in English
 
 
Pro gradu -tutkielman arvosteluperiaatteet

Lopputuloksesta arvioitavat osa-alueet

  • Valitun aiheen vaativuus. Mitä vaikeampi aihe gradulle on alunperin valittu, sitä suurempaan arvoon nousee sen kunnollinen käsittely. Jo aihetta valittaessa kannattaa keskustella ohjaajan kanssa omista arvosanatavoitteista.
  • Matemaattisen esityksen oikeellisuus, täsmällisyys ja selkeys. Matematiikan opiskelijan tulisi kyetä esittämään matemaattiset asiat oikein, kieliopillisesti hyvällä suomen kielellä ja ennen kaikkea helposti luettavassa muodossa.
  • Kirjallisuuden käyttö. Yhdenkään graduntekijän ei tulisi turvautua pelkästään ohjaajan alunperin antamaan lähdeteokseen vaan hakea asiasta tietoa myös omatoimisesti. Asiaan liittyviin alkuperäisiin tieteellisiin artikkeleihin tutustuminen on aina suuri etu gradua arvioitaessa. Turvautuminen yksinomaan suomenkielisiin oppikirjoihin taas on jopa arvosanaa alentava tekijä.
  • Esityksen jäsentely ja rakenne. Tekstin luettavuuden lisäksi matemaattiseen tekstiin perehtymistä helpottaa asioiden loppuun asti pohdittu jäsentely ja esitysjärjestys sekä selventävien kuvien harkittu käyttö.
  • Johdanto ja johtopäätökset. Jokaisen gradun tulisi alkaa jonkinlaisella johdannolla, joka asettaa tarkasteltavat asiat matemaattiseen kontekstiinsä, kertoo niiden merkityksestä ja ehkä jopa historiastakin. Joskus on tarpeen myös kerätä gradun lopussa yhteen esitetyt tulokset, tehdä niistä johtopäätöksiä ja pohtia niiden merkitystä.
  • Tutkielman viimeistelyaste ei ole arvosteluperusteista tärkein, mutta viimeistelty ja kaunis ulkoasu taatusti vaikuttaa gradun arvostelijan mielentilaan.

Kirjoitusprosessista arvioitavat osa-alueet

Gradun arvosanaan kirjoitusprosessin aikana tulevaan arvosanaan vaikuttaa ennen kaikkea tekijän oma-aloitteisuus ja aktiivisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ohjaajalta saisi käydä kysymässä asioita. Sen sijaan ennen kuin kysyy, on tietysti itse yritettävä pohtia vastausta kysymykseen. Hyvien kysymysten esittäminen ohjaajalle ja asioiden pohtiminen yhdessä hänen kanssaan ovat usein eduksi lopputuloksen kannalta.

Oma-aloitteisuuteen kannattaa myös pyrkiä lähdemateriaalin etsimisessä kirjastosta ja internetistä. Tosin, mikäli gradun tekijällä on vaikeuksia jonkin tieteellisen artikkelin etsimisessä, kannattaa jälleen kysyä ohjaajalta; hänen kokoelmistaan se saattaa hyvinkin löytyä.

Kun gradun lopullista ulkoasua aletaan muodostaa ja ohjaaja antaa korjausehdotuksia, ei kannata vain tyytyä korjaamaan juuri ohjaajan osoittamat kohdat tekstistä, vaan kannattaa silmäillä koko teksti läpi ja etsiä, löytyykö samanlaisia virheitä muualtakin.

Työn etenemisen ripeys ei ole arvosteluperuste, mutta monet ohjaajista luonnollisesti arvostavat työn nopeaa etenemistä.

Ohjaajan kanssa voi myös keskustella ohjausprosessin aikana arvioidusta tulevasta arvosanasta.

Gradun arvostelukriteerit

Matematiikan koulutusohjelmatyöryhmä on antanut tutkielmien ohjaajille mm. seuraavat arvosteluohjeet:

  • Pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa pääperiaate on: se, mitä tehdään, tehdään kunnolla.
  • Arvosanaa nostavia tekijöitä ovat mm. aiheen syvällisyys, käsittelyn matemaattinen sujuvuus ja esitettävän materiaalin hallinta, hyvä jäsentely, useiden lähteitten käyttö, tieteellisten artikkelien käyttö lähteinä, itsenäinen työ lähteitten etsimisessä ja aiheen jäsentelyssä, omien esimerkkien esittäminen, kielellinen sujuvuus, virheettömyys, huolellisuus sekä omat tutkimustulokset.
  • Arvosanaan vaikuttavat kaikki gradun palautetut versiot.
  • Arvioitaessa matematiikan aineenopettajan tutkielmaa on muistettava, että tutkielma vastaa pienempää opintopistemäärää kuin matemaatikoiden ja tilastotieteilijöiden tutkielmat.

Tiedekunnan ohjeita tutkielmien arvostelusta

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi