in English
 
 
Suomen meriklusteri 2020

Suomen meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa toimii noin 3 000 yritystä. Tutkimukseen saatiin analysoitavaksi tilinpäätöstiedot hieman yli 1 500 yrityksestä, joiden merisektoriin liittyvien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 12,7 miljardia euroa. Aineiston yritysten merisektoriin liittyvien toimintojen henkilöstön kokonaismäärä on noin 48 400 henkilöä. Noin 20 prosenttia meriklusteriyrityksistä on ainakin osittain ulkomaisessa omistuksessa, mutta näiden yritysten osuus meriklusterin kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 2014 jopa lähes 70 prosenttia. Haastatteluissa ulkomaalainen omistus nähtiin ennen muuta mahdollisuutena, ei uhkana.

Suomen meriklusterin yritykset toimivat enimmäkseen kuudessa päämarkkinasegmentissä, jotka ovat rahtiliikenne, risteilyliikenne, autolautta- ja ro-ro-liikenne, öljyn ja kaasun offshore-tuotanto, uusiutuvan energian offshore-tuotanto ja julkinen kysyntä. Näiden segmenttien taloudellista volyymia sekä markkinakohtaisesti merkittävien yritysten lukumäärää tarkasteltiin arvioimalla yritysten meriklusterin arvonlisäyksiä. Koko meriklusterin arvonlisäykseksi tarkastellusta yritysjoukosta arvioitiin 3,8 miljardia euroa. Arvioinnin pohjalta voidaan todeta, että eri markkinat ovat keskenään tyydyttävästi tasapainossa. Taloudelliset syklit tulee ottaa meriklusterin kohdalla erityisesti huomioon, sillä kaikki markkinat eivät kehity samaan tahtiin.

Meriklusteriyritysten innovaatiotoiminta on monipuolista ja kotimaisen klusterin ohella laajat kansainväliset verkostot ovat meriklusterin innovaatiotoiminnalle ensiarvoisen tärkeitä. Useimmat yritykset säilyttävät kuitenkin pääkonttorin ja siihen liittyviä keskeisiä toimintoja Suomessa. Jotta meriklusterin korkean lisäarvon toiminnoista kuten innovaatioiden kehittämisestä säilyisi merkittävä osa Suomessa tulevaisuudessakin, olisi näitä toimintoja tukevissa toimenpiteissä omaksuttava kokonaisvaltainen näkemys meriklusterin luonteesta.

Lyhyen aikavälin tulevaisuusnäkymät vaihtelevat meriklusterissa sekä eri pääryhmien että yksittäisten yritysten osalta. Tällä hetkellä Suomen meriklusteria piristää meriteollisuus, jossa työpaikkoja suomalaisille verkostoyrityksille luovat risteilyalus- ja matkustaja-autolauttamarkkinat. Heikommassa tilanteessa ovat offshore-, rahtialus- ja tankkerimarkkinat, mikä vaikuttaa alan suuriin suomalaisiin teknologiatoimittajiin. Kiristyvien ympäristösäädösten myötä vihreät eli vähäpäästöiset alukset ovat nyt asiakkaiden ostoslistan kärjessä, mikä lisää kysyntää suomalaiselle teknologia- ja digiosaamiselle ja ­osaajille.

Keskeisimpinä liiketoiminnan haasteina tutkimuksessa nousivat esille talouden epävakaa tila niin kansallisesti kuin globaalisti. Kannattavuus on monen yrityksen huolenaiheena. Meriklusteriyritykset toimivat erittäin kovassa kansainvälisessä kilpailussa, joten hintakilpailukyky on ratkaisevan tärkeää niille. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen on yksi tulevaisuuden haasteista. Meriklusterin toimijoiden mukaan on huolehdittava siitä, että Suomessa on sellainen toimintaympäristö, joka mahdollistaa uusien ideoiden, teknologioiden ja toimintamallien testaamisen kotimaassa. Alan toimijat esittävät, että Suomen liikennejärjestelmä tarvitsee kokonaisnäkemyksellistä uudistamista. Lisäksi merenkulku on tärkeä nähdä itsenäisenä kasvua tuottavana ja liiketoimintaa harjoittavana elinkeinona, jolla pitäisi olla oma elinkeinopolitiikka.

Pitkän aikavälin tulevaisuutta ohjaavat eri energialähteiden käyttö, kestävän kehityksen mukainen toiminta, globaali kilpailu, raaka-aineiden kuljetusreittien muutos, merten luonnonvarojen käyttö, kansainvälinen sääntely sekä digitalisaatio ja automaatio.

Tutkimusta koordinoi ja osin rahoitti Meriliitto ry yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tutkimustyön ovat tehneet Turun yliopiston Brahea-keskus ja kauppakorkeakoulun yksiköt.​

Lisätietoja: Tapio Karvonen​​

Asiasana:
Tagit:

Lataa selvitys tästä

​​Selvityksen keskeiset tulokset julkistettiin 24.4.2016