in English
 
 
Palautejärjestelmä

Lääketieteellinen tiedekunta kerää sähköisesti palautetta tiedekunnan opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Syksystä 2014 lähtien palautetta on kerätty ja koostettu lähtien systemaattista joka toinen vuosi. Sykli liittyy kaksivuotisiin opetussuunnitelmiin: ensimmäisenä vuonna kerätään systemaattinen palaute, ja toisena vuonna keskitytään kehittämään opetussuunnitelmia palautteen perusteella. Vertailun helpottamiseksi kysely toteutetaan yhtenäisellä palautelomakkeella kaikissa tiedekunnan koulutusohjelmissa.

Opintojakson palautekysymykset koostuvat Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön kysymyksistä. Syksystä 2014 alkaen kliinisen vaiheen kysymyksiin on sisältynyt myös kolme ammatillisuutta käsittelevää kysymystä.

Kukin opiskelukurssi valitsee keskuudestaan kurssikriitikon. Kriitikko laatii palautteista koosteen, joka välitetään opintojaksolle tai oppiaineelle. Opettajakunta antaa vastapalautteen, jossa kerrotaan myös mahdollisista kehitystoimenpiteistä. Myös aiheet, jotka nousevat avoimista kysymyksistä, koostetaan. Palautteiden koosteet ja vastapalautteet ovat kaikkien tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden nähtävissä.

Tiedekunnassa on korostettu vuorovaikutuksellista opiskelukulttuuria: palautetta annetaan ja saadaan päivittäin. Avoimen palautekanavan avaamista Moodleen on suositeltu. Lisäksi opetuksesta saatu palaute on suositeltu otettavan esille kehityskeskusteluissa.
 
Blogikirjoitus "Ei kai palautetta turhaan kerättäisi" 11/2015
 

Miksi opiskelijapalautetta?

Opiskelijoilla on oikeus saada laadukasta opetusta. Päämääräsuuntautunut opiskelu ja opetus edellyttävät tavoitteiden asettamista toiminnalle ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Palautejärjestelmän avulla voidaan tarkkailla, tehdäänkö opetuksessa oikeita asioita ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
 
Koulutusta kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, joten opiskelijapalautteen avulla saadaan opiskelijoiden näkemykset opetuksesta esille. Näin saadaan rakennettua arvokasta vuoropuhelua opiskelijoiden ja opettajien kesken. Opiskelijapalautteista laaditaan koosteet ja joiden pohjalta opettajat tuovat esille koosteiden perusteella mahdollisesti tehtävät kehitystoimenpiteet. Näin myös opiskelijat saavat palautetta antamastaan palautteesta, ja samalla opettajat voivat tuoda oman näkemyksensä opetuksen toteutuksesta esille.
 
Opiskelijoille korostetaan opintojen alusta alkaen lääkärikunnassa vallitsevan kollegiaalisuuden tärkeyttä. Opiskelijapalautteen antaminen edistää omalta osaltaan kollegiaalisuutta ja yhteisvastuullisuutta, kun tiedekunnan opetusta kehitetään yhdessä, myös tulevia kursseja ajatellen. Opetuksesta annettava palaute kuuluu opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

 

 

Asiasana:
Tagit: