in English
 
 
Fysiikan ja tähtitieteen kurssit avoimessa yliopistossa

​Tähtitieteen peruskurssi I 5 op

Kurssi tutustuttaa opiskelijan luonnontieteiden ja erityisesti tähtitieteen historiaan ja tärkeisiin luonnontieteellisen maailmankuvamme muutoksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalle hahmottuu nykyinen kuvamme maailmankaikkeudesta, sen rakenteesta, synnystä ja kehityksestä. Opinnoissa käsitellään mm. muinaisten kansojen tähtitiedettä ja ymmärrystä maailmankaikkeudesta, antiikin ja keskiajan tiedettä, kopernikaanista vallankumousta, aikaa, Linnunrataa, galakseja ja kosmologiaa sekä elämää maailmankaikkeudessa. Lisäksi käsitellään tähtitieteen havaintolaitteiden kehitystä ja tulevaisuutta sekä suomalaisen tähtitieteen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta
 
Opiskelu on mahdollista myös verkko-opintoina, mikäli kysyntää on riittävästi. Tällöin luennot välitetään verkon kautta ja kurssille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.
 

Astrobiologian peruskurssi 4 op

Kurssi antaa kattavan kuvan antaminen astrobiologian käsitteistöstä, perusteista, ja tärkeimmistä tutkimusalueista.
 
Sisältö: Elämä ja sen kehitys osana maailmankaikkeuden kehitystä: Elämän määritelmä ja elämän synty. Maailmankaikkeuden, planeettakunnan ja maa-planeetan kehityksen sekä varhaisen maan olosuhteiden vaikutus elämän syntyyn. Kehittyvän biosfäärin vaikutukset maapallon olosuhteisiin. Elämän edellytykset Maassa ja Maan ulkopuolella, elämän sopeutumisen äärialueet. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen.
 
 

Fysiikan peruskurssi 1, 4 op

Tavoitteet: Mekaniikan peruslakien sekä liikemäärän ja energian säilymislakien tuntemus ja kyky käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet vektorien käyttöön ongelmien ratkaisussa. Käsitys siitä miten kaavoja johdetaan integroimalla ja derivoimalla.

Fysiikan peruskurssi 2, 4 op

Tavoitteet: Sähköopin keskeisten lakien tuntemus ja valmiudet käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet laskea varausjakaumien aiheuttamia sähkökenttiä ja virtajakaumien aiheuttamia magneettikenttiä. Valmiudet laskea virtoja, jännitteitä ja tehoja tasavirtapiireissä. Valmiudet laskea sähkömagneettisen induktion aiheuttamia jännitteitä ja virtoja.

Fysiikan peruskurssi 3, 4 op

Tavoitteet: Valmiudet analysoida aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Valmiudet analysoida seisovanaaltoliikkeen taajuuksia kieli- ja puhallinsoittimissa. Lämpöopin ensimmäisen ja toisenpääsäännön tuntemus. Valmiudet laskea kalorimetriin laitettujen aineiden loppulämpötila. Valmiudet arvioida kaasujen lämpökapasiteetteja koostumuksen perusteella. Valmiudet laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia ideaalikaasun termodynaamisissa prosesseissa. Valmiudet laskea erilaisia kiertoprosesseja suorittavien lämpövoima- ja kylmäkoneiden hyötysuhteita ja suorituskykyjä.

Fysiikan peruskurssi 4, 4 op

Tavoitteet: Valmiudet analysoida valonsäteen kulkua ja polarisaatiota, kun se kohtaa optisen rajapinnan. Tutustua moderniin fysiikan ilmiöihin. Ymmärtää eristeen, puolijohteen ja johteen erot. Ymmärtää seostuksen merkitys puolijohteessa. Ymmärtää pn-rajapinnalla tapahtuvia ilmiöitä. Valmius analysoida ydinreaktioita. Valmius laskea säteilyannoksia.


Lisätietoja kaikista avoimen yliopiston kursseista tiedekunnassa löytyy täältä.
Asiasana: avoin yliopisto;
Tagit: Fysiikka;