in English
 
 
Passiivirekisteri ja opiskeluoikeuden aktivoiminen

Passiivirekisteri koskee vain ennen syksyä 2005 opintonsa aloittaneita. Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus voidaan siirtää passiiviseksi, jos​:​

  • Perustutkintoa suorittavan opiskelijan opiskeluoikeuden alkamisesta on kulunut vähintään 10 lukuvuotta. 
  • Jatkotutkintoa suorittava opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. 
  • Opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.

Hakemus opiskeluoikeuden aktivoimiseksi

Passiivirekisterissä oleva tai sinne siirtymässä oleva opiskeluoikeus voidaan muuttaa uudelleen aktiiviseksi, jos opiskelija esittää oppiaineen hyväksymän toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi. Hakemus ja sen liiteeksi tarvittava HOPS-lomake löytyvät tämän sivun ylälaidasta. 

  • Opiskeluoikeuden aktivoimista koskeva hakemus tulee palauttaa tiedekunnan kansliaan 1.1.-31.3. välisenä aikana.
  • Jos opiskeluoikeus on siirretty passiivireksteriin ja aiemmin, voidaan hakemus käsitellä myös muuna ajankohtana, jos hakijan elämäntilanne on muuttunut olennaisesti (esim. työttömyys).
  • Opiskeluoikeus kannattaa aktivoida vasta silloin, kun sinulla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tutkintosi valmiiksi. 

Opintosuunnitelman tekeminen

Perustutkintoa suorittavan opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteenä laitoksella hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Suunnitelma tehdään sivun ylälaidasta löytyvälle lomakkeelle tai pääaineen antamien ohjeiden mukaan.

1. Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot
Opintosuunnitelma tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia HOPSin vain alemman tutkinnon osalta.
Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi yliopiston opiskelijapalveluista ja nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät opinto-oppaasta. Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Yhteystiedot löydät pääaineen verkkosivuilta.

2. Tee aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi
Merkitse HOPSiin kaikki tutkinnosta puuttuvat opintojaksot ja aikataulu, jonka mukaan aiot ne suorittaa. Laadi aikataulu siten, opinnot etenevät vähintään 45 opintopistettä lukuvuodessa. Opetusaikataulun löydät opinto-oppaasta. 

3. Hyväksytä HOPS omalla laitoksella
Pyydä oman laitoksesi opettajatuutoria tai vastaavaa tarkistamaan tekemäsi HOPS ennen hakemukse​n jättämistä. Myös sähköisesti tehdyssä HOPSissa tulee olla laitoksen edustajan allekirjoitus. Opintosuunnitelma on jätettävä tarkistettavaksi hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

4. Palauta hakemus tiedekunnalle
Palauta hakemus ja HOPS-lomake tiedekunnan kansliaan määräaikaan mennessä.

Hakemuksen käsittely

Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden hakemukset käsittelee tiedekunnan opintopäällikkö ja varadekaani. Jatkotutkintoa suorittavien opiskelijoiden hakemukset käsittelee jatkokoulutuskoordinaatori ja varadekaani. 

Ensimmäisellä hakukerralla aktivointia koskeva päätös on yleensä myönteinen, jos liitteenä toimitettu opintosuunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Jos sinulle on jo aiemmin myönnetty lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten, vaikuttaa päätökseen myös aiempi opiskeluhistoria ja opintojen eteneminen lisäajalla.

  • Jos opinnot eivät ole edenneet lisäajalla opintosuunnitelman mukaisesti, ei opiskeluoikeutta pääsääntöisesti jatketa.
  • Jos opintorekisteriin ei ole tullut suorituksia, mutta olet lisäajan puitteissa tehnyt opinnäytetyötä, on hakemukseen liitettävä opinnäytetyön ohjaajan lausunto työn edistymisestä. Jos kyseinen lausunto puuttuu tai siinä todetaan ettei työ ole edistynyt, ei opiskeluoikeutta pääsääntöisesti jatketa.

Lisäaika myönnetään aina määräajaksi ja sen pituus harkitaan tapauskohtaisesti. Päätös lisäajasta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  • Jos päätös on myönteinen, tulee sinun huolehtia itse läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisesta. 
  • Jos päätös on kielteinen, jää opiskeluoikeus passiivirekisteriin ja sen aktivointia voi anoa uudelleen aikaisintaan seuraavana lukuvuonna 1.1.-31.3. ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: