in English
 
 
Opintojen kulku matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmissa

Ennen opintojen alkua

Jo ennen opintojen alkua on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanotosta ja ilmoittauduttava yliopiston opiskelijaksi. Myös muu yleinen valmistautuminen yliopistoelämään helpottaa opintojen aloitusvaihetta.
Varsinaisiin matematiikan ja tilastotieteen opintoihin voi perehtyä näillä sivuilla. Opintohin voi valmistautua kertaamalla lukion pitkän matematiikan oppisisältöjä ja vetreyttämällä laskurutiineja harjoituksilla varsinkin, jos lukion käynnistä on kulunut aikaa.

Johdantoviikko

Opinnot alkavat Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteisillä johdantopäivillä elokuun viimeisellä viikolla. Johdantopäivien ohjelmaan kuuluu:

  • Vanhemman opiskelijan eli opiskelijatuutorin johdolla pienryhmissä tapahtuvaa tutustumista kampusalueeseen, yliopisto-opiskeluun ja opiskelijaelämään.
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä luentoja opiskelusta, opintojen tukipalveluista ja opiskelijan asemasta yliopistomaailmassa.
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämiä luentoja matematiikasta, tilastotieteestä ja niiden opiskelusta

Ensimmäinen opiskeluvuosi

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat aloittavat matematiikan opiskelun kursseilla Analyysi I ja Lineaarialgebra. Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat aloittavat matematiikan lisäksi useimmiten fysiikan tai kemian opinnot. Muut opiskelijat aloittavat useimmiten joko ;tilastotieteen tai joissakin tapauksissa tietojenkäsittelytieteen opinnot. Tilastotieteen opinnot aloitetaan lukemalla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi, joka muodostaa pohjan kaikelle tilastotieteelle. Uusien sivuaineiden aloittaminen on käytännössä mahdollista ainoastaan syyslukukauden alussa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana luetaan matematiikkaa 35-43 opintopistettä ja toista aloitettua oppiainetta 20-35 op. Vaikka työviikon luentotuntimäärä on pienehkö, on opiskelu vaativaa kokopäivätyötä, sillä itsenäisen työn määrä on huomattavasti lukio-opintoja suurempi.

Toinen opiskeluvuosi

Sekä matematiikassa että tilastotieteessä on oppiaineiden kumulatiivisen luonteen vuoksi ehdoton edellytys opiskelujen jatkamiselle toisena opiskeluvuotena se, että ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on omaksuttu perusopintoihin kuuluvat asiat.

Toisen syksyn opintoihin kuuluu kaikilla opiskelijoilla runsaasti matematiikkaa, mutta myös toisen opetettavan aineen (opettajilla), tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen opintoja. ;Viimeistään toisena opiskelukeväänä opiskelijat ilmoittavat valitsemansa opintosuunnan opintokoordinaattorille. Toki opintosuunnan muuttaminen on tämän jälkeenkin mahdollista, mutta ei enää valmistumisen viivästymättä.

Toisen vuoden neljännessä periodissa aloitetaankin sitten valmistautuminen kirjallisiin töihin matemaattisen kirjoittamisen kurssilla. Viimeistään tässä vaiheessa tulevien matemaatikkojen ja tilastotieteilijöiden opintopolut eroavat, sillä matemaatikot kirjoittavat kurssin jatkoksi harjoitusaineen ja sen jatkoksi LuK-tutkielman, kun taas tilastotieteilijät valitsevat suoraan aiheen LuK-tutkielmalle.

Kolmas opiskeluvuosi

Kolmannen vuoden aikana opiskelijat suorittavat puuttuvat aineopinnot ja kirjoittavat LuK-tutkielman. Kaikille LuK-opiskelijoille on varattu oikeus myös FM-tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnan vaihtaminen FM-tutkintoon siirryttäessä on mahdollista, mutta tällöin uuden alan LuK-tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot on yleensä suoritettava. FM-opinnot ovat eri oppiaineissa täysin erilaisia.

Todennäköisyyslaskennan erityisasemasta

Todennäköisyyslaskennan kurssit voivat opiskelijan valinnan mukaan kuulua joko matematiikan, sovelletun matematiikan tai tilastotieteen opintoihin.

Tilastotieteen opinnot aloitetaan lukemalla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Jos siis tilastotieteen opinnot aloitetaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna, luetaan myös todennäköisyyslaskennan peruskurssi ensimmäisenä vuotena. Useimmat tutkinto-ohjelman opiskelijat lukevat sen kuitenkin vasta toisena opiskeluvuotena.

Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi soveltuu vaadittavien matematiikan esitietojen takia luettavaksi vasta aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.

Syventävien opintojen aloitusajankohta

Syventävät opinnot kuuluvat opinnoissa FM-tutkintoon. Niiden suorittamisen voi kuitenkin aloittaa jo ennen LuK-tutkinnon valmistumista. Vain harvoja syventäviä kursseja luennoidaan vuosittain. Osa eri aloilla hyvinkin olennaisista kursseistakin toistuu vain kolmen vuoden välein. Täten opiskelijoiden on tärkeää voida aloittaa syventävien opintojen suorittaminen viimeistään kolmannen opiskeluvuoden keväänä. Tällöin on kuitenkin tarkoin pidettävä huolta siitä, ettei LuK-tutkinnon valmistuminen viivästy opintotukimääräysten kannalta liiaksi.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi