in English
 
 
Matematiikan opetuksen ja tutkimuksen erityispiirteitä Turun yliopistossa

​Opetuksesta:

Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitosta voidaan hyvinkin pitää edelläkävijänä matematiikan opetuksessa suomalaisten korkeakoulujen joukossa. Aina 1970-luvulle asti suomenkielistä, yliopistotasoista matematiikan oppimateriaalia oli varsin rajoitetusti saatavilla. Yhtenä tärkeimmistä teoksista voidaan mainita Turun yliopiston ensimmäisen matematiikan professorin Kalle Väisälän sittemmin kirjoittama "Lukuteorian ja korkeamman algebran alkeet". Laajempi suomenkielisen oppimateriaalin tuottaminen aloitettiin Turun yliopistossa jo 1970-luvulla, ja nykyisin onkin tavanomaista, että kukin luennoitsija kirjoittaa kurssin pääpiirteet sisältävän opetusmonisteen.

Tietojenkäsittelyn kehittyminen on tuonut mukanaan uusia opetusmenetelmiä ja mahdollisuuksia. Turun yliopiston tarjoama opetus ei näiden osalta poikkea oleellisesti muiden suomalaisten korkeakoulujen opetuksesta: tietotekniikan mukanaan tuomia menetelmiä käytetään kaikin soveltuvin osin. Sen sijaan tutkimuksen saralla Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos poikkeaa paljonkin lähes kaikista muista suomalaisista matematiikan laitoksista. On toki huomautettava, että vaikka tutkimuksen erityispiirteet eivät erityisesti näykään opetusmenetelmissä, voidaan ne selkeästi huomata opetustarjonnassa. 

Tutkimuksesta:

Suomalainen matematiikan tutkimus saavutti 1900-luvun alkupuoliskolla kansainvälistä kuuluisuutta Helsingin yliopiston professorien Ernst Lindelöfin ja Rolf Nevanlinnan myötä. Heidän perustamansa, edelleen aktiivinen funktioteorian koulukunta on maailmanlaajuisesti erittäin tunnettu.

Koko matematiikka voidaan karkeasti ottaen jakaa toisistaan näennäisesti hyvinkin poikkeavaan alueeseen, jatkuvaan ja diskreettiin matematiikkaan . Funktioteoria lasketaan kuuluvaksi jatkuvaan matematiikkaan, kun taas Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on profiloitunut vahvasti diskreetin matematiikan tutkimukseen. Suuntaus on näkynyt jo laitoksen perustamisesta lähtien, professori Kalle Väisälän ja erityisesti hänen seuraajansa professori Kustaa Inkerin perustamassa, yhä toimivassa lukuteorian koulukunnassa.

Myös professori Aimo Tietäväisen perustama koodausteorian ryhmä edustaa diskreettiä matematiikkaa, mutta erityisen vahvasti diskreetin matematiikan vahva asema näkyy professori, akateemikko Arto Salomaan perustaman tietoteknisen matematiikan tutkimusryhmän asemassa laitoksen suurimpana tutkimusryhmänä.

Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimus ei kuitenkaan keskity pelkästään diskreettiin matematiikkaan. Laitoksen biomatematiikan, matemaattisen analyysin, optimoinnin ja fysiikan laitoksen kanssa yhteistyössä toimiva funktionaalianalyysin ja kvanttimekaniikan tutkimusryhmien alat katsotaan suurelta osin kuuluvaksi jatkuvaan matematiikkaan.

Kansainvälisesti Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos tunnetaan kuitenkin parhaiten diskreetin matematiikan tutkimuksesta. Laitoksella on hyvät yhteydet useiden ulkomaisten yliopistojen matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksiin, laitoksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten konferenssien asiantuntijatehtäviin, tieteellisten aikakauslehtien toimituskuntiin sekä tieteellisen kirjallisuuden tuottamiseen. Hyvien kansainvälisten yhteyksien myötä Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella vierailee vuosittain 10-20 ulkomaista tutkijaa ja luennoitsijaa. Erityisesti jatko-opintoja harkitsevalle hyvät kansainväliset yhteydet edustavat mahdollisuutta opintojen aikaiseen työskentelyyn ulkomailla alan huippuosaajien parissa.

Turkulaisen matematiikan laitoksen tutkimuksen tasosta mainittakoon myös ansiot Rolf Nevanlinna -väitöskirjapalkinnoissa : noin 30% palkituista väitöskirjoista on laadittu Turun yliopiston matematiikan laitoksella (nykyisin matematiikan ja tilastotieteen laitos).

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto