in English
 
 
Opintoajan rajaus ja lisäajan hakeminen

 • Kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskelemaan otetuilla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. 
 • Pelkästään kandidaatin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.
 • Pelkästään maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.

Suorittamisaikaan ei lasketa mukaan poissaoloa, joka johtuu lakisääteisistä syistä. Lisäksi opiskelijalla on opiskelun aloitusajankohdasta riippuen oikeus ilmoittautua poissaolevaksi kahden tai neljän lukukauden ajaksi ilman erityistä syytä.

Lisäajan hakeminen          

Opiskeluoikeuteen voi hakea lisäaikaa, jos tutkinto ei valmistu tavoiteajassa. Myös aiemmin päättynyt opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mutta silloin ilmoittautumisen yhteydessä peritään uudelleenkirjoittautumislisämaksu. Lisämaksu peritään myös silloin, kun opiskeluoikeus on ehtinyt päättyä ennen lisäajan myöntämistä.

1. Tulosta hakulomake
Lisäaikaa haetaan tämän sivun ylälaidasta löytyvällä lomakkeella. Hakemuksessa on kerrottavamiksi opinnot ovat viivästyneet. Opinto-oikeutta ei jatketa ilman perusteltua syytä.

 • Jos sinulla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, kirjoita hakemukseen selvitys näistä syistä ja toimita hakemuksen liitteenä selvitystä tukeva dokumentti (esim. lääkärintodistus). Esitetyllä syyllä on oltava selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen. 
 • Jos opintojen viivästyminen johtuu lakisääteisestä syystä (esim. äitiysloma, asepalvelus tai sairaus), tulee lisäaikaa hakea opiskelijapalveluilta​.
 • Jos haet lisäaikaa toista kertaa, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista ja perustelut sille, miksi opinnot eivät edenneet suunnitelman mukaisesti.

2. Päivitä henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS)
Hakemuksen liitteenä on toimitettava oppiaineen hyväksymä HOPS. Jos ainoa puuttuva opintosuoritus on opinnäytetyö, tulee sinun toimittaa HOPSin sijasta työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä ja arvioidusta valmistumisajankohdasta.

Opintosuunnitelman tulee olla opintojaksokohtainen ja aikataulutettu lukukauden tarkkuudella. Opintojen tulee edetä vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos haluat tehdä hitaammin etenevän suunnitelman, tulee hakemukseen liittää selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. HOPS tehdään oman laitoksen ohjeiden mukaisesti, sitä varten ei ole erillistä liitettä. ​

3. Hyväksytä HOPS omalla laitoksella
Opintosuunnitelma on hyväksytettävä oman laitoksen opettajatuutorilla tai HOPS-ohjaajalla ennen hakemuksen palauttamista. Myös sähköisesti tehdyssä HOPSissa tulee olla laitoksen edustajan allekirjoitus.

4. Palauta hakemus tiedekunnalle
Postita tai tuo hakemus liitteineen tiedekunnan kansliaan:

 • Jos opiskeluoikeutesi päätyy 31.7, on lisäaikaa haettava 31.3. mennessä.
 • Jos opiskeluoikeutesi päättyy 31.12., on lisäaikaa haettava 31.10. mennessä.

Hakemuksen käsittely

Päätöksen lisäajan myöntämis​estä tekee tiedekunnan opintopäällikkö ja varadekaani. Lisäaika myönnetään aina määräajaksi ja sen pituus harkitaan tapauskohtaisesti.

Päätöstä tehdessä otetaan tarvittaessa huomioon opiskelijan elämäntilanne. Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • sairaus tai muu vaikea elämäntilanne
 • yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen
 • systemaattinen huippu-urheilu
 • opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy.

Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon aiemmat lisäaikapäätökset. Uutta lisäaikaa ei myönnetä, jos opinnot ovat edenneet selvästi suunniteltua hitaammin, eikä hakemuksessa ole esitetty hyväksyttävää syytä opintojen viivästymiselle.

Päätös lisäajasta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Jos päätös on myönteinen, tulee sinun huolehtia myös läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisesta.

​​​​
Asiasana:
Tagit: