in English
 
 
Tohtorikoulutus luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

 

(Tarkempaa ohjeistusta myös jatkokoulutuksen intra-sivulla​)

YLEISTÄ

Tässä asiakirjassa säädetään ja kuvataan Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa annettavaa tieteellistä jatkokoulutusta, jota tässä asiakirjassa kutsutaan tohtorikoulutukseksi. Tämä asiakirja koskee kaikkia tiedekunnassa jatkotutkintoa suorittavia opiskelijoita, riippumatta siitä mihin Turun yliopiston tohtoriohjelmaan he kuuluvat.

Tiedekunnan jatkokoulutukseen liittyviä päätöksiä valmistelevat koordinaattori, opintopäällikkö ja hallintopäällikkö yhdessä tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmän, Turun yliopiston tutkijakoulun tiedekunnan tieteenaloja edustavien tohtoriohjelmien johtoryhmien, tiedekunnan ainelaitosten ja tiedekunnan johtoryhmän kanssa. Jatko-opiskelijat ovat edustettuina tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmässä ja tohtoriohjelmien johtoryhmissä.

Jatkokoulutukseen liittyviä päätöksiä tekevät dekaanit ja tiedekunnan johtokunta. Tiedekunnan johtokunta myöntää väittelyluvat ja arvostelee sekä väitöskirjat että lisensiaatintutkimukset.

 Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa voi suorittaa sekä luonnontieteellisen että teknillistieteellisen alan jatkotutkintoja. Luonnontieteellisiä jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Teknillistieteellisiä jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta on pääsääntö. Lisensiaatin tutkinto on ensisijaisesti ammatillisesti pätevöittävä tutkinto.

 

TUTKIMUSALAT

Tiedekunnassa voidaan suorittaa luonnontieteellinen jatkotutkinto seuraavilla aloilla ja niiden tarkennetuilla tutkimusaloilla:  

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

BIOTIETEET

 • Biodiversiteettitutkimus / Biodiversity Research (BDIV)
 • Biokemia / Biochemistry (BKEM)
 • Biologia/ Biology (BIOL)
 • Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka / Molecular Biotechnology and Diagnostics (BTEK)
 • Ekologia / Ecology (EKOL)
 • Elintarvikekemia / Food Chemistry (FOOD)
 • Evoluutiobiologia / Evolutionary Biology (EVOL)
 • Fysiologia ja genetiikka / Physiology And Genetics (FYGE)
 • Molekulaarinen kasvibiologia / Molecular Plant Biology (KABI)
 • Solu- ja molekyylibiologia / Cell and Molecular Biology (SOMO)
 • Ympäristötiede / Environmental Science (YMPS)

KEMIALLISET JA FYSIKAALISET TIETEET
Fysiikka / Physics (FFYS)
Materiaalitiede / Materials Science (MFYS)
Teoreettinen fysiikka / Theoretical Physics (TFYS)
Tähtitiede / Astronomy (TÄHT)

Kemia / Chemistry  (KEMI)
- Analyyttinen kemia / Analytical Chemistry (AKEM)
- Epäorgaaninen kemia / Inorganic Chemistyry (EKEM)
- Fysikaalinen kemia / Physical Chemistry (FKEM)
- Luonnonyhdisteiden kemia / Natural Compound Chemistry (NKEM)
- Materiaalikemia / Materials Chemistry (MKEM)
- Orgaaninen kemia / Organic Chemistry (OKEM)
- Radiokemia / Radiochemistry (RKEM)

GEOTIETEET
Geologia / Geology (GEOL)
- Geologia ja mineralogia / Geology and mineralogy (GMIN)
- Maaperägeologia / Quaternary geology ( GMAA)
- Soveltava geologia/ Applied geology (GSOV)

Maantiede / Geography (MAAN)
- Luonnonmaantiede / Physical geography (LUMA)
- Ihmismaantiede / Human geography (HUMA)
- Aluemaantiede / regional geography (ALMA)
- Geoinformatiikka / Geoinformatics (GEMA)
- Talousmaantiede / Economic geography (TAMA)

MATEMAATTISET TIETEET JA TILASTOTIETEET
Matematiikka / Mathematics (MATE)
- Analyysi / Analysis (AMAT)
- Diskreetti matematiikka / Discrete Mathematics (DMAT)
- Matemaattinen mallintaminen / Mathematical Modelling (MMAT)
- Sovellettu matematiikka / Applied Mathematics (SMAT)

Tilastotiede / Statistics (TIMA)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEET
Tietojenkäsittelytiede /Computer Science (TKO_)
Bioinformatiikka / Bioinformatics (BINF)

 

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

BIOTEKNIIKKA
Biotekniikka  / Biotechnology (DABI)
Elintarvikekehitys / Food Development (EKEH)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Tietotekniikka / Information and Communication Technology (DTEK)
Elektroniikka / Electronics (DELT)
Ohjelmistotekniikka / Software Engineering (DOHT)
Tietoliikennetekniikka / Communication Engineering (DTIL)

1. JATKO-OPINTO-OIKEUDEN SAAMINEN

Yleiset edellytykset

Jatko-opiskelijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin sekä antaa riittävät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin kyseisellä tutkimusalalla tai jolla tiedekunta toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakeminen

Jatko-opiskelijaksi hakeudutaan pääsääntöisesti tiedekunnan ainelaitosten ja niissä toimivien tutkijoiden ja heidän tutkimusryhmiensä kautta. Luomalla henkilökohtaiset yhteydet suunnittelemansa lisensiaatti- tai väitöskirjatyön tutkimusalan professoriin ja muihin tutkijoihin on jatko-opiskelijaksi aikovalla parhaat edellytykset laatia itselleen toteuttamiskelpoinen suunnitelma jatko-opinnoista.

Tiedekunnan jatko-opiskelijaksi haetaan täyttämällä hakemus, joka toimitetaan tiedekuntaan. Tiedekunta tekee päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä.

Hakemus koostuu seuraavista osista:

 • hakijan henkilötiedot ja hakemisen perusteena oleva tutkinto/opinnot
 • suoritettavan tutkinnon tutkimusala ja tohtoriohjelma
 • väitöskirjan tai lisensiaatintutkimus aihe tai aihepiiri
 • tutkimussuunnitelma ja suunnitelma opintojen rahoituksesta ja ajoituksesta
 • jatko-opintojen ohjaaja(t), valvoja ja mahdollinen seurantaryhmä
 • jatko-opintojen alustava henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • laitoksen lausunto hakemuksesta
 • tohtoriohjelman lausunto hakemuksesta

Kansainväliseen tohtoriohjelmaan jatko-opiskelijaksi valittu voidaan pääsääntöisesti hyväksyä samalla hakemuksella tiedekunnan jatko-opiskelijaksi. Hakemusta täydennetään tarvittaessa tiedekunnan hyväksyntää varten.

Vieraskielisestä tutkinnosta on liitettävä hakemukseen todistuskopion lisäksi myös englanninkielinen käännös. Opinto-oikeuden saamiseksi hakijan tulee toimittaa alkuperäiset todistukset valinnan perusteena olevista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista suorituksista nähtäväksi tiedekunnan kansliaan. Väitöskirjan valvojan vastuulla on varmistaa, että jatko-opiskelijalla on jatko-opintojen suorittamiseen riittävä kielitaito.

Valintakriteerit

Opiskelijaksi valitseminen tapahtuu hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään lisäksi, että perustutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään täydennettäväksi ko. tason saavuttamiseksi. Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakijan tutkimuksen aihe on soveltuva tiedekunnan ja ainelaitosten tutkimusaloihin ja tiedekunnasta löytyvät tarvittavat ohjausresurssit.

Hakemus laaditaan yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa ja siihen liitetään sen laitoksen lausunto, jonka tutkimusalaan tutkinto kuuluu. Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tekee tiedekunnan jatkokoulutuksesta vastaava dekaani. Opiskelijavalintapäätöksen tiedekunnassa valmistelee koordinaattori.

Jatko-opiskelijan vastuut

Jatko-opintoja suorittavalla on ensisijainen vastuu opintojen etenemisestä. Jatko-opiskelijan vastuut määritellään seuraavasti: 

 • opiskelija valmistautuu tapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja
 • opiskelija tekee jatko-opintonsa ohjaajan tuella, mutta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
 • opiskelija suorittaa vuosittain sovitun määrän jatko-opintokursseja ja huolehtii niiden rekisteröinnistä
 • opiskelija vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että tiedottaa ohjaajalleen ja tohtoriohjelmalleen tutkimuksen edistymisestä vähintään sovitun raportointitiheyden mukaisesti ja sovitulla tavalla
 • opiskelija tiedottaa ohjaajalle (seurantaryhmän jäsenille) kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työskentelyoloihin, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.

Passiivirekisteri

Mikäli jatko-opiskelijaksi hyväksytty ei opiskele aktiivisesti, opinto-oikeus voidaan siirtää passiiviseksi (Turun yliopiston opintojohtosääntö, 8 §). Jatko-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelijalle ei kerry opintosuorituksia kolmen lukuvuoden aikana tai hän ei osallistu ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi tai laiminlyö ilmoittautumisen kolmeksi lukuvuodeksi. Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus säilyy piilevänä, mikä tarkoittaa, että opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Passiivirekisteri ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.

Lisätietoja passiivirekisteristä. Passiivirekisterissä olen jatko-opinto-oikeuden aktivoimiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä tiedekunnan jatko-opintojen koordinaattoriin. 

2. FILOSOFIAN TAI TEKNIIKAN TOHTORIN TUTKINNON SUORITTAMINEN

 

Filosofian tai tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:

 1. Suoritettava opintosuunnitelmassa määriteltyjä opintoja yht. 60 opintopistettä.

  Opintojen on muodostettava hyväksyttävä tutkimusalan opintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus ja niiden tulee antaa valmiuksia tutkijan tehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnot voivat olla osallistumista tiedekunnan omaan ja muiden yhteisöjen järjestämään opetukseen, kirjallisuuteen perehtymistä, opintomatkoja ja osallistumista tieteellisiin kongresseihin ja myös julkaisuja, jotka eivät sisälly opinnäytetyöhön. Opintoihin voi kuulua ns. yleisiä tutkijankoulutustapahtumia. Opintoihin voidaan sisällyttää esim. myös tutkimusalaa tai tutkimustyötä tukevia muiden oppiaineiden opintoja ja suoritteita. Perusopintoja voidaan sisällyttää ainoastaan perustellusta syystä.

  Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi noin 6- 10 op yleisiä Turun yliopiston tutkijakoulun tarjoamia jatko-opintoja, kuten esim. tieteenfilosofia, tutkimusetiikka, yliopistopedagogiikka, tieteellinen viestintä, kieliopinnot, projektityöskentely tai johtaminen.

  Jatko-opintoihin ei voi sisällyttää ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja. Sääntö koskee 1.8.2009 jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
 2. Laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen.

  Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai useista tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Väitöskirja voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia kuitenkin niin, että merkittävä osa töistä on jo hyväksytty julkaistavaksi referoiduissa julkaisusarjoissa. Yhteisjulkaisuihin perustuvasta väitöskirjasta varmistetaan väittelijän itsenäinen panos erillisellä selvityksellä.

  Väitöskirjatyön valvoja varmistaa ennen esitarkastajien ehdottamista, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta ja että ennakkotarkastukseen lähetettävä käsikirjoitus täyttää väitöskirjatyön muodolliset edellytykset.

Tavoitteena on, että tohtorin tutkinto voidaan täysipäiväisesti opiskellen suorittaa FM tai DI-tutkinnon jälkeen neljässä vuodessa.

 

3. FILOSOFIAN TAI TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINNON SUORITTAMINEN

 
Filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:
 
 1. Suoritettava edellä kuvattu tohtorin tutkinnon vaatimuksien 1. kohta.
 2. Laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunnan johtokunta hyväksyy. 

  Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Julkaisut voivat olla yhteisjulkaisuja, jolloin väittelijän itsenäinen panos varmistetaan erillisellä selvityksellä. Lisensiaatintutkimus voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia.
 
Tavoitteena on, että lisensiaatin tutkinto voidaan täysipäiväisesti opiskellen suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa FM tai DI-tutkinnon jälkeen.

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä tutkinnon suorittajalle määritellään vastuuohjaaja ja tarvittaessa 1-2 muuta ohjaaja. Vastuuohjaajan tulee olla vähintään dosentti ja muun ohjaajan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tiedekunta voi opiskelijan, ohjaajan tai valvojan esityksestä vaihtaa ohjaajaa.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm:

 • ohjata opiskelijaa jatko-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa
 • ohjata opiskelijaa tutkimustyön suunnittelussa ja suorittamisessa sekä väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen laatimisessa,
 • seurata ohjaussuunnitelman mukaisesti tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä
 • auttaa opiskelijaa saamaan yhteyksiä muihin saman alan tutkijoihin ja tutkimuksen soveltajiin,
 • avustaa opiskelijaa rahoituksen hakemisessa välittämällä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

5. JATKO-OPINTOJEN VALVOJA

Jatko-opintojen valvojasta päätetään jatko-opiskelijaksi hyväksyttäessä. Tiedekunta nimittää valvojaksi yliopiston professorin sen laitoksen esityksestä, johon tutkinnon tutkimusala kuuluu. 

Valvoja voi toimia myös ohjaajana. Jos valvoja toimii ohjaajana, opiskelijalle pitää lisäksi nimetä vähintään toinen ohjaaja tai seurantaryhmä. Opiskelijan, ohjaajan tai valvojan esityksestä valvoja voidaan vaihtaa.

Valvojan tehtävänä on:

 • seurata vuosittain tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä yhteistyössä ohjaajan kanssa
 • vastata suoritettavan tutkinnon tieteellisestä tasosta
 • vastata opiskelun edellytysten turvaamisesta
 • esittää mahdollisen seurantaryhmän perustamista
 • huolehtia, että vieraskieliselle väitöskirjalle tai lisensiaatintutkimukselle tehdään tarvittaessa kieliasun tarkistus

 • varmistaa, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta
 • tehdä esitys lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi tai väitöskirjan esitarkastajiksi, vastaväittäjäksi ja kustokseksi
 • toimittaa tiedekunnalle ohjaajan, valvojan ja opiskelijan hyväksymä lausunto, josta käy ilmi tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan toteutuksessa. Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toiseen väitöskirjaan suunnitellaan.
 • varmistaa että lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tarkastajille ja tiedekuntaan (pdf tiedostona sähköpostilla osoitteeseen sci@utu.fi) heti tarkastajien määräämisen jälkeen opiskelijan, ohjaajan tai valvojan toimesta.
 • varmistaa että väitöskirja toimitetaan vastaväittäjälle välittömästi vastaväittäjän määräämisen jälkeen opiskelijan, ohjaajan tai valvojan toimesta.
 • vastata väitöskirjatutkimuksen tarkastamisesta yliopiston hyväksymällä plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

6. OHJAUSSUUNNITELMA

Opiskelija ja ohjaaja laativat hakulomakkeella ohjaussuunnitelman (Supervision Plan Agreement), jossa määritellään ohjaajan ja opiskelijan vastuut, velvollisuudet ja sitoutuminen yhteistyösuhteeseen.

Tohtorin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle voidaan perustaa aihepiiriin perehtynyt seurantaryhmä. Seurantaryhmä kokoontuu jatko-opiskelijan aloitteesta vähintään kerran vuodessa. Opiskelijalta edellytetään, että hän tulee seurantaryhmän kokouksiin valmistautuneena ja esittelee ryhmälle omaa tutkimustaan ja sen edistymistä.

Jatko-opintosuoritukset rekisteröidään laitoksilla. Opiskelijan on huolehdittava ja valvottava myös muualla suoritettujen opintosuorituksiensa ajantasaisesta kirjautumisesta rekisteriin. Oman tiedekunnan ulkopuolisista opinnoista, konferensseista julkaisuista yms. opinnoista edellytetään opintorekisteriviennit siten, että alkuperäisen suorituksen tiedot ovat helposti jäljitettävissä.

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöskirjatutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa sekä väitöstilaisuuteen yhden tai useampia vastaväittäjiä ja kustoksen. Väitöskirjan esitarkastajat ja vastaväittäjä(t) (jatkossa tarkastajat) tulee valita oman yliopiston ulkopuolelta. Tarkastajilla, tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Tarkastajien tulee olla eri organisaatioista ja mielellään eri maista. Tarkastajien tulee olla väitöskirjatyön suhteen ulkopuolisia, eikä heillä saa olla yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa.

Tiedekunnan johtokunta päättää väittelyluvan myöntämisestä väitöskirjan esitarkastajien lausuntojen perusteella. Väittelylupa myönnetään pääsääntöisesti n. 1-2 viikon kuluttua esitarkastuslausuntojen saapumisesta. Väittelyluvan saaminen edellyttää että väittelijä on suorittanut kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja toimittanut jatkotutkinnon todistusanomuksen tiedekuntaan. Mikäli tohtorikoulutettavalle on myönnetty tutkinnon suoritusoikeus ennen 1.8.2012, opintojen suorittamista koskeva siirtymä kausi jatkuu 31.12.2013 asti

Kustos antaa tiedekunnalle lausunnon siitä, sujuiko väitöstilaisuus asianmukaisesti. Kustos ei osallistu väitöskirjan arvosteluun.

Lisensiaatintutkimukselle dekaani määrää valvojan esityksestä vähintään kaksi tarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajista yhden tulee edustaa sitä laitosta, johon tutkinnon suorittajan tutkimusala kuuluu. Toisen tarkastajan tulee olla oman yliopiston ulkopuolelta. Tarkastajilla tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Dekaanin päätöksen jälkeen tiedekunta lähettää sähköpostitse tarkastajille ja kustokselle tiedon määräämisestä, toimintaohjeet sekä mahdollisen yhteisjulkaisuselvityksen.

Jatko-opintojen ohjaaja, valvoja, opinnäytteeseen sisältyvän yhteisjulkaisun tekijä tai seurantaryhmän jäsen ei voi toimia tarkastajana. Esitarkastaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Tarkastajien valinnassa ja opinnäytteen tarkastamisessa ja hyväksymisessä on otettava huomioon hallintolain (434/03) 28 § esteellisyysperusteet.

Väitöskirjatutkimuksen ja lisensiaattitutkimuksen tekijälle varataan ennen tarkastajien valintaa tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

Mikäli näistä ohjeista poiketaan, tulee valvojan perustella esityksensä kirjallisesti.

Tarkastajien lausunnot ja opiskelijan vastine

Väitöskirjatutkimuksen esitarkastajan ja lisensiaattitutkimuksen tarkastajan tulee antaa lausunto kahden kuukauden kuluessa tehtävän saatuaan. Vastaväittäjän/vastaväittäjien tulee antaa lausunto kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta. Tarkastajien tulee antaa erilliset lausunnot. Lausunnon viivästyessä tiedekunta on tarvittaessa yhteydessä tarkastajiin.

Väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista ennen väittelyluvan myöntöä ja vastaväittäjän lausunnosta ennen väitöskirjan arvostelua. Lisensiaattitutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista ennen lisensiaattitutkimuksen arvostelua

Turun yliopiston tutkijakoulu ohjeistaa tohtorikoulutettaviaan Ohjeet väittelijälle www-sivuillaan. Sivut sisältävät tietoa väitöskirjan julkaisemisesta ja painamisesta, väitöspäivän salin varaamisesta, väitöksestä tiedottamisesta, väitöskirjan julkipanosta, painatuskustannuksista ja rahoituksesta, väitöstilaisuuden kulusta yms. Näitä ohjeita täydentävät tiedekunnan omat ohjeet, jotka lähetetään jatko-opiskelijalle samalla kun hänelle lähetetään tiedekunnan päätös esitarkastajien määräämisestä. Ohjeita on saatavana myös tiedekunnan kansliasta ja jatko-opintojen koordinaattorilta (sposti: maritta.loytomaki@utu.fi).

Tiedekunnan johtokunta päättää väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä. Väitöskirjasta annetaan arvolause kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Väitöskirja arvostellaan tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli kaikki tarkastajat ilmoittavat lausunnoissaan arvioivansa väitöskirjan kuuluvan tasoltaan kansainvälisesti tutkimusalallaan 10 % parhaimmistoon, voidaan väitöskirja hyväksyä arvolauseella kiittäen hyväksytty.

Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Lisensiaatintutkimus hyväksytään tarkastajien lausuntojen perusteella.

Arvosteluperusteet

Väitöskirjaa ja soveltuvin osin lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla suoritettuun ja meneillään olevaan tutkimukseen
 • valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys ja uusien menetelmien kehittely
 • saatujen tulosten laatu, vaikuttavuus sekä teoreettinen tai käytännöllinen merkitys
 • työn osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan ja kyky tarkastella omaa ja muuta tutkimusta kriittisesti
 • esityksen johdonmukaisuus ja selkeys ja muut tyyliseikat
 • väitöskirjan tekijän kyky puolustaa tutkimustaan väitöstilaisuudessa.

Arvostelun oikaiseminen

Asianosainen voi tehdä tiedekunnan johtokunnalle oikaisupyynnön väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on täytettävä jatkotutkinnon todistusanomus. Anomuslomake on tulostettavissa tiedekunnan verkkosivulta ja niitä on saatavana myös tiedekunnan opinto-toimistosta. Opiskelija merkitsee rekisteriotteelleen ne opintojaksot, jotka hän on suorittanut tutkintoon sisällytettäviksi jatko-opinnoiksi. Tutkintotodistusanomus tulee toimittaa tiedekuntaan ennen kuin väittelylupa voidaan myöntää, ks. kohta 8. (Mikäli tohtorikoulutettavalle on myönnetty tutkinnon suoritusoikeus ennen 1.8.2012 opintojen suorittamista koskeva siirtymä kausi jatkuu 31.12.2013 asti). Tutkintotodistus kirjoitetaan heti väitöskirjan hyväksymisen jälkeen.

Tutkintotodistukseen kirjataan koulutusvastuuasetuksen mukainen ala, haluttaessa siitä poikkeava tutkimusala, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan aihe ja arvolause. Tutkintotodistuksesta saa pyydettäessä englanninkielisen käännöksen.

Jatko-opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumisen edellytyksenä on, että tiedekunta on myöntänyt jatkotutkinnon suorittamisoikeuden. Ilmoittautuminen koskee kaikkia tiedekunnan jatko-opiskelijoita riippumatta siitä, missä yhteisössä tai minkä organisaation puitteissa opinnot suoritetaan.

Nämä menettelyohjeet astuvat voimaan 28.2.2014 alkaen ja ne kumoavat 30.5.2013 hyväksytyn samannimisen ohjeen. Kumottujen menettelyohjeiden voimassaoloaikana hyväksyttyjen opiskelijoiden kohdalla voidaan noudattaa aiempia määräyksiä soveltuvilta osin.

 
 

Turun yliopisto
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Hyväksytty johtokunnassa 27.2.2014

Asiasana:
Tagit:
 

 This page in English