in English
 
 
Hankkeen taustaa
Voimaperheet-hankkeen valmistelu käynnistyi turkulaisten lastenpsykiatrien, psykologien ja hoitotieteilijöiden sekä lasten käytöshäiriöiden etähoidon kehittämisessä kokeneen kanadalaisen Strongest Families -tutkimusryhmän yhteistyönä.
Vanhempainohjausohjelma perustuu Kanadassa professori Patrick Väärin kirjoitettu sanaMcGrathin johdolla pitkään kehitettyyn ja tutkittuun, etähoitona tarjottavaan Väärin kirjoitettu sanaStrongest Väärin kirjoitettu sanaFamilies -interventioon. Turun yliopistossa se on modifioitu suomalaiseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.
Pilottitutkimus tehtiin vuosina 2010–2011, ja perhevalmennus aloitettiin lokakuussa 2011 osana satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT), joka jatkui vuoteen 2014. Tutkimukseen osallistui 464 varsinaissuomalaista perhettä, joiden nelivuotiailla oli vanhempien mukaan arkea kuormittavia käyttäytymisen ongelmia. Perheet seulottiin tutkimukseen neuvolan nelivuotistarkastuksen yhteydessä kerätyillä lomakevastauksilla.
Tutkimuksessa lasten käytösongelmien etähoito osoittautui tehokkaaksi. Hoitoryhmässä lasten käytösongelmat vähenivät ja vanhemmuuden taidot paranivat merkittävästi verrattuna vanhemmuustaitoja tukevan tietopaketin sekä yhden valmennuspuhelun saaneeseen verrokkiryhmään. Vuoden seurannassa yli 80 prosenttia hoitoryhmän perheiden lapsista ei olisi enää valikoitunut hoito-ohjelmaan.  Verrokkiryhmässä vastaava luku oli 66 prosenttia.  Ohjelma vähensi lisäksi lasten ahdistuneisuutta, mielialaoireita ja uniongelmia sekä paransi lasten empatiakykyä verrattuna vertailuryhmään. Hoitoryhmän perheet käyttivät lähes puolet vähemmän terveyspalveluita kuin verrokit. Yli 90 prosenttia hoitoryhmän vanhemmista olisi valmis käymään ohjelman tarvittaessa uudelleen tai suosittelemaan sitä muille lapsiperheille. Ryhmien erot säilyivät kahden vuoden kuluttua hoidosta. Tutkimus myös tavoitti suurimpaan riskiryhmään kuuluvat perheet, jotka usein eivät saa tarvitsemiaan palveluja.    

Parhaillaan Voimaperheet-työryhmä kehittää käytösongelmien varhaistunnistusta ja tutkii Voimaperheet-toimintamallin käyttöönottoa eri puolilla Suomea. Lisäksi käynnissä on Voimaperheet-hoito-ohjelman seurantatutkimus, jossa tarkastellaan perheiden tilannetta neljä vuotta ohjelmaan osallistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistossa interventiosta tehdään kustannusvaikuttavuusanalyysi ja mallintamistutkimus. Tutkimukset toteutetaan osana APEX-konsortiotutkimushanketta, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

Vuoden 2019 alusta alkaen Voimaperheet-tutkimusta toteutetaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa INVEST-lippulaivahanketta, joka etsii tapoja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia psykologian, sosiologian ja lastenpsykiatrian tieteenalojen yhteistyönä. Tutkimme ja etsimme sellaisia uusia interventioita, joilla lasten ja nuorten kehitystä ja hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin voidaan puuttua hyvissä ajoin ja joilla voidaan edistää heidän myönteistä kehitystään.

Asiasana:
Tagit: