in English
 
 
Opintoajan rajaus ja lisäajan hakeminen
 • Kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskelemaan otetuilla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.
 • Pelkästään kandidaatin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.
 • Pelkästään maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.

Suorittamisaikaan ei lasketa mukaan poissaoloa, joka johtuu lakisääteisistä syistä. Lisäksi opiskelijalla on opiskelun aloitusajankohdasta riippuen oikeus ilmoittautua poissaolevaksi kahden tai neljän lukukauden ajaksi ilman erityistä syytä.

Lisäajan hakeminen

Opiskeluoikeuteen voi hakea lisäaikaa, jos tutkinto ei valmistu tavoiteajassa. Myös aiemmin päättynyt opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mutta silloin ilmoittautumisen yhteydessä peritään myös uudelleenkirjoittautumismaksu. Lisämaksu peritään myös silloin, kun opiskeluoikeus on ehtinyt päättyä ennen lisäajan myöntämistä.

 • Jos opiskeluoikeutesi päättyy 31.7., on lisäaikaa haettava 31.3. mennessä.
 • Jos opiskeluoikeutesi päättyy 31.12., on lisäaikaa haettava 31.10. mennessä.

1. Täytä hakulo​make

Lisäaikaa haetaan tämän sivun ylälaidasta löytyvällä lomakkeella. Hakemuksessa on kerrottava, miksi opinnot ovat viivästyneet. Opinto-oikeutta ei jatketa ilman perusteltua syytä.

 • Jos sinulla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, kirjoita hakemukseen selvitys näistä syistä ja toimita hakemuksen liitteenä selvitystä tukeva dokumentti (esim. lääkärintodistus). Esitetyllä syyllä on oltava selvä yhteys opintojen viivästymiseen. 
 • Jos opintojen viivästyminen johtuu lakisääteisestä syystä (esim. äitiysloma tai asepalvelus), tulee pidennystä hakea opiskelun tuki -yksiköltä.
 • Jos haet lisäaikaa toistamiseen, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Mikäli opinnot eivät ole edenneet lisäajalla suunnitellusti, tulee hakemuksessa kertoa syy viivästymiseen. Esitetyllä syyllä on oltava selvä yhteys opintojen viivästymiseen.

2. Päivitä henkilökohtainen opi​ntosuunnitelmasi (hops)

Hakemuksen liitteenä on toimitettava ajantasainen, tutkinto-ohjelman vaatimusten mukainen (vuoden 2014 tai uudempi opinto-opas) ja laitoksen opettajatuutorin tai hops-ohjaajan hyväksymä hops.  
 
Jos ainoa puuttuva suoritus on opinnäytetyö ja hops on laadittu tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaan, tulee sinun toimittaa ainoastaan opinnäytetyön ohjaajan lausunto työn etenemisestä ja arvioidusta valmistumisajankohdasta.
 
Opintosuunnitelman tulee olla opintojaksokohtainen ja aikataulutettu lukukauden tarkkuudella. Opintojen tulee edetä vähintään 40 opintopistettä / lukuvuosi. Jos suunnittelet opiskelevasi sitä hitaammin, tulee hakemukseen liittää selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hopsin voi tehdä sähköisessä järjestelmässä, käyttää tämän sivun ylälaidasta löytyvää lomaketta tai oman laitoksen ohjeiden mukaisesti.

3. Palauta hakemus tiedekunnalle​

Postita tai tuo hakemus liitteineen tiedekunnan opintotoimistoon määräaikaan mennessä. Voit lähettää hakemuksen ja liitteet myös sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi. Puutteellista hakemusta ei oteta käsittelyyn.

 

Hakemuksen käsittely

Päätöksen lisäajan myöntämis​estä tekee tiedekunnan opintopäällikkö ja varadekaani. Lisäaika myönnetään aina määräajaksi ja sen pituus harkitaan tapauskohtaisesti.

Päätöstä tehdessä otetaan huomioon opintosuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja opiskelijan elämäntilanne. Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat muun muassa:
 • sairaus tai muu vaikea elämäntilanne
 • yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen
 • systemaattinen huippu-urheilu
 • opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy. 
Huomioitavaa on se, että työssäkäynti yksinään ei ole hyväksyttävä syy opintojen viivästymiselle.
 
Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon aiemmat lisäaikapäätökset. Uutta lisäaikaa ei myönnetä, jos opinnot ovat edenneet selvästi suunniteltua hitaammin, eikä hakemuksessa ole esitetty hyväksyttävää syytä (mainittu yllä) opintojen viivästymiselle.
 
Päätös lisäajasta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Jos päätös on myönteinen, tulee sinun huolehtia itse läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisesta.
​​
​​
Asiasana:
Tagit: