in English
 
 
Hakeminen jatkokoulutukseen

Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta ja rahoitettuja tohtorikoulutettavan palkkapaikkoja tohtoriohjelmissa voi hakea tohtoriohjelmien kautta. Seuraava hakuaika:​

  • ​3.9.-21.9.2018
  • Katso hakuilmoitus tohtoriohjelman www-sivulta.

Lukuvuoden toinen tohtoritutkinnon opiskeluoikeuden hakuaika on 1.3.-20.3.2019.


Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta voi hakea tiedekunnassa koordinoiduista neljästä tohtoriohjelmasta: 

ja lisäksi lääketieteellisessä tiedekunnassa koordinoiduista ohjelmista:Hakeminen ja hakulomakkeet

Hakuaika alkaa 3.9.2018 kello 00:00 ja päättyy 21.9.2018 kello 23:59:59. Hakeminen tapahtuu kunkin tohtoriohjelman omalla sähköisellä lomakkeella. Määräajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakuilmoitus, linkki hakulomakkeeseen sekä yksityiskohtaiset tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet julkaistaan kunkin tiedekunnan tohtoriohjelman www-sivulla haun alkaessa. HUOM: tutustu huolellisesti kyseisen tohtoriohjelman hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemus tehdään
sähköisesti, ja se koostuu tohtoriohjelman omasta hakulomakkeesta sekä vaadittavista liitteistä (ks. tohtoriohjelmakohtaiset vaadittavat liitteet kyseisen ohjelman hakuohjeista).

Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009 37§) tohtorintutkinnon  suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä tiedekunnan valintaperusteet jatko-opintoihin.

Hakemusten arviointi ja valintapäätökset

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Opiskelijaksi valitseminen tapahtuu hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Tohtoriohjelma voi tarvittaessa käyttää hakemusten arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita sekä voi myös arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijan.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi tohtorikoulutettavien valinnassa arviointi- ja valintaperusteina käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua sekä hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot ja pro gradun (tai vastaavan) arvosana. Välttämätön edellytys on, että tohtorikoulutettavalle voidaan nimittään ohjaaja, joka toteuttaa ohjaajalta edellytettävät laatuvaatimukset. Tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen tulee sopia tiedekunnan tutkimusprofiiliin.

Jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään, että perustutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään täydennettäväksi ko. tason saavuttamiseksi.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakijan tutkimuksen aihe on soveltuva tiedekunnan ja ainelaitosten tutkimusaloihin ja tiedekunnasta löytyvät tarvittavat ohjausresurssit.

Tohtoriohjelman arvion ja laitoksen lausunnon perusteella tiedekunnan varadekaani tekee päätöksen hyväksyttävistä hakijoista. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Lisensiaattitutkinnon suoritusoikeutta koskevat samat kelpoisuusehdot kuin tohtorikoulutettavienkin valinnassa. Arviointi- ja valintaperusteina sovelletaan tohtoritutkinnon suoritusoikeuden arvioinnin valintakriteerejä soveltuvin osin.


Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tiedekuntaan osoitteeseen: Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Sanna Ranto, Maaherran makasiini, 20014 Turun yliopisto, tai sähköpostilla osoitteeseen sci-docstudies(at)utu.fi.


Ilmoittautuminen

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Lisätietoja

Hakua koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tiedekunnan koulutuspäällikkö Sanna Rantoon (sanna.ranto(at)utu.fi, puh. +358 50 325 4448).


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 This page in English