in English
 
 
iCARE-tutkimus

​iCare on kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa tutkitaan raskaudenaikaisten ja varhaislapsuuden riskitekijöiden, kuten sikiön kasvun, raskauden keston, raskauskomplikaatioiden, vanhempien iän ja maahanmuuton yhteyttä autismikirjon häiriöiden ilmaantuvuuteen.

Hanke kokoaa yhteen ja hyödyntää ainutlaatuisessa mittakaavassa kansallisista terveysrekistereistä koottua aineistoa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Australiasta ja Israelista. Suurten rekisteriaineistojen yhdistämisellä ja tutkimusmenetelmien standardisoinnilla ylitetään autismitutkimuksen perinteiset haasteet, joita ovat pieneksi jäävä otoskoko sekä tutkimusten heikko keskinäinen vertailtavuus.

Suuri otoskoko mahdollistaa tilastollisesti tarkat analyysit raskauden aikaisista ja syntymään liittyvistä autismin riskitekijöistä. Eri maiden aineistojen alueellisia samankaltaisuuksien ja erojen tarkastelu tarjoaa puitteet ympäristön ja geneettisten riskitekijöiden jäsentämiselle populaatioista eri puolilla maailmaa. Epidemiologisilla menetelmillä voidaan selvittää autismin alueellisia vaikutuksia, mikä puolestaan auttaa tutkijoita, terveysviranomaisia, hallituksia ja yhteiskuntia ymmärtämään autismin maailmanlaajuisia vaikutuksia terveyteen ja talouteen.

iCaren kolme päätavoitetta ovat

  • kuuden mittavan tietokannan sovittaminen yhdeksi toimivaksi monirekisteritietokannaksi
  • autismikirjon häiriöiden potentiaalisten raskaudenaikaisten ja -jälkeisten riskitekijöiden kehittymisen tutkiminen
  • tietokannan kehittäminen siten, että se voi tarjota perustan autismin riskitutkimukselle myös tulevaisuudessa.

iCARE-tutkimushanketta on rahoittanut yhdysvaltalainen autismin tutkimusta edistävä Autism Speaks -etujärjestö. Projekti jatkuu vuoden 2013 alusta NIH:n rahoittamana MINERvA-hankkeena.

Asiasana:
Tagit: