in English
 
 
Valinta tohtorikoulutukseen

Hakuohjeet päättyneeseen hakuaikaan liittyen ovat nähtävänä alhaalla.

HUOM: Hakijan tulee huomioida ja noudattaa kussakin haussa voimassa olevia hakukriteerejä ja ohjeita.

Tiedekunnan piirissä toimivat tohtoriohjelmat ja niiden ohjelmakohtaiset hakuilmoitukset ja ohjeet: 

Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma - FINDOS Turku
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden hakua koskevat Lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet

1. Kuka voi hakea

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut
1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Kelpoisuusehtoja tutkinnoittain tarkentavat edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseen löytyvät tiedekunnan sähköisestä opetussuunnitelmasta 2016-2018: Tieteelliset jatkotutkinnot.

2. Ennen hakemuksen laatimista

a) OHJAUS: Tohtorikoulutukseen hakevan on aluksi neuvoteltava ohjaajansa kanssa väitöskirjatyönohjauksesta, tohtorintutkinnon oppialasta, tohtoriohjelmavalinnasta, jatko-opintojen sisällöstä, seurantaryhmän kokoonpanosta ja muista projektiin liittyvistä yksityiskohdista (Tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-opas, luku 4.3)

  • Huom: Vähintään yhden ohjaajista suositellaan olevan Turun yliopiston henkilökuntaa tai Turun yliopiston dosentti, koska ohjaus edellyttää pääsyä Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin.
  • Hakemus liitteineen sisältää jatko-opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman tiivistelmän, tutkimussuunnitelman, aikataulusuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja ohjaussuunnitelman. Lisäksi tohtoriohjelmilla voi olla ohjelmakohtaisia kysymyksiä ja liitemateriaaleja hakemuksessa.

  • Hakemuksen liitteeksi tuleva ohjaussuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa ja se liitetään allekirjoituksineen hakemukseen. Ohjaajat antavat suostumuksensa ohjaukseen ja hakemuksen lähettämiseen allekirjoittamalla ohjaussuunnitelman.

 b) OPPIALAN VASTUUHENKILÖN PUOLTO: Asianomaisen tohtorinkoulutusoppialan vastuuhenkilön kanssa tulee sopia väitöskirjatutkimuksen tekemisestä oppialan puitteissa. Kyseisen vastuuhenkilön suostumus vahvistetaan hänen allekirjoituksellaan yllä mainitussa ohjaussuunnitelmassa.

c) KIELITAITO: Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvälisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa.

d) POHJAKOULUTUS: Hakijan tulee todentaa pohjakoulutuksensa, joka on hakukelpoisuuden edellytyksenä (ehdollinen)

I. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa Turun yliopistossa, tai hakijalla on erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen suoritusoikeus Turun yliopistossa, tutkintotodistusta ei tarvitse liittää sähköiseen hakulomakkeeseen.

II. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa muussa korkeakoulussa Suomessa kuin Turun yliopistossa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot valintaperusteisiin liittyvistä tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista.

III. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot valintaperusteisiin liittyvistä tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee lisäksi toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa paperiset alkuperäiset todistukset ja niiden käännökset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot näistä Turun yliopistolle 15.6.2018 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei toimita ohjeiden mukaisia paperisia todistuksia mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.
Englanninkieliset ohjeet paperisten tutkintotodistusten toimittamisesta >>

3. Hakemus

Hakemus sisältää sähköisen lomakkeen ja pdf-liitetiedostoja, joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali. Linkki hakulomakkeeseen sekä liitetiedostojen ohjeet julkaistaan tiedekunnan kunkin tohtoriohjelman www-sivulla.

Hakuaika alkaa 1.3.2018 klo 00:00 ja päättyy 20.3.2018 klo 23:59:59.  Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Mahdollisissa hakemiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä koulutuspäällikköön p. +358-50-5634 662.

4. Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Kaikille yhteiset valintaperusteet löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta. Tohtoriohjelmakohtaiset valintaperusteet löytyvät tohtoriohjelman hakuilmoituksesta. Lisäksi tohtoriohjelmat arvioivat suunnitellun tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan. Hakijat voidaan kutsua haastatteluun.

5. Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto

Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani päättää opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle 1.8.2018 lukien tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä viimeistään toukokuun 2018 loppuun mennessä. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse/kirjeitse.

Huom: Lääketieteellisessä tiedekunnassa on keväällä 2018 käynnissä opetussuunnitelmien sekä tohtorikoulutusta koskevien ohjeiden ja määräysten päivittäminen, jonka johdosta mm. jatko-opintoja koskevat määräykset voivat muuttua 1.8.2018 lukien. Lisäksi filosofian tohtorintutkintoon ja terveystieteiden tohtorintutkintoon sisältyvien jatko-opintojen laajuus voi laskea nykyisestä 60 opintopisteestä 40 opintopisteeseen. Hyväksytty hakija suorittaa tohtorintutkintoansa 1.8.2018 voimaan astuvia määräyksiä noudattaen ja mahdollinen jatko-opintosuunnitelman päivittäminen määräysten mukaiseksi ohjeistetaan erikseen.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 15.6.2018 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.-31.12., kevätlukukausi 1.1.-31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

6. Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Lääketieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee osoittaa Turun yliopiston Lääketieteelliselle tiedekunnalle ja toimittaa osoitteella Outi Irjala, Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto tai outi.irjala(at)utu.fi.

7. Ilmoittautuminen Turun yliopistoon

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

8. Lisätietoja

Lääketieteellinen tiedekunta: med-doctoral(a)utu.fi

Hakuun osallistuvat tohtoriohjelmat, tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen:

Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma - FINDOS Turku
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Ohjeita ja materiaalia hakijoille

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkkejä