in English
 
 
Matematiikka ja tilastotiede sivuaineina
Matematiikan opintokokonaisuusmerkinnät antaa koulutussuunnittelija Mari Ernvall ja tilastotieteen merkinnät opetusamanuenssi Eila Seppänen.

Opinto-oppaassa on kunkin tutkinto-ohjelman kohdalla mainittu kyseisessä ohjelmassa pakolliset matematiikan opinnot. Yleissääntönä on, että opiskeltaessa matematiikkaa vähintään 25 op on opintoihin sisällytettävä Matematiikan perusopinnot.

Matematiikan perusopinnot vähintään 25 op

Tarkistathan aina tutkinto-ohjelmasi voimassaolevat tutkintovaatimukset opinto-oppaasta!

Vaihtoehto I

Suoritettava Analyysien I ja II lisäksi JOKO Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) TAI Johdatus lineaarialgebraan ja Algebran peruskurssi I

 • Analyysi I (sivuaineopiskelijoille), 8 op
 • Analyysi II (sivuaineopiskelijoille), 8 op
 • Lineaarialgebra sivuaineopiskelijoille), 9 op
 • Johdatus lineaarialgebraan, 5 op
 • Algebran peruskurssi I, 5 op

Vaihtoehto II

Suoritettava Matematiikan peruskurssien 1-4 lisäksi JOKO Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) TAI Johdatus lineaarialgebraan ja Algebran peruskurssi I. 

 • Matematiikan peruskurssi 1, 4 op
 • Matematiikan peruskurssi 2, 4 op
 • Matematiikan peruskurssi 3, 5 op
 • Matematiikan peruskurssi 4, 3 op
 • Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille), 9 op
 • Johdatus lineaarialgebraan, 5 op
 • Algebran peruskurssi I, 5 op

Vaihtoehto III

Suoritettava Insinöörimatematiikkojen A-D lisäksi JOKO Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) TAI Johdatus lineaarialgebraan ja Algebran peruskurssi I. 

 • Insinöörimatematiikka A, 5 op
 • Insinöörimatematiikka B, 4 op
 • Insinöörimatematiikka C, 5 op
 • Insinöörimatematiikka D, 5 op
 • Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille), 9 op
 • Johdatus lineaarialgebraan, 5 op
 • Algebran peruskurssi I, 5 op


Näitä kursseja ei voi yhdistää kokonaisuudeksi muulla tavoin!

Mikäli opiskelija suunnittelee suorittavansa myös aineopintoja matematiikassa, kannattaa hänen ehdottomasti lukea kurssit Analyysi I ja II. Peruskurssit on tarkoitettu ensisijaisesti tutkinto-ohjelmiin, joiden opintovaatimuksiin kuuluu vain pieni määrä yleisiä matematiikan opintoja. 

Joidenkin tutkinto-ohjelmien (esimerkiksi IT-laitoksen opiskelijat) kohdalla on kuitenkin sovittu hieman erityyppisistä kokonaisuuksista, jotka esitellään opinto-oppaassa . Näiden kokonaisuuksien vaatimukset ovat vaihdelleet vuosien saatossa, mutta opiskelijalla on kuitenkin aina oikeus suorittaa kokonaisuutensa minkä tahansa hänen aloitusvuotensa ja vuoden 2005 jälkeen ilmestyneen opinto-oppaan vaatimusten mukaan. Huomaa kuitenkin, että vanhempia kuin lukuvuoden 2014-2015 vaatimuksia voi noudattaa enää kesään 2018 asti johtuen siirtymisestä uusiin tutkinto-ohjelmiin.

Laajemmat opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmakohtaiset kokonaisuudet esitellään opinto-oppaassa (nettiopsu.utu.fi/opas).


Tilastotieteen perusopinnot 25 op

Tarkistathan aina voimassaolevat tutkintovaatimukset opinto-oppaasta!

Ensimmäisen tilastotieteen kurssin vaihtoehdot

Tilastotieteen opinnot voi aloittaa kahdella tavalla. Vaihtoehdossa I aloitetaan suorittamalla syyslukukaudella pidettävät opintojaksot Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat ja Todennäköisyyslaskennan peruskurssi (vaihtoehtona Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille) sekä keväällä pidettävä opintojakso Tilastollisen päättelyn peruskurssi. Vaihtoehdossa II ensimmäinen kurssi on yleensä kevätlukukaudella luennoitava Tilastotieteen peruskurssin soveltajille, mutta myös voi aloittaa opintojaksolla Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat.

Kurssien suunnittelussa on otettu huomioon kohderyhmien erilaiset tarpeet. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi ja Tilastollisen päättelyn peruskurssi on suunniteltu tilastotieteen ja taloustieteen opiskelijoille sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kursseihin sisältyy laskuharjoituksia.

Opintojakson Tilastotieteen peruskurssi soveltajille suunnittelun lähtökohta on tilastollisten menetelmien käyttö eri sovellusalueiden empiirisessä tutkimuksessa. Kurssi on suunniteltu tiettyjen oppiaineiden kanssa siten, että harjoitusryhmät muodostetaan pääaineittain ja oppiaineet voivat itsenäisesti painottaa kaikille yhteisen luento-osuuden materiaalia oman tieteenalan ongelmien mukaisesti. Kurssin toteutus perustuu tietokoneiden monipuoliseen käyttöön sekä ohjatusti että itsenäisesti. Opetus on suunniteltu siten, että keskeiset asiat käsitellään neljään kertaan: ensin luennolla esimerkkien avulla, sitten ohjatusti tietokoneella, kolmanneksi tehdään itsenäisesti tietokonetta käyttäen harjoituksia, jotka käsitellään palautetilaisuuksissa.

Vaihtoehto I

 • Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
 • Todennäköisyyslaskennan peruskurssi  4 op
 • Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 op
 • Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
 • Harjoitustyö 3 op
 • Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 2 op
   (Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa)

Muut kuin matematiikan opiskelijat voivat korvata Todennäköisyyslaskennan peruskurssin opintojaksolla Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille (4 op). Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden.

Vaihtoehto II (pääaineena muu kuin taloustiede tai matematiikka):

 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
 • Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
 • Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
 • Harjoitustyö 3 op
 • Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja 3 op
  (Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa)
​Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet yms.) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi molemmissa vaihtoehdoissa.

Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Tilastotieteen aineopinnot (vähintään) 35 op

 • Tilastollinen päättely I​ 5 op
 • Lineaariset mallit 8 op
 • Jokin tilastollisen ohjelmoinnin kurssi (jos ei suoritettu perusopinnoissa)
 • Valinnaisia aineopintojaksoja 20 op​
​Valinnaiseksi aineopintojaksoksi suositellaan opintojaksoja Tilastollinen päättely II (4 op) ja Yleistetyt lineaariset mallit ja (6 op).

Aineopinnot edellyttävät tiettyjä matematiikan opintoja. Minimivaatimuksena ovat matematiikan peruskurssit  2 ja 3 sekä Johdatus lineaarialgebraan (tai vastaavat tiedot).


Asiasana:
Tagit: