in English
 
 
 

Ohjeet opinnäytetyön tekemiseksi askel askeleelta

Sisällys: Aloituksen ajankohta | Kokonaisuus | Aihe | Ohjaaja ja oppiaineessa alkavasta projektista informointi | Projekti- ja tutkimussuunnitelma | Opinnäytetyön julkisuus | Opinnäytetyön luonne | Opinnäytteen laajuus | Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuuden suorittaminen | Kirjallinen opinnäyte ja sen kirjoittaminen | Opinnäytteen tarkistus | Asiointi tiedekunnan kansliassa ja kirjastossa | Ilmoittautuminen kypsyysnäytteeseen | Suoritusmerkintä | Näkyvyys

1. Aloituksen ajankohta

Syventävien opintojen opinnäytetyön voi aloittaa missä tahansa opintojen vaiheessa aiheesta riippuen. Yleinen ongelma on, että aloittaminen jätetään liian myöhäiseen vaiheeseen. ​Projektisuunnitelma tulee rekisteröidä viimeistään viidennen vuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Hammaslääketieteen opiskelijoiden tulee rekisteröidä suunnitelma neljännen vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuuden pakolliset opinnot alkavat C1/D1-lukukaudella.

2. Kokonaisuus

Valtioneuvoston asetus yliopistotutkinnoista (794/2004) 15 §:n mukaan syventävien opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä.  Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien pysyväismääräyksien mukaan syventävät opinnot koostuvat neljästä osiosta:


1. kaikille pakollisista syventävistä opinnoista, tieteellisen ajattelun lähtökohdat (10 op; hammaslääketiede 8 op).
2. kieli- ja viestintäopinnot (7 op; hammaslääketiede 8 op)
3. projektisuunnitelmasta ja kirjallisesta opinnäytetyöstä, jonka aihepiiristä opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen (20-40 op),
4. muista syventävistä opinnoista (0-24 op).


Jos suoritat 20 op laajuisen opinnäytteen, tarvitset valinnaisopintojaksoja 23 op (hammaslääketiede 24 op), 40 op opinnäytteen tehdessäsi 3 op (hammaslääketiede 4 op).

3. Aihe
Kun aloitat syventävien opintojen opinnäytetyön tekemistä, ota yhteyttä siihen tutkimusryhmään tai oppialaan, joka sinua kiinnostaa.
Ennen projektivaihtoehtojen kartoittamista kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Haluanko projektin, jota on mahdollista jatkaa
  syventävien suorittamisen jälkeenkin?
 • Kiinnostaako perustutkimus vai kliininen potilastyö
  vai jokin näiden väliltä?
 • Haluanko omaan projektiini liittyvän potilastyötä?
 • Haluanko omaan projektiini liittyvän
  laboratoriotyötä?
 • Mistä oppiaineista olen kiinnostunut?
 • Mitä osaan, mistä minulla on jo kokemusta?

Tietoa syventävien opintojen suoritusmahdollisuuksista eri oppialoilla saat mm. oppiaineitten ja yksiköitten tutkimussivustoilta. Opinnäytteen aiheen tulee olla lääketieteen, hammaslääketieteen, terveyden biotieteiden tai terveystieteiden alalta. ​Syksyisin järjestetään syventävien opintojen teemaviikot, jossa järjestetään posterinäyttely ja tietoiskuja syventävien projekteista.

4. Ohjaaja ja oppiaineessa alkavasta projektista informointi
Opinnäytetyön vastuuohjaajan tulee olla lääketieteen, hammaslääketieteen, terveystieteiden tai terveyden biotieteiden tieteenalalla toimiva professori, dosentti tai tohtorin tutkinnon suorittanut, opinnäytetyön aiheen asiantuntija. Edellä mainittujen lisäksi toisena ohjaajana voi toimia vastuuohjaajan suosittelema, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija. Ohjaajien työnjaosta sovitaan projektisuunnitelmassa. Suunnitelmassa kysytään asiantuntijatarkastajaa, joka voi olla sama henkilö kuin ohjaaja. Mikäli ohjaaja on tiedekunnan ulkopuolelta, sen oppiaineen esimies johon tutkielma tehdään, tulee osallistua asiantuntijatarkastajana prosessiin. Jos syventävien pääohjaaja on oppiaineen (dosentin arvon saanut) kliininen opettaja, voi asiantuntijatarkastajana toimia klinikan ylilääkäri tai oppiaineen esimies. Oppiaineen esimies hyväksyy projektisuunnitelman omalla allekirjoituksella. Tutustu opiskelijan ja ohjaajan oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiinTutkimusluvan hakemisesta vastaa ohjaajasi. ​

5. Projekti- ja tutkimussuunnitelma
Kun olet löytänyt aiheen ja ohjaajan, laadi projektisuunnitelma yhdessä vastuuohjaajasi kanssa. Tutkimussuunnitelma liitetään projektisuunnitelmaan.  Pyydä lomakkeeseen vastuuoppiaineen esimiehen allekirjoitus.
Rekisteröidystä tutkimussuunnitelmasta kirjataan 2 op:een opintosuoritus (MEDS3009), joka sisältyy kaikkien C1-C10 opintosuoritusten tavoin viiden vuoden lääkärin viransijaisuuskelpoisuuteen. MEDS3009 merkinnän korvaa ennen 15.12.2012 palautettu ja tiedekuntaan rekisteröity projektisuunnitelma tai hyväksytty ja opintorekisteriin kirjattu tutkielma. Merkintä tarkistetaan Terhikkiä varten ensimmäisen kerran 1.5.2015 alkaen.
Hammaslääketieteen opiskelijoille rekisteröidystä tutkimussuunnitelmasta kirjataan 2 op:een opintosuoritus koodilla DENS3510, joka sisältyy kaikkien D1-D8 opintosuoritusten tavoin neljän vuoden hammaslääkärin viransijaisuuskelpoisuuteen.

6. Opinnäytetyön julkisuus
Jo opinnäytteen tutkimussuunnitelmaa laatiessasi sinun on hyvä huomioida, että opinnäyte on julkinen asiakirja heti, kun opinnäyte on hyväksytty. Kirjallinen opinnäyte, joka on luonteeltaan tieteellinen artikkeli on julkinen, kun lehti sen julkaisee. Opinnäytteeseen ei siten saa sisällyttää salassa pidettävää materiaalia, vaan mahdollinen salassa pidettävä materiaali on jätettävä opinnäytteen tausta-aineistoon.

7. Opinnäytetyön luonne

Opinnäytetyö voi olla:

  • kokeellinen, kliininen tai muu empiirinen tutkimustyö sekä siitä laadittava kirjallinen opinnäyte referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistu tai tieteelliseen julkaisusarjaan julkaistavaksi lähetetty alkuperäisartikkeli. Jos opiskelija ei ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, häneltä voidaan pyytää selvitys itsenäisestä osuudesta.
  • laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus
  • tapausraportti 
  • opetuksen kehittämisprojekti

Lisäksi opinnäytetyön suorittamiseen kuuluu mahdollisesti ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja. ​Nämä on hyvä kirjata projektisuunnitelmaan. Opiskelija laatii aina valmiista työstään tiivistelmän.

8. Opinnäytteen laajuus
Opinnäytetyölle ei ole asetettu sivumäärärajoja, koska erilaiset kokeelliset tai kliiniset tutkimukset vaativat erilaista työmäärää ja erilaiset aiheet erilaista käsittelytapaa.  Opinnäytteestä annetaan 20 op, kun kyse on kirjallisesta raportista. Opiskelijalle voidaan myöntää maksimimäärä 40 op, jos kirjallisen työn ja tutkimustyön tuloksena syntyy alkuperäisartikkeli, joka julkaistaan kansainvälisessä tieteellisessä julkaisusarjassa. Opinnäytteestä voidaan myöntää ohjaajan arvion (laatu ja työmäärä) mukaan 30 op, kun tutkimustyön tuloksena artikkeli julkaistaan suomenkielisenä esimerkiksi Lääkärilehdessä (Hammaslääkärilehdessä).

9. Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuuden suorittaminen
Opintokokonaisuuden opinnot suoritetaan lukujärjestyksen mukaan, ja ne opintojaksot jotka ovat lukujärjestyksessä ennen C5/D5 sisältyvät klinikkakynnykseen. Tiedonhaun klinikalla opiskelija perehtyy oman syventävän työn aiheensa tiedonhakuun Turun yliopiston kirjaston tarjoamien tiedonhakumahdollisuuksien avulla. Tiedonhaun klinikkaan voit osallistua, kun olette ohjaajan kanssa päättäneet tutkielman aihepiirin. Tiedonhaun klinikan ajankohta voi siis olla heti projektisi alussa tutkimussuunnitelmaa laatiessa tai myöhemmin, kun kokoat materiaalia tutkielmasi taustaksi.

10. Kirjallinen opinnäyte ja sen kirjoittaminen
Kirjallisen työn laatimiseen saat tukea pakollisiin syventäviin opintoihin kuuluvalla Kirjoitusklinikka-nimisellä opintojaksolla. Siihen voit osallistua, kun olet rekisteröinyt projektisuunnitelman tiedekuntaan ja aloittanut työsi kirjoittamisen.  Kirjoitusklinikassa saat palautetta sekä opiskelutovereilta että suomen kielen opettajalta käsikirjoituksesi noin 5–6 sivun katkelmasta. Ota saamasi palaute huomioon koko työn kirjoittamisessa ja viimeistelyssä.

Jos työsi on englanninkielinen, noudata työn rakenteen ja ulkoasun osalta kirjoitusklinikassa annettuja ohjeita; kirjoitusklinikassa tekstistäsi käsitellään suomenkielinen tiivistelmä. Jos työsi on referee-käytännön mukaiseen tieteelliseen lehteen lähetetty artikkeli, noudata asianomaisen lehden kieli- ja ulkoasuohjeita. Tällaisen artikkelin voit esittää opinnäytteeksi, kun laadit siihen kansi- ja nimiölehden,  tiivistelmän  ja ohjaajan niin vaatiessa kirjallisuuskatsauksen.

11. Opinnäytteen tarkistus
Täytä tutkielman arviointilomake omalta osaltasi.
Opinnäytteen alkuperäisyyden taso ja lähdeviitteet tulee olla arvioituna Turnitin-järjestelmällä tarkastettuja​. Plagiaatintunnistus tehdään yhteistyössä ohjaajan ja ohjattavan kesken. Miten tarkastus etenee >
Tiedekuntaan toimitettaan pysyväisarkistointiin todistus arvioinnista. Opinnäytettä ei kirjata opintorekisteriin ennen kuin todistus on toimitettu tiedekuntaan.
Opinnäytteeseen on kirjoitettava teksti:

The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.  tai
Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Tee opinnäytteeseesi tarkastajien (ohjaaja ja mahdollinen asiatarkastaja) ehdottamat korjaukset ja viimeistele työsi vielä kerran myös kieli- ja ulkoasun osalta. ​

12. Asiointi tiedekunnan kansliassa ja kirjastossa
Toimita allekirjoitettu tutkielman arviointilomake, todistus plagiaatintarkastuksesta, tutkielman kielellä kirjoitettu tiivistelmäsivu  ja opinnäytetyö pdf-tiedostona tiedekuntaan.
Ohjaaja kirjaa opinnäytetyön laajuuden (20-40 op) arviointilomakkeeseen.

Tiivistelmäsivu toimitetaan tiedekuntaan sähköpostitse:
-  Lähetä opinnäytetyön tiivistelmä doc, rtf tai txt -muodossa osoitteeseen (Huom. Ei siis pdf-muodossa): raija.ahokas@utu.fi (HLL-opiskelijat annukka. wallenius@utu.fi).
- Kirjoita viestin otsikko muotoon: Tiivistelmä/Oma Nimi/Lääketieteellinen tiedekunta/Lääketieteen lisensiaatin koulutus 
- Kirjoita otsikon tiedot myös itse viestiin, esim.:

"Hei,

Liitteenä syventävien opintojeni tutkielman tiivistelmä.

Elli Esimerkki
Lääketieteellinen tiedekunta
Lääketieteen lisensiaatin koulutus"

Opinnäytetyö toimitetaan pdf-tiedostona sähköpostitse tiedekuntaan: raija.ahokas@utu.fi (HLL-opiskelijat annukka.wallenius@utu.fi). Pdf-tiedosto nimetään omalla opiskelijanumerolla, esim. 409881.pdf tai jos tutkielmalla on kaksi tekijää, kummankin opiskelijanumerolla. Opintosuoritus rekisteröidään vasta, kun asiakirjat on toimitettu. Tämä koskee myös Doriassa julkaistavia tutkielmia. Tutkielman hyväksymisen jälkeen tiedekunta (hammaslääketieteen laitos) lähettää opinnäytetyön tiivistelmän ja tutkielman pdf-muodossa osoitteeseen julkaisut@utu.fi.

Tiedekunta suosittaa julkaisemaan opinnäytteen Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa eli Doriassa. Tällöin opiskelija täyttää tutkielman hyväksymisen jälkeen julkaisusopimuksen ja toimittaa sen kahtena kappaleena Turun yliopiston kirjastoon allekirjoitusta varten. Lisätiedot yliopiston sivulta ja näistä dioista.​

Sinun tulee toimittaa kirjallinen opinnäytteesi lääketieteellisen tiedekunnan  kirjastoon printattuna. Opinnäytetyön ei kuitenkaan tarvitse olla kansitettu. Tämä koskee myös Doriassa julkaistavia opinnäytteitä. 
Lisätietoja: Jouni Leinonen, Kirjasto Teutori.

13. IIlmoittautuminen kypsyysnäytteeseen
Ilmoittaudu kypsyysnäytteeseen tiedekunnan kansliassa opinnäytetöistä vastaavalle opintosihteeri Raija Ahokkaalle viimeistään viikko ennen suunnittelemaasi kypsyysnäytepäivää. Hammaslääketieteen opiskelijat ilmoittautuvat osastosihteeri Annukka Walleniukselle. Ilmoittauduttaessa on oltava mukana ohjaajasi allekirjoittama arviointilomake ja todistus suoritetusta plagiaatintarkastuksesta. Myös tiivistelmäsivu tulee olla palautettu sähköpostitse tiedekuntaan. Varsinaisen ilmoittautumislomakkeen voit täyttää kansliassa tai tulostaa sen valmiiksi tiedekunnan lomakkeet-sivulta ja täyttää omien tietojesi osalta jo etukäteen.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa. Tämä tuo joustoa suoritusajankohtaan, eikä sen takia joudu olemaan poissa pakollisesta opetuksesta.
Kypsyysnäytteen tarkistus etenee niin, että ensin sen arvioi suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sitten tutkielman ohjaaja. Tähän kuluu normaalisti aikaa noin kaksi viikkoa. Jos olet osoittanut virkamieheltä vaadittavan kielitaitosi jo aikaisemmin, ei kypsyysnäytteesi kieliasua tarkisteta, vaan kypsyysnäyte menee suoraan ohjaajasi tarkastettavaksi.
Kypsyysnäytteen suorittaminen. 

14. Suoritusmerkintä
Opinnäytetyön suoritusmerkintä (20-40 op sisältäen projektisuunnitelma, opinnäyte ja kypsyysnäyte) viedään opintosuoritusrekisteriin, kun kielentarkastaja on hyväksynyt kieliasun, ohjaaja asiasisällön ja laitoksen johtaja on hyväksynyt tutkielman.

15. Näkyvyys
Ks. kohta 12, sähköinen julkaiseminen kirjaston julkaisuarkistossa. Huomaathan että kirjoittajalla on edelleen kaikki oikeudet julkaista opintenäytetyö edelleen, sillä kirjasto ei myönnä ISBN-tunnusta syventävien töiden opinnäytteeseen!
Keskustelu suoritusmerkinnän saatuasi ohjaajasi kanssa, voisiko opinnäytteesi tiivistelmän lähettää Duodecim-lehteen, ehdotettavaksi julkaistavaksi "Kandin kulmassa".

Lisätiedot:

​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit:
Lisätietoja
   

   Yhteyshenkilöt