in English
 
 
Valinta tohtorikoulutukseen

Hakuohjeet päättyneeseen hakuaikaan liittyen ovat nähtävänä alhaalla.
HUOM: Hakijan tulee huomioida ja noudattaa kussakin haussa voimassa olevia hakukriteerejä ja ohjeita.

Haku määräaikaisiin tohtorikoulutettavan tehtäviin sekä haku tohtorikoulutukseen Lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.-20.9.2017 on päättynyt

Haettavana oli:
a) tohtorikoulutettavan määräaikaisia työsuhteisia tehtäviä
b) oikeus suorittaa tohtorintutkinto Lääketieteellisessä tiedekunnassa
c) samanaikaisesti molemmat yllä mainitut (a ja b)

Tohtoriohjelmat ja niiden erilliset hakuilmoitukset:

Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma - FINDOS Turku
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

a) Tohtorikoulutettavan määräaikaisen työsuhteisen tehtävän (rahoitettu tutkijankoulutuspaikka) haku

1. Tohtorikoulutettavan määräaikaiset työsuhteiset tehtävät

Haettavana on määräaikaisia tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmissa. Tehtävät alkavat aikaisintaan 1.1.2018 ja kestävät enintään neljä vuotta (48 kk). Tehtävissä on neljän kuukauden koeaika.

2. Tehtävänkuvaus

Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväisen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettavan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Pääsääntöisesti opetustehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % vuosityöajasta (enintään 80 h/vuosi). Opetustehtävät liittyvät mahdollisuuksien mukaan henkilön omaan tutkimusalaan.

Tohtorintutkinto tulee suorittaa Lääketieteellisessä tiedekunnassa, poikkeuksena Lääketutkimuksen tohtoriohjelma ja Turun kliininen tohtoriohjelma, joissa on mukana myös muiden tiedekuntien tohtorikoulutettavia.

3. Palkka

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tason 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

4. Hakuaika ja hakumenettely

Hakuaika on 1.9.2017 – 20.9.2017.

Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella ja siihen liitetyillä pdf-liitetiedostoilla, joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali. Linkki hakulomakkeisiin sekä liitetiedostojen ohjeet julkaistaan tiedekunnan kunkin tohtoriohjelman www-sivulla.

5. Hakukelpoisuus

Tohtorikoulutettavan tehtävää voivat hakea:

a) Henkilöt, joilla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa ja jotka eivät ole aiemmin toimineet tohtorikoulutettavan työsuhteisessa tehtävässä tai ovat toimineet tohtorikoulutettavan työsuhteisessa tehtävässä alle neljän vuoden ajan.

b) Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa, mutta jotka sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (yliopistolaki 558/2009, 37§). Koska tohtorintutkinnon opiskeluoikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän vastaanottamiselle, henkilön tulee hakea tässä haussa myös tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta.

Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto suomalaisesta yliopistosta.

Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

b) Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden (Lääketieteellinen tiedekunta) haku

1. Kuka voi hakea

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut
1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Kelpoisuusehtoja tutkinnoittain tarkentavat edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseen löytyvät tiedekunnan sähköisestä opetussuunnitelmasta 2016-2018: Tieteelliset jatkotutkinnot.

2. Ennen hakemuksen laatimista

a) OHJAUS: Tohtorikoulutukseen hakevan on aluksi neuvoteltava ohjaajansa kanssa väitöskirjatyönohjauksesta, tohtorintutkinnon oppialasta, tohtoriohjelmavalinnasta, jatko-opintojen sisällöstä, seurantaryhmän kokoonpanosta ja muista projektiin liittyvistä yksityiskohdista. Hakemus liitteineen sisältää opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman tiivistelmän, tutkimussuunnitelman, aikataulusuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja ohjaussuunnitelman. Lisäksi tohtoriohjelmilla voi olla ohjelmakohtaisia kysymyksiä ja liitemateriaaleja hakemuksessa. Hakemuksen liitteeksi tuleva ohjaussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa ja se liitetään allekirjoituksineen hakemukseen. Ohjaajat antavat suostumuksensa ohjaukseen ja hakemuksen lähettämiseen allekirjoittamalla ohjaussuunnitelman.

b) OPPIALAN VASTUUHENKILÖN PUOLTO: Asianomaisen tohtorinkoulutusoppialan vastuuhenkilön kanssa tulee sopia väitöskirjatutkimuksen tekemisestä oppialan puitteissa. Kyseisen vastuuhenkilön suostumus vahvistetaan hänen allekirjoituksellaan yllä mainitussa ohjaussuunnitelmassa.

c) KIELITAITO: Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa.

d) POHJAKOULUTUS: Hakijan tulee todentaa pohjakoulutuksensa, joka on hakukelpoisuuden edellytyksenä (ehdollinen)

        I.            Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa Turun yliopistossa tai hakijalla on erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksen suoritusoikeus Turun yliopistossa, tutkintotodistusta ei tarvitse liittää sähköiseen hakulomakkeeseen.

      II.            Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa muussa korkeakoulussa Suomessa kuin Turun yliopistossa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

   III.            Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee lisäksi toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa paperiset virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Siihen saakka opiskeluoikeus on ehdollinen.

3. Hakemus

Hakemus sisältää sähköisen lomakkeen ja pdf-liitetiedostoja, joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali. Linkki hakulomakkeeseen sekä liitetiedostojen ohjeet julkaistaan tiedekunnan kunkin tohtoriohjelman www-sivulla.

Hakuaika alkaa 1.9.2017 klo 00:00 ja päättyy 20.9.2017 klo 23:59:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Mahdollisissa hakemiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä koulutuspäällikköön p. +358-50-5634 662.

4. Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Kaikille yhteiset valintaperusteet löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta. Tohtoriohjelmakohtaiset valintaperusteet löytyvät tohtoriohjelman hakuilmoituksesta. Lisäksi tohtoriohjelmat arvioivat suunnitellun tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan. Hakijat voidaan kutsua haastatteluun. Määräaikaiseen tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään (palkallinen) voidaan valita korkeintaan hakemuksessa anotun ajanjakson pituisena.

5. Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani päättää hakijan valitsemisesta rahoitetulle tutkijankoulutuspaikalle tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Tehtävää hakeneille henkilöille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 30.11.2017. Tehtävään valittujen henkilöiden nimet ilmoitetaan tohtoriohjelman www-sivulla. Laitoksen johtaja ottaa tohtorikoulutettavan määräaikaiseen työsuhteiseen tehtävään.

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani päättää tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle 1.1.2018 lukien tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä viimeistään 30.11.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse/kirjeitse.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2017 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.-31.12., kevätlukukausi 1.1.-31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

6. Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Lääketieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee osoittaa Turun yliopiston Lääketieteelliselle tiedekunnalle ja toimittaa osoitteella Outi Irjala, Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto tai outi.irjala(at)utu.fi.

7. Ilmoittautuminen Turun yliopistoon

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

8. Lisätietoja

Lääketieteellinen tiedekunta: med-doctoral(a)utu.fi

Hakuun osallistuvat tohtoriohjelmat, tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen:

Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma - FINDOS Turku
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Ohjeita ja materiaalia hakijoille

Asiasana:
Tagit:
 

 Linkkejä