in English
 
 
Kirjoja opintojen tueksi

Runsaasti matemaattista kirjallisuutta löytyy sähköisestä Ebrary-kirjastosta. Alla on kuitenkin lueteltu kursseittain perinteisistä kirjastoista löytyvät, juuri kyseiselle kurssille sopivat kirjat.

Matematiikan perusopinnot:

ANALYYSI:

Petteri Harjulehto & Riku Klen & Mika Koskenoja: Analyysiä reaaliluvuilla, Unigrafia, 2014.

LINEAARIALGEBRA:

Kolman, B., Hill, D.: Elementary linear algebra with applications, Pearson 2008

Tilastotieteen perusopinnot:

C. J. Wild, George A. F. Seber : Chance Encounters: A First Course in Data Analysis and Inference

G. Jay Kerns : Introduction to Probability and Statistics Using R

Matematiikan aineopinnot

ALGEBRAN PERUSKURSSIT:

Jokke Häsä & Johanna Rämö: Johdatus abstraktiin algebraan, Gaudeamus, 2012

Frank Ayres: Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra (Schaum's  Outline  Series)

Niels Lauritzen: Concrete Abstract Algebra

John B. Fraleigh: First Course in Abstract Algebra

ALGORITMINEN MATEMATIIKKA:

Thomas H. Cormen, Charles Eric Leiserson, and Ronald L. Rivest: Introduction to Algorithms

Herbert S. Wilf: Algorithms and Complexity

DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT:

Nagle, R.K. & Saff, E.: Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems

Ricardo, Henry: Modern Introduction to Differential Equations

Ricardo, Henry: Student Solutions Manual: Used with ...Ricardo-A Modern Introduction to Differential Equations

FUNKTIOTEORIA:

J. W. Brown and R. V. Churchill: Complex variables and applications. McGraw Hil

R. Nevanlinna ja V. Paatero: Funktioteoria. Otava.

GEOMETRIA:

Ross Honsberger:Episodes in Nineteenth and Twentieth Century Euclidean Geometry.MAA, New Mathematical Library (1996)

John R. Silvester: Geometry Ancient and Modern. Oxford University Press (2001)

KOMBINATORIIKKA:

Anderson, Ian: A First Course in Combinatorial Mathematics

Anderson, Ian:  A First Course in Discrete Mathematics

LOGIIKKA:

Seppo Miettinen: Logiikka – perusteet. Gaudeamus, Helsinki 2003. 249 sivua.

Jouko Väänänen: Matemaattinen logiikka. Helsinki: Gaudeamus, 1987

LUKUTEORIA:

Rosen, Kenneth H.: Elementary Number Theory and its applications

MATEMAATTISET OHJELMISTOT:

H. Ruskeepää: Mathematica 7 -opas

H. Ruskeepää: Mathematica Navigator

NUMEERINEN ANALYYSI:

Haataja, J. et al: Numeeriset menetelmät käytännössä. Kirja on luettavissa myös verkkojulkaisuna.

OPTIMOINTI I & II:

Rardin, R.L.: Optimization in operations research

STOKASTISET PROSESSIT:

Ghahramani: Fundamentals of probability with stochastic processes 

TODENNÄKÖISYYSLASKENTA I&II:

Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh:  Probability: An Introduction

TOPOLOGIAN PERUSTEET:

E.T. Copson: Metric spaces. Cambridge University Press.

S. Lipschutz: General topology. Schaum's Outlines.

Tilastotieteen aine- ja syventävät opinnot:

 

Kirjallisuutta aihealueittain:

 

TILASTOLLINEN PÄÄTTELY:

George Casella, Roger L. Berger: Statistical Inference

 

LINEAARISET MALLIT JA REGRESSIOANALYYSI:

Montgomery, Peck, Vining: Linear Regression Analysis

 

Ashish Sen, Muni Srivastava: Regression Analysis - Theory, Methods and Applications

James Stapleton: Linear Statistical Models (Syventävä)

Franklin Graybill: Theory and Application of the Linear Model (Syventävä)

Barry K. Moser: Linear Models - A Mean Model Approach

 

 

KOESUUNNITTELU JA KLIINISET KOKEET:

 

Shein - Chung Chow, Jen - Pei Liu: Design and Analysis of Clinical Trials - Concepts and Methodologies

 

LINEAARISET SEKAMALLIT JA DATA-ANALYYSI:

George A. Milliken, Dallas E. Johnson: Analysis of Messy Data, Volume 1, Designed Experiments

Fitzmaurice, Laird, Ware: Applied Longitudinal Analysis

McCulloch , Searle: Generalized, Linear and Mixed Models

YLEISTETYT LINEAARISET MALLIT:

Dobson, Barnett: An Introduction to Generalized Linear Models (3rd Edition)

P. McCullagh, J.A. Nelder: Generalized Linear Models (2nd Edition)

KATEGORISEN AINEISTON ANALYYSII:

Agresti, A. (2002): Categorical data analysis. 2nd Ed. Wiley

AIKASARJA-ANALYYSI:

George Box, Gwilym Jenkins, Gregory Reinsel: Time Series Analysis - Forecasting and Control

ELINAIKA- JA TAPAHTUMAHISTORIAMALLIT

Crowder, M. (2012): Multivariate Survival Analysis and Competing Risks. CRC Press. Chapman et Hall.

HIERARKKINEN MALLINTAMINEN:

Skrondal, A. and Rabe-Hesketh, S. (2004): Generalized Latent Variable Modeling: Multilevel, Longitudinal, and Structural Equation Models. Chapman et Hall.

Demidenko, E. (2013): Mixed models: Theory and Applications with R. 2nd Ed. Wiley

Goldstein, H. (2011): Multilevel Statistical Models. 4th Ed. Wiley.

KAUSAALIPÄÄTTELY HAVAINNOIVISSA TUTKIMUKSISSA:

Rosenbaum, P. (2010): Observational studies. 2nd Ed. Springer.

Morgan, S. and Winship, C. (2007): Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research. Cambridge University Press.

MUUTA:

Hastie, Tibshirani, Friedman: The Elements of Statistical Learning (2nd Edition) Verkkoversio

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi