in English
 
 
SataKunta-hanke

Untitled2.pngTausta

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine on aloittanut SATAKUNTA-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön tilaa uusimmilla, tutkimukseen perustuvilla menetelmillä. Tavoitteena on kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäminen, rakennusten terveellisyys ja turvallisuus oikea-aikaisten korjausinterventioiden avulla. Tavoitteeme on, että terveissä ja turvallisissa tiloissa asuu, työskentelee, on päivähoidossa ja käy koulua oireeton ja terve ihminen, joka ei koe rakennuksen aiheuttavan hänelle uhkaa, oireita tai sairautta. Tavoitetta kohti pyritään suuren ympäristölääketieteellisen interventio-ohjelman avulla. Interventio perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja olemassa oleviin viranomaisohjeisiin, uusiin terveellisiksi ja turvallisiksi tiedettyihin rakenneratkaisuihin ja toimintamalleihin.

SATAKUNTA-hanke aloitetaan Satakunnasta, mutta kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia kutsutaan mukaan. Sata ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntaa/kaupunkia otetaan mukaan tutkimusryhmään ja muut noin 200 kuntaa toimivat vertailuaineistona. Osallistuminen on kunnille vapaaehtoista, mutta kunnilta toivotaan pitkäaikaista sitoutumista ohjelmaan. Intervention sisältö ja laajuus sovitaan kunkin kunnan omien lähtökohtien ja tarpeiden mukaan.

Hanketta on jo pilotoitu useiden vuosien ajan kymmenissä kunnissa. Tutkimus päättyy, kun parhaista toimintamalleista on riittävä näyttö toiminnan laajentamiseksi kaikkiin kuntiin. Jo nyt käytettävissä olevien tutkimustulosten mukaan alueelliset erot ovat suuria ja sosioekonomiset terveyserot näyttävät edelleen kasvavan.

SOTE-uudistuksen toteuttamisen ja toimeenpanon lykkääntyminen aiheuttaa erityisiä lisähaasteita sekä työterveyshuollon että perusterveydenhuollon toiminnalle kunnissa.

SATAKUNTA-hanke on Interventio, johon liittyy useita osia:

  • Rakennustekninen osa, rakennusmateriaalien valintaan, oikea-aikaiseen korjaamiseen ja oikeaan käyttöön liittyvä osio.
  • Mikrobiologinen ja toksikologinen osa. Ympäristömikrobiologinen asiantuntemus Turun yliopistossa keskittyy aerobiologian yksikköön ja biodiversiteettitutkimuksen alueeseen. Toksikologinen tutkimus jakautuu sekä biokemian että biologian laitoksen sekä osittain biologian laitoksen toimialueelle.
  • Lääketieteellinen ja immunologinen tutkimus toteutetaan työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen koordinoimana yhteistyössä useiden muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja sairaaloiden kanssa.
  • Osallistuvien kuntien ja kaupunkien alueellaan toteuttamia korjausinterventioita seurataan monilla eri mittareilla, sekä käyttäjien terveyden, myös terveystalouden mittareiden avulla. Interventioiden hyödyistä ja mahdollisista haitoista tehdään kustannus-vaikuttavuusanalyysi.
  • SATAKUNTA-hankkeen tutkimuksellisen osan lisäksi hankkeeseen liittyy koulutustapahtumia ja kursseja sekä tiedotusta ja julkaisutoimintaa.

 

Yhteystiedot
työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori
Tuula Putus
Joukahaisenkatu 3-5 B VI krs
20520 TURKU
puh.
0400-671517
tuula.putus[at]utu.fi
 
Vastuuhenkilö Biokemian laitoksella
FT Janne Atosuo
janne.atosuo[at]utu.fi

 

Asiasana: sisäilma;
Tagit: