in English
 
 
Teemapalkinnon saajat

2018 Per-Olof Karlsson

Karlsson on toiminut kolmekymmentä vuotta merenkulun koulutuksen piirissä jaksaen aina positiivisella asenteella kehittää merenkulun koulutusta ja sen toimintaympäristöä. Suomen vanhin ammatillinen oppilaitos on kasvanut toiminnaltaan entistä monipuolisemmaksi ja tavoittanut yhä laajemman oppilaskunnan. Karlssonin johdolla Aboa Mare on suunnannut toimintaansa entistä enemmän kansainvälisille vesille ja vienyt suomalaista osaamista merenkulun koulutuksen muodossa maailmalle.

Per-Olof Karlsson valmistui merikapteeniksi 1985 Turusta ja ehti toimia kauppalaivastossa useampia vuosia. Vuonna 1988 hän aloitti opettajana Turussa mutta yhdisti opetustehtävät ja meriuran vuosien ajan. Vuodesta 2002 lähtien hän on johtanut Aboa Marea, joka on ammattikorkeakoulu Novian ja toisen asteen oppilaitos Axxellin merenkulun koulutusta antava yhteenliittymä.


2017 Jussi Mälkiä

​Merenkulkuneuvos, merikapteeni Mälkiä on toiminut yli kolmekymmentä vuotta merenkulun parissa. Mälkiän perustama varustamo sai alkunsa vuonna 1986 Aura-hinaajasta ja vähitellen konserni on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmaksi varustamoksi ja merenkululle tärkeäksi yritysryppääksi. Ympäristön kunnioittaminen on yksi tärkeimmistä Mälkiän ja hänen johtamansa yrityksen arvoista. Yhtenä viimeisimmistä saavutuksista Mälkiän johtama Meriaura Group on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa uuden VG EcoCoaster -laivakonseptin; energiatehokkaan kuivarahtialuksen, joka kuluttaa perinteisiä aluksia huomattavasti vähemmän.


2016 Markku Mylly

Mylly on toiminut yli neljäkymmentä vuotta erilaisissa merenkulun tehtävissä. Hän valmistui merikapteeniksi Rauman merikoulusta vuonna 1980. Suomen kauppalaivastossa hän työskenteli vuoteen 1987, jonka jälkeen hän siirtyi Merenkulkuhallituksen palvelukseen ensin luotsin tehtäviin ja lopulta aina Merenkulkulaitoksen pääjohtajaksi. Merenkulkulaitoksen yhdistyttyä Liikennevirastoksi Mylly siirtyi 2010 Satamaliiton toimitusjohtajaksi. Siellä hän ehti olla vain noin kaksi vuotta, sillä 2012 hänet valittiin nykyiseen virkaansa EMSA:n pääjohtajaksi.

Mylly on toiminut lukuisissa virka- ja luottamustehtävissä, mm. Merentutkimuslaitoksen johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana, Saimaan kanavan hoitokunta jäsenenä ja varapuheenjohtajana, veneilyasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, merenkulun neuvottelukunnan jäsenenä, puolustustaloudellinen suunnittelukunnan logistiikkasektorin jäsenenä, Euroopan meriturvallisuusviraston hallintoneuvoston jäsenenä, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsenenä, liikenneväyläneuvottelukunnan asiantuntijana, hätäkeskuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana ja Meriliiton puheenjohtajana.
 
Mylly on myös toiminut EU:n Twinning-hankkeissa projektinjohtajana Virossa, Kroatiassa ja Bulgariassa.
 

2015 Thomas Franck

Pitkän uran merenkulun parissa tehnyt Thomas Franck on toiminnallaan parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä ja erityisesti kehittänyt yhteistyötä. Oli pitkälti Thomas Franckin ansiota, että vuonna 2008 maamme kolme varustamoyhdistystä – Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening sekä Rahtialusyhdistys – yhdistyivät Suomen Varustamoiksi. Hän toimi tuolloin Suomen Varustamoyhdistyksen ja Rahtialusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistymiseen johtanut työ kesti pitkään, vuosikymmenen verran.

Franck on ennen Boren toimitusjohtajan toimea työskennellyt mm. Rettig-konsernissa, Nesteellä, Borealiksessa ja Fortumissa. Hän jäi päätoimestaan eläkkeelle vuonna 2013. Franck on edelleen aktiivisesti mukana vaikuttamassa merenkulkuasioihin. Hän on Varustamosäätiön ja Merenkulun säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Alandia Bolagenin hallituksessa pienvarustamoiden edustajana.

 

2014 Nils-Erik Eklund

Viking Linen pitkäaikainen toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund on tehnyt pitkän uran maamme merenkulun parissa aina vuodesta 1963, jolloin hän aloitti tiskaajana Ålandsfärjan palveluksessa ja eteni Viking Linen toimitusjohtajaksi, jossa toimi aina vuoteen 2010 asti. Työvuosinaan hän oli myös Merenkulkulaitoksen johtokunnan jäsen.
 

​Eklund on toiminnallaan kehittänyt maamme merenkulkua ja työllistänyt merenkulkijoita. Hän vaikuttaa edelleen suomalaisen merenkulun olosuhteisiin ja tulevaisuuteen mm. toimimalla Viking Linen hallituksen jäsenenä. Eklund työskentelee myös aktiivisesti omassa yrityksessään Ecolocus Ab:ssa, jonka toimialoina ovat energiatehokkuus ja uusiutuva energia.

Eklund on OÜ Viking Line Eestin hallintoneuvoston ja Interferryn hallituksen jäsen.

 

2013 Helena Jaatinen

Vakuutusneuvos Helena Jaatinen on arvostettu vaikuttaja, joka toimi Merimieseläkekassan toimitusjohtajana vuosina 1986–2012 sekä useissa merkittävissä luottamustoimissa niin työeläke- ja merenkulkualalla kuin eri järjestöissä.
 

Helena Jaatinen on pitkään, yli kolmenkymmenen vuoden ajan tehnyt aktiivisesti työtä merenkulun toimintaedellytysten parantamiseksi. Hän on toiminnallaan kehittänyt merkittävästi yhteistyötä ja yhtenäisyyttä työeläkealalla sekä vaikuttanut merimieseläkelainsäädännön kehittymiseen nykyisenkaltaiseksi. Hänen johdollaan on Merimieseläkekassasta muodostunut uudenaikainen, merenkulkijoiden hyvinvointia ja työurien pidentämistä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Hän oli itse aktiivisesti työelämässä 67-vuotiaaksi asti, ennen kuin siirtyi vanhuuseläkkeelle.

 

2012 Merimiespalvelutoimisto (MEPA)

MEPA on pitkään, liki neljänkymmenen vuoden ajan tehnyt aktiivisesti työtä merimiesten hyvinvoinnin edistämiseksi. MEPAlla on myös merkittävä rooli maamme merenkulun eri osapuolten yhteistyön kehittäjänä. Raati haluaa tunnustuksellaan lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että MEPAn tärkeä toiminta jatkuisi ja sen rahoitus olisi turvattu.

Vuonna 1973 perustetun Merimiespalvelutoimiston tehtävänä on huolehtia siitä, että myös merenkulkijat voisivat mahdollisimman tasavertaisina käyttää hyväkseen yhteiskunnallisia palveluja. MEPAn lakisääteisenä tehtävänä on tukea merenkulkijoiden aikuisopiskelua ja harrastustoimintaa sekä tarjota heille opinto-, tiedotus- ja vapaa-ajan palveluja. 
 

2011 palkintoa ei myönnetty

 
 

2010 Juhani Vainio

Professori Juhani Vainio on aktiivisella toiminnallaan luonut merenkulkualalle uusia toimintamalleja ja kehittänyt sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Hän on työllään lähentänyt akateemista tutkimus- ja koulutusmaailmaa sekä merenkulkuelinkeinoa toisiinsa. Kehittämällä ja edistämällä määrätietoisesti merenkulkualan täydennyskoulutusta ja tutkimustoimintaa on hän samalla tuonut näkyvyyttä ja tunnettuutta merenkululle. Juhani Vainio on innovatiivinen moniosaaja, joka sinnikkyydellään ja joskus jopa poikamaisella innostuksellakin on aina korostanut, kuinka keskeistä merenkulku on Suomelle.
 

Professori Juhani Vainio toimi pitkään Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) johtajana ja Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana.

 

2009 Heikki Nissinen

Satamajohtaja Heikki Nissisen vastuulla ja johdolla on saatettu parikymmentä vuotta kestänyt Vuosaaren satamahanke valmiiksi. Hanke oli erittäin vaativa niin itse satamarakenteiden kuin meriväylä-, maantie- ja rautatieyhteyksien osalta. Se oli viime vuonna Euroopan suurin yksittäinen toteutunut satamahanke. Erityisesti ympäristökysymysten hoito vaativassa kaupunki- ja maaseutumiljöön rajapinnassa vaati Nissiseltä monipuolista neuvottelutaitoa, diplomatiaa ja sitkeyttä – asiaansa uskomista. Mittava työ hoidettiin tyylikkäästi alan ulkoista näkyvyyttä kasvattaen. Satama-alalla 34 vuotta toimineen Heikki Nissisen ponnistelut ovat koituneet koko merialan parhaaksi.
 

2008 Roger Jansson

Sarjassaan kolmas palkinto myönnetään vuonna 2008 Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenelle Roger Janssonille. Palkinnon saajan ansioiksi luetaan mm. toimiminen aktiivisena merenkulun puolestapuhujana eduskunnassa sekä merenkulun haasteiden esille tuominen laajemminkin poliittisessa keskustelussa. Hänet tunnetaan merenkulun eri osapuolten yhteistyön kehittäjänä. Hän on ansiokkaasti koonnut eri työmarkkinajärjestöt saman pöydän ääreen. Tämä 3+3 -ryhmä kehitti tuloksellisesti yhteistä merenkulkupolitiikkaa ennen eduskuntavaaleja ja vei yhteistä viestiä päättäjille hallitusohjelmaa varten.
 
 

2007 Erkki Kotiranta

Vuonna 2007 palkinto myönnetään johtaja Erkki Kotirannalle, Neste Shipping Oy. Palkinnon saajan ansioiksi luetaan mm. monipuolinen merenkulun osaaminen, hänen toimintansa merenkulun eri osa-alueilla vuosien aikana niin aktiivina merenkulkijana, opettajana, satama-alalla kuin varustamossakin. Kansainvälisestä toiminnasta hänellä on myös vuosien kokemus ja erityisesti hänen hyvät Venäjä-yhteytensä Suomen merenkulun positiivisen imagon kasvattajana koetaan merkittävinä. Hän kokoaa omalla positiivisella tavallaan eri tahot yhteen ja toimii yhteistyönrakentajana sekä ottaa erilaiset ihmiset huomioon omintakeisesti kulttuuritaustasta riippumatta.
 

2006 Raimo Kurki

Ensimmäinen palkinto myönnettiin merenkulkuneuvos Raimo Kurjelle vuonna 2006.​

Asiasana:
Tagit: