in English
 
 
Täydennyskoulutus

MediMerc -johtamiskoulutusohjelma

MediMerc on Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyönä toteutettavaa yliopistollista johtamiskoulutusta ja -tutkimusta.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävissä työskentelevät, esimerkiksi hallinnon- ja tukipalveluiden edustajat. Koulutus sopii myös niille, jotka tulevaisuudessa tähtäävät tehtäviin, joissa tarvitaan johtamisosaamista. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan sekä alueelliset tarpeet että terveydenhuollon erityispiirteet. Koulutus aloitettiin syksyllä 2008.

Tutkimuksessa keskeistä on terveydenhuollon johtamisen monipuolinen tutkimus ja tutkimustietoon nojaavan johtamiskoulutuksen toteutus. Tutkimustiedon avulla suunnitellaan kokonaisvaltaista koulutusta siten, että lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotieteen ja kauppatieteen perusopintoihin kuuluvat koulutuskokonaisuudet ja jatkokoulutukset muodostavat luontevan jatkumon.

Turku CPD -täydennyskoulutusohjelma

Turku Continuing Professional Development (Turku CPD) täydennyskoulutusohjelman tarkoituksena on edistää systemaattista täydennyskouluttautumista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Täydennyskoulutusohjelma muodostaa koulutuksen rungon, johon "tavanomaisten" alueellisten ja valtakunnallisten täydennyskoulutuskurssien suoritukset kerätään.

Opiskelijat saavat käyttöönsä internetin avulla erilaista luento-, seminaari ja meeting-materiaalia tietojensa päivittämiseksi (Medica portaali). Heillä on myös käyttöoikeus potilastapauksia esittelevään Medimage opetuskuvastoon.

Turku CPD ohjelmassa järjestetään systemaattista ja alueellisesti räätälöityä koulutusta Lounais-Suomessa. Todistusjärjestelmään pohjautuvan toiminnan tarkoituksena on edistää työntekijän ja työnantajan välistä vuosittaista työn kehityskeskustelua ja tätä kautta luoda edellytyksiä työolosuhteiden ja koulutusmahdollisuuksien todelliselle parantamiselle. 

Turku CPD-hakulomake.

Psykoterapeuttikoulutus - täydennyskoulutusohjelmat 

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena.

Valtionneuvosto on antanut 16. joulukuuta 2010 asetuksen (Valtionneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010, joka määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit. Asetus on tullut voimaan 31.12.2011 ja sitä sovelletaan kaikissa vuonna 2012 ja sen jälkeen alkavissa psykoterapeuttikoulutuksissa.

Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää suoritetun koulutuksen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

VANTTI–täydennyskoulutusohjelma

Varsinais-Suomen työterveyshuollon ja työlääketieteen koulutusohjelma lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille – EDUCATION FOR PROFESSIONALS IN OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND MEDICINE

Vuodenvaihteessa 2014 voimaan tulleessa työterveyshuollon asetuksessa säädetään osa-aikaisista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä mm.: työterveyshuollossa osa-aikaisesti (<20 h/viikko) toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Yli 20 h/ viikossa toimivien on oltava erikoislääkäreitä tai työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, josta on säädetty erikseen erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetussa asetuksessa (420/2012). Vantti-täydennyskoulutusohjelman kursseja voidaan hyväksyttää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisiin opintoihin 40 tunnin osalta.

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Lisäksi työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vaaditaan vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.

Asiasana:
Tagit: