
 • Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu opetustilanne.
 • Alle 3 tunnin mittaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia ei hyväksytä.
 • Koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei saa näkyä kauppanimiä tai logoja.

Hakemuksen käsittely ja hyväksyminen
Hakemusten käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt alat ja tuntimäärä kurssin järjestäjälle. Missä tahansa lääketieteellisessä tiedekunnassa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus opinto-oppaassa.

Kurssihakemuslomake
Kurssin anominen - ohje PGE:n sivuilla
PGE:n järjestämät jatko-opintokurssit

Asiasana:
Tagit: