in English
 
 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Mitä erityispiirteitä Turun koulutusohjelma tarjoaa?

  • korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä yliopistokoulutuksen laatuyksikkö
  • moderni innovatiivinen koulutusohjelma
  • laaja ja monipuolinen valinnaisopintojen tarjonta
  • opintojen työelämävastaavuuden painottaminen
  • sähköisten oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen
  • opintojen jatkuva kehittäminen opiskelijalähtöisesti
  • opiskelun kattavat tukimekanismit
  • inspiroiva tieteellinen tutkimusympäristö
  • monipuoliset jatkokoulutusmahdollisuudet
  • joustavat vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Turun lääkärikoulutuksen tavoitteet 

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketieteen perustutkintokoulutus kestää 6 vuotta ja sen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa ja kasvattaa lääketieteen opiskelijasta humanistisesti ja laaja-alaisesti ajatteleva terveydenhuollon asiantuntija.

Opetussuunnitelman moniammatillisuus

Tavoitteen asettamaan haasteeseen on pyritty johdonmukaisesti vastaamaan uudistamalla lääkärikoulutuksen koko opetussuunnitelma. Keskeistä uudistuksessa on ollut biolääketieteellisen ja kliinisen tietoaineksen integrointi laajoiksi opintokokonaisuuksiksi, opetuksen hajautus yliopistosairaalan ulkopuolisiin aluesairaaloiden ja avoterveydenhuollon toimipisteisiin sekä humanististen, psykologisten ja sosiaalisten tieteiden koulutustarjonnan lisääminen.
 
Aidon moniammatillisen oppimisympäristön luomiseksi osa lääkärikoulutuksesta toteutetaan Turussa yhdessä muiden biolääketieteen ja terveydenhuoltoalojen koulutusohjelmien kanssa (hammaslääketiede, hoitotiede, terveyden biotieteet, sosiaali- ja terveysalan ammatilliset koulutusohjelmat). Tiedekuntamme uuden opetusohjelman suunnittelun yhteydessä on nähty tärkeäksi eettisten näkökulmien, liikunnan ja ravitsemuksen osuuden, kivun hoidon sekä väestön vanhenemiseen liittyvien ongelmien painottaminen lääkärien peruskoulutuksessa.

Lääkärikoulutusohjelman valinnaisopintojärjestelmä

Turun lääketieteellisen tiedekunnan lääkärikoulutusohjelman valinnaisopintojärjestelmä on Suomen laajin. Tiedekunta pyrkii niiden avulla varmistamaan lääkärikoulutuksen monimuotoisuutta ja tehostamaan tutkimuksen integroitumista perusopetukseen. Valinnaisopintojärjestelmä on joustava mahdollisuus luoda uusia innovatiivisia opinto-ohjelmia ja kehittää tiedekuntien välistä koulutusyhteistyötä. Valinnaisopinnot sallivat opiskelijoille myös mahdollisuuden sisällyttää perustutkintoonsa yliopiston muiden tiedekuntien opintoja.

Turun lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalinjat

Turun lääketieteellinen tiedekunta aloitti ensimmäisenä Suomessa lääkäriopiskelijoiden tieteellisen koulutuksen tutkijalinjan muodossa. Tällä hetkellä opiskelijoilla on valittavana joko biolääketieteellinen tai kliininen tutkijalinja, joihin voi integroitua heti opintojen alusta. Tutkijalinjojen tarkoituksena on opettaa tutkimuksesta kiinnostuneille lääketieteen opiskelijoille mm. biolääketieteellisiä ja kliinisiä tutkimusmenetelmiä, biostatistiikkaa, tutkimusetiikkaa sekä puheviestintää ja esiintymistaitoja. Tutkijalinja helpottaa opiskelijoiden integroitumista osaksi tutkijayhteisöä ja toimii joustavana väylänä tiedekunnassa toimiviin tohtoriohjelmiin.

Opiskelijoiden tukena opettajamentorit, opiskelijatuutorit ja opintoneuvoja

Lääkäri toimii nykypäivänä oman osaamisalueensa asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä. Tiedekuntamme uusi koulutusstrategia tunnistaa tarpeen kehittää ja tukea opiskelijoiden kasvamista lääkäriksi. Tärkeänä keinona tässä toiminnassa on mentorointijärjestelmä (ent. opettajatuutorointi), joka aloitettiin v. 2003.
 
Kaikille uusille opiskelijoille on nimetty oma henkilökohtainen mentori, joka tapaa opiskelijan säännöllisin väliajoin joka lukuvuosi. Tapaamisissa käsitellään opintoihin ja lääkäriksi kasvamiseen liittyviä asioita. Niissä hyödynnetään myös opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvia varhaisen potilaskontaktin (juonneopetus) palautteita.
 
Opiskelijat ohjataan suunnittelemaan opintojaan (HOPS), portfoliotyöskentelyyn ja tekemään itsearviointia omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Näiden perusteella mentori käy säännöllisiä keskusteluja opiskelijan kanssa ja antaa henkilökohtaista palautetta edistymisestä. Tämä mentoroinnin malli lääketieteen alueella on uraauurtava Suomessa.
 
Mentorien lisäksi lääketieteellisessä tiedekunnassa on lääkäriopiskelijoiden tukena opiskelijatuutoreita ja opintoneuvoja. Opintoneuvoja auttaa muun muassa opiskelijoita suunnittelemaan opintoja niissä tapauksissa, joissa opiskelija ei voi edetä normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Hajautettu opetus

Koulutusuudistuksen yhtenä päämääränä on ollut lisätä avoterveydenhuollon ja hoitoketjujen ymmärtämisen merkitystä lääkärikoulutuksessa. Yliopistosairaalat ovat pitkälle erikoistuneita, huippuosaamista vaativia sairaalayksiköitä. Niissä ei enää hoideta tavallisia sairauksia, minkä vuoksi ne eivät yksin ole riittäviä opetusyksiköitä lääkärin peruskoulutuksessa. Tähän liittyen opetusta on hajautettu huomattavassa määrin yliopistosairaalan ulkopuolelle, mm uusiin opetusterveyskeskuksiin (Turku, Pori) sekä aluesairaaloihin (Salo, Loimaa, Uusikaupunki). Nämä uudet opetusterveyskeskusyksiköt ovat maassamme ensimmäiset, joissa lääkärien moniammatillinen peruskoulutus on erikseen huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Ennestään terveyskeskusopetukseen osallistuneet lukuiset pienemmät maaseudun terveyskeskukset tarjoavat edelleen mahdollisuuden sijoittaa pieniä opiskelijaryhmiä niihin harjoittelujaksoja varten.

Koulutuksen kehittämisyksikkö

Opetus- ja oppimiskulttuurin edistämiseksi tiedekunnassa on nähty tärkeäksi tehostaa opetustyön tavoitteellisuutta ja opettajien pedagogista koulutusta sekä sitouttaa opiskelijat koulutusohjelman tavoitteisiin ja elinikäiseen oppimiseen. Tätä tarkoitusta varten tiedekuntaan on perustettu Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö, joka koordinoi tiiviissä yhteistyössä opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa opetuksen jatkuvaa kehittämistä ja evaluaatiota, toimii tiedekunnan koulutuksen laadunvarmistusyksikkönä, järjestää opettajien pedagogista koulutusta ja tekee koulutustutkimusta.
​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: