in English
 
 
Lapset-tutkimus
​Lapset-tutkimuskokonaisuus koostuu time-trend-tutkimuksesta ja syntymäkohorttitutkimuksesta. Tutkimustiedon luotettavuuden takaamiseksi lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia lähestytään toistuvin, vertailukelpoisin mittauksin. Samasta syystä käytämme usean rekisterin ja informantin otosasetelmia.

Time-trend-tutkimus

Neljän osaprojektin kokonaisuus, joissa tarkastelun kohteena ovat muutokset lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, mielenterveyden ongelmissa, hoitoon hakeutumisessa ja terveyspalveluiden käytössä. Poikkileikkaustutkimus yhdistetään monipuoliseen rekisteriaineistoon. 

Osaprojektit

  • Lapset-koululaistutkimus kokoaa tietoa kahdeksanvuotiaiden lasten oireilusta ja mielenterveyspalveluiden käytöstä. Kyselytutkimuksella kerätään lasten lisäksi tietoa heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan. Vuosien 1989, 1999, 2005 ja 2013 kyselyiden vastausprosentti on ollut korkea, 84-94 prosenttia.
  • Nuorisotutkimus on toteutettu vuosina 1998, 2008 ja 2014. Identtisiin kyselytutkimuksiin on osallistunut kaikkiaan yli 7000  nuorta, jotka olivat iältään 13-15-vuotiaita. Vuonna 2018 toteutetaan neljäs vastaava tutkimus. 
  • Vuosina 1999 ja 2009 toteutetussa nuorten miesten kutsuntatutkimuksessa kartoitetaan 18–19-vuotiaiden miesten psyykkistä vointia sekä päihteiden ja terveyspalveluiden käyttöä. Vuoden 1999 tutkimus käsitti 3000 ja vuoden 2009 tutkimus 5000 miehen aineiston. 
  • Lasten ja nuorten päihdekäyttötutkimus käynnistyi vuonna 1996. Se perustuu Kansaneläkelaitoksen lääkeostorekisteristä poimittuihin tietoihin. Kelan korvausjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki maassa pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset, ja rekisteri kattaa 98 prosenttia maan apteekeissa myydyistä reseptilääkkeistä.

Syntymäkohorttitutkimus The Finnish 1981 Birth Cohort Study (FNBCS-1981)

 
Maailman laajin prospektiivinen eli etenevä lastenpsykiatrinen tutkimuskokonaisuus.  Seurantatutkimuksessa selvitetään väestöpohjaisen lapsikohortin varhaisen kehityksen ja lapsuuden psyykkisen oireilun yhteyttä selviytymiseen aikuisiässä. Tutkimus käynnistyi vuonna 1989.
 
Tutkimuksessa yhdistetään useasta eri viranomaisrekisteristä koottuja tietoja tutkittavien sekä heidän äitiensä sairauskertomuksista saatuihin tietoihin mukaan lukien äitiys- ja lastenneuvolatiedot ja kouluterveydenhuollon tiedot. Lisäksi tutkittavista on kerätty haastatteluaineistoa.
 
Työryhmä: Professori Andre Sourander, Venla Lehti, Terja Ristkari, Jukka Huttunen, Solja Niemelä, David Gyllenberg, Petteri Multimäki, Henrik Elonheimo, Anna-Marja Ilola, Terhi Luntamo,  Susanna Hinkka-Yli-Salomäki, Lauri Sillanmäki,  Lotta Lempinen, Jarna Lindroos
Asiasana:
Tagit: