in English
 
 
Sjötransportmarknadens konjunkturläge visa tecken på en liten uppgång

​​Saldotalet för transportefterfrågan är fortfarande negativ, dvs. beskriver en fortsatt minskning. Saldotalet förutspås ändå öka under de kommande 12 månaderna så att det övergår till positivt. För exporttransporternas del uppvisar konjunkturläget tecken på uppgång och förväntningarna har efter många års paus blivit positiva. Prognosen för importtransporterna uppvisar en liten nedgång. Konkurrensen på sjötransportmarknaden är fortfarande hård: saldotalet för den förverkligade perioden är exakt detsamma som ifjol. Svaren har nu större spridning och en femtedel av deltagarna anser att konkurrensen på sjötransportmarknaden har hårdnat avsevärt.

Saldotalet för sjötrafikens fraktpriser har sjunkit sedan ifjol. Enligt prognosen förblir fraktpriserna på samma nivå under de kommande 12 månaderna. Bränslepriset började sjunka ifjol och har fortsatt att sjunka. Även saldotalet som pekar på en nedgång i bränslepriserna är det högsta i barometerns historia. Under de kommande 12 månaderna förväntas bränslepriset antingen förbli på samma nivå eller stiga något. Saldotalet för omsättningen bland rederierna steg avsevärt ifjol men har nu gått ner en aning. Branschens allmänna konjunkturläge har påverkat företagen på olika sätt, så att en del rederier påverkats positivt och andra negativt. I medeltal beskriver saldotalet ändå fortfarande en ökad omsättning och är alltså positivt. Saldotalet för utnyttjandegraden av rederiernas kapacitet är nästan oförändrat och inga större förändringar väntas heller. Den allmänna ekonomiska osäkerheten och den dåliga prisutvecklingen var liksom under föregående år de viktigaste hindren för tillväxt. Det tredje hindret var otillräcklig efterfrågan. De största skillnaderna jämfört med förra året gällde priset på finska flaggan och höjning av bunkerpriset; dessa två tillväxthinders betydelse hade minskat avsevärt.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlands trettonde rederibarometer publicerades den 9 december 2015 kl. 9.30. Barometern kartlägger vad rederibranschens högsta ledning anser om utvecklingen inom sjötransporterna och rederibranschen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i oktober 2015. Årets enkät sändes för första gången både till inhemska rederier och till de utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Kriteriet är att rederierna transporterar fraktgods i utrikes trafik.
 
Kontaktuppgifter: Jenny Katila, GSM 046 920 7831, e-post: jenny.katila@utu.fi  
 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.12.2015 9:40 ,  Päivitetty 9.12.2015 18:34