in English
 
 
Mentorointi ja opiskelijan asiantuntijaksi kasvaminen

Lääketieteellisessä tiedekunnassa käynnistettiin opettajatuutorointi vuoden 2003 syksynä lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelijoille. Toiminnan nimi muutettiin toukokuussa 2016 mentoroinniksi, jotta se kuvastaisi paremmin nykypäivän sisältöä. Mentorointi on yhdistetty Lääkäriksi/hammaslääkäriksi kasvamisen -opintopolkuun ja on osa keskeisiä opintoja. Mentoriryhmät koostuvat mentorista ja noin kymmenestä opiskelijasta. Pienryhmätapaamisia on keskimäärin kerran lukuvuodessa. Vuodesta 2011 alkaen myös biolääketieteen opiskelijat ovat olleet mukana mentoriohjelmassa ja heille räätälöidyllä Asiantuntijaksi kasvamisen- opintokokonaisuuden kautta.

Mentoroinnin painopisteet on asetettu opintojen kannalta "kriittisiin" taitekohtiin: opintojen alkuun, kliinisiin opintoihin siirtymiseen sekä valmistumisvaiheeseen. Mentoroinnin avulla pureudutaan tärkeisiin ammatillisiin aiheisiin, kuten vaitiolovelvollisuuteen, kollegiaalisuuteen, potilaan kohtaamiseen, tutkimuseettisyyteen sekä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.
 
Pienryhmätapaamisten lisäksi mentori tapaa henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijansa keväisin kehityskeskustelun merkeissä.  Tällöin mietitään ammatillista kehittymistä, opintojen sujumista ja muita opiskelijaa koskettavia aiheita. Opiskelijan kasvun ja kehityksen portfolio sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops) käydään läpi. Erityisesti näissä keskusteluissa mahdollistuu opettajatuutorin palautteenanto opiskelijalle. 
 
Mentoreita on nykyisin yhteensä reippaasti yli sata!
Joukko koostuu pääosin kliinisistä opettajista, joukossa on myös opetushoitajia, professoreita, assistentteja sekä tiedekunnan ulkopuolella työskenteleviä lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Mukana on myös tiedekunnan vakinaisesta palveluksesta eläkkeelle jääneitä emerituksia ja emeritoja.

aloittavat opettajatuutorit_2014.JPG
Kuva: Mentoreitamme
 
Koulutamme mentorimme. Ennen ryhmätapaamista järjestetään kyseisen vuosikurssin mentorien kesken kokoontuminen, jossa annetaan eväitä ryhmätapaamiseen. Ennakkotapaamiset ovat tärkeitä mentoreille myös vertaistuen saamisen kannalta! Kaikille mentoreille tarjotaan kaksi kertaa vuodessa yhteistä koulutusta vaihtelevista teemoista.
Asiasana:
Tagit: